Analizy i badania

Sprzedaż detaliczna pod wpływem efektu świąt Wielkanocnych

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób spadła w kwietniu o 1,5% r/r wobec wzrostu o 3,0% r/r w marcu, co było poniżej naszej prognozy (1,8%) i konsensusu rynkowego (1,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w kwietniu o 1,5% r/r wobec wzrostu o 6,6% w marcu.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku dynamiki sprzedaży detalicznej w kwietniu było ust?pienie efektu statystycznego zwi?zanego z wcześniejsz? dat? Świ?t Wielkiejnocy. W br. Wielki Tydzień wypadł na pocz?tku kwietnia (a w ub. r. na końcu miesi?ca), a tym samym większość świ?tecznych zakupów żywności przez gospodarstwa domowe została zrealizowana już w marcu. Ust?pienie efektu statystycznego znalazło odzwierciedlenie przede wszystkim w silnym zmniejszeniu realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (do -1,2% r/r wobec 14,1% r/r w marcu) oraz w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, obejmuj?cej sklepy wielopowierzchniowe (5,5% r/r wobec wzrostu o 9,6% w marcu). Oczekujemy, że po ust?pieniu efektu świ?t Wielkiejnocy dynamika sprzedaży detalicznej w maju ukształtuje si? na poziomie ok. 2-3% r/r, co będzie zgodne z naszym scenariuszem przewiduj?cym lekkie przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. do 3,7% r/r wobec 3,5% w I kw. Wsparciem dla naszej prognozy s? utrzymuj?ce się wysokie odczyty wskaźników koniunktury konsumenckiej. W kwietniu Bież?cy i Wyprzedzaj?cy Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej ukształtowały się na poziomie najwyższym od września 2008 r.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!