Aktualności firm stowarzyszonych

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku w cenach bieżących o 5,4% r/r wobec wzrostu o 5,3% we wrześniu, co było powyżej naszej prognozy (4,0%) i konsensusu rynkowego (5,1%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w październiku do 4,6% r/r wobec 4,3% we wrześniu. Wzrost rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w październiku nastąpił mimo efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w październiku br. była ona taka sama jak przed rokiem), a także efektu wysokiej bazy sprzed roku w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części”. Efekt ten przyczynił się do obniżenia liczonej w cenach stałych dynamiki sprzedaży w tej kategorii z 10,7% r/r we wrześniu do 6,8% w październiku.

Sprzedaż żywności odrabia straty

W strukturze październikowej sprzedaży detalicznej na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost dynamiki sprzedaży żywności w sklepach wyspecjalizowanych. W cenach stałych sprzedaż w tej kategorii wzrosła o 0,9% r/r wobec spadku o 2,9% we wrześniu (w ujęciu miesięcznym nominalna sprzedaż żywności wzrosła o 8,8% m/m). Sygnalizuje to, że sformułowana przez nas w ubiegłym miesiącu hipoteza o negatywnym wpływie silnego skumulowanego wzrostu cen żywności na popyt na produkty żywnościowe (por. MAKROpuls z 21.10.2019) nie znajduje, jak dotąd, potwierdzenia. Pogłębioną weryfikację tej hipotezy umożliwią dane o sprzedaży detalicznej w listopadzie br.

Wzrost płacy minimalnej skompensuje niekorzystny wpływ spadku dynamiki zatrudnienia na konsumpcję

W październiku 6-miesieczne średnie kroczące dla rocznej realnej dynamiki sprzedaży w kategoriach „meble, rtv, agd” oraz „sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach”, będące barometrami siły popytu konsumpcyjnego, utrzymały się na wysokim poziomie (odpowiednio 9,7% i 12,5%). Na silną tendencję do wzrostu popytu konsumpcyjnego wskazuje również wysokie tempo wzrostu sprzedaży w cenach stałych z wyłączeniem samochodów, paliwa i żywności sprzedawanej w wyspecjalizowanych sklepach (6,8% r/r wobec 7,3% w październiku).

Czynnikami oddziałującymi w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki konsumpcji (w szczególności usług, które nie są ujęte w miesięcznych danych o sprzedaży detalicznej) pozostają rozszerzony program 500+ i utrzymujące się bardzo dobre nastroje konsumenckie, znajdujące odzwierciedlenie w odnotowanej w badaniach GUS wysokiej skłonności gospodarstw domowych do dokonywania „ważnych zakupów”. W przeciwnym kierunku oddziałuje obserwowane w ostatnich miesiącach wyhamowanie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, przyczyniające się do spowolnienia wzrostu realnego funduszu płac i, w konsekwencji, wolniejszego wzrostu popytu konsumpcyjnego (por. MAKROpuls z 21.11.2019). Począwszy od 2020 r. efekt ten zostanie skompensowany przez silny wzrost płacy minimalnej, powodujący wzrost rocznej dynamiki płac i funduszu wynagrodzeń.

Spowolnienie wzrostu konsumpcji w IV kw. mniej prawdopodobne

Opublikowane dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy zakładającej spowolnienie wzrostu konsumpcji w IV kw. (4,4% r/r wobec 4,6% w IV kw.). Weryfikacja naszego scenariusza dla konsumpcji w II poł. 2019 r. będzie możliwa po zaplanowanej na najbliższy piątek publikacji danych o strukturze PKB w III kw.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej w październiku są neutralne dla złotego i cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!