Analizy i badania

Spadek koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w marcu do 54,8 pkt. wobec 55,1 pkt. w lutym, co było poniżej naszej prognozy (55,1 pkt.) i konsensusu rynkowego (55,2 pkt.). Pomimo lekkiego spadku, wyniki badań koniunktury sygnalizują, iż tempo wzrostu aktywności gospodarczej w przetwórstwie pozostało w marcu na relatywnie wysokim poziomie.</p>

>

W strukturze PMI na szczególn? uwagę zasługuje dalszy wzrost składowej dotycz?cej zatrudnienia, która w marcu ukształtowała się na najwyższym (ex aequo ze styczniem 2014 r.) poziomie w historii badań. Przedsiębiorstwa uzasadniały rekrutację nowych pracowników wyższ? produkcj?, liczb? nowych zamówień oraz restrukturyzacj? w firmach. Potwierdza to nasz? ocenę sprzed miesi?ca (por. MAKRO mapa z 02.03.2015), że wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w polskim przetwórstwie, który zgodnie z badaniami GUS w I kw. był najwyższy od III kw. 2008 r., oddziałuje w kierunku znacz?cego wzrostu popytu na pracę w tym sektorze.

Składowa dotycz?ca nowych zamówień eksportowych zwiększyła się, przy jednoczesnym nieznacznym spadku składowej dotycz?cej nowych zamówień ogółem do poziomu ok. 55 pkt. W naszej ocenie wsparciem dla nowych zamówień w eksporcie była odnotowana w tym okresie poprawa koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro (szczególnie w Niemczech). Zgodnie z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu wstępnymi danymi PMI, składowe dla bież?cej produkcji w tym sektorze w obu ww. gospodarkach ukształtowały się na najwyższych od prawie roku poziomach, do czego naszym zdaniem przyczyniło się dotychczasowe osłabienie euro względem dolara. Jednocześnie ankietowane firmy (w przeciwieństwie do lutowej ankiety) nie wskazywały na spadek popytu z Rosji i Ukrainy, co potwierdza stopniowe wygasanie negatywnego wpływu konfliktu pomiędzy tymi państwami na aktywność gospodarcz? w Polsce.

Wysoka dynamika nowych zamówień ogółem w marcu sprzyjała zwiększeniu tempa wzrostu produkcji – składowa dla bież?cej produkcji zwiększyła się z 56,8 pkt. do 56,9 pkt. W poł?czeniu z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych stanowi to wsparcie dla naszej prognozy istotnego zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej w marcu do 8,3% r/r wobec 4,9% w lutym.

Przeciętny wskaźnik PMI w okresie styczeń–marzec wyniósł 55,0 pkt. wobec 52,4 pkt. w IV kw. 2014 r. (kształtuj?c się na najwyższym poziomie od I kw. ub. r.), co wskazuje na przyspieszenie wzrostu aktywności w przetwórstwie w ujęciu kw/kw w I kw. br. W poł?czeniu z dotychczas opublikowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi w styczniu i lutym oraz naszymi prognozami na marzec, dzisiejsze dane o PMI sygnalizuj? lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. br. (2,9% r/r wobec 3,1% w IV kw. ub. r.). W konsekwencji, oczekiwany przez nas scenariusz spowolnienia wzrostu gospodarczego w ujęciu r/r w I kw. może się nie zmaterializować.

Marcowe dane o PMI, wskazuj?ce na utrzymuj?cy się umiarkowanie szybki i stabilny wzrost gospodarczy, s? zgodne z marcow? projekcj? inflacji NBP, a tym samym stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego utrzymanie status quo w polityce pieniężnej do listopada 2016 r. Naszym zdaniem dzisiejsze dane o PMI s? neutralne dla złotego i cen polskich obligacji.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!