Analizy i badania

Spadek aktywności IPO w Europie w II kwartale 2018 r. Warszawski parkiet od niemal roku bez dużej, międzynarodowej oferty

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 9 lipca 2018 r. – </strong><strong>Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w II kwartale 2018 r. wyniosła 9,3 mld euro – to spadek aż o 43% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (16,2 mld euro). Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 10 ofert o łącznej wartości 43 mln euro – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.</strong></span></p>

>

W II kwartale 2018 r. w Polsce miało miejsce 10 pierwotnych ofert publicznych (IPO) – trzy debiuty na rynku głównym GPW oraz siedem na alternatywnym rynku NewConnect. Największ? pod względem wartości ofert? publiczn? był debiut wydawcy gier komputerowych Ten Square Games (94,0 mln zł). Drugim warszawskim debiutem było IPO spółki biotechnologicznej OncoArendi Therapeutics (58,0 mln zł). Na trzecim miejscu uplasowała się oferta spółki z rynku fotowoltaiki ML System (34,6 mln zł). Ł?czna wartość IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect wyniosła 15,2 mln zł, z czego 8,0 mln zł dotyczyło debiutu spółki Creativeforge Games.  

Warszawski parkiet przyci?gn?ł w ostatnich miesi?cach emitentów z innowacyjnych sektorów gospodarki (m.in. gry i technologie IT, biotechnologia), co z pewności? jest bardzo dobr? wiadomości? dla kolejnych innowacyjnych spółek rozważaj?cych debiut giełdowy. Mimo to, nie był to z pewności? udany kwartał, który zwykle jest jednym z najaktywniejszych okresów w ci?gu roku. Warszawska GPW od niemal roku czeka na znacz?ce IPO o wartości przekraczaj?cej 100 mln euro, które przyci?gnęłoby uwagę inwestorów zagranicznych i pobudziło aktywność na rynku. W pierwszym półroczu 2018 r. pozycję naszego rynku w zakresie liczby debiutów ratował głównie NewConnect i powracaj?cy na rynek alternatywny inwestorzy. Natomiast jeśli chodzi o ł?czn? wartość ofert, Warszawa była po raz kolejny jednym z najmniejszych rynków spośród tych, na których przeprowadzono co najmniej jedno IPO. Perspektywy na kolejne miesi?ce s? niepewne, brak przy tym jasnych i wyraźnych zapowiedzi dużych transakcji w drugiej połowie roku, a luki po nich nie wypełni? kolejne debiuty na rynku alternatywnym" – mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w II kwartale 2018 r.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, ł?czna wartość IPO w Europie wyniosła 9,3 mld euro
i spadła w minionym kwartale (w porównaniu do drugiego kwartału 2017 r.) aż o 6,9 mld euro. Odnotowano 99 debiutów (wobec 106 w drugim kwartale 2017 r.). W analizowanym okresie miała miejsce jedna mega oferta (IPO o wielkości przekraczaj?cej 1 mld euro) przeprowadzona w maju na giełdzie w Szwajcarii – IPO CEVA Logistics AG (1,061 mln euro). Drugim największym IPO była oferta spółki Ayden BV (947 mln euro, debiut na giełdzie Euronext w Amsterdamie), a trzecim – IPO Avast Plc (788 mln euro, giełda w Londynie).  

Aktywność na europejskim rynku IPO w I poł. od 2009* r.  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2014  

* Dane przed 2011 r. nie uwzględniaj? giełd w Stambule, Zagrzebiu i Bukareszcie  

Pierwsza połowa roku zakończyła się wzrostem wartości IPO o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie dzięki mega ofertom przeprowadzonym na rynkach europejskich w pierwszym kwartale 2018 r. W drugiej połowie roku perspektywa wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a jej partnerami, a także trwaj?ce negocjacje w sprawie Brexitu, mog? spowodować powrót niepewności i negatywnie wpłyn?ć na rynek ofert publicznych. Jednak pomimo dość stonowanej aktywności w zakresie IPO w drugim kwartale oraz niepewnych nastrojów gospodarczo-politycznych, europejski rynek IPO jest nadal otwarty na emitentów, a kolejne transakcje s? wci?ż przeprowadzane. Otwart? kwesti? pozostaj? wyceny uzyskiwane w procesie IPO przy coraz bardziej selektywnym podejściu inwestorów. Mimo to spodziewamy się, że aktywność w zakresie IPO na europejskich rynkach w drugiej połowie roku wzrośnie” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

***

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2017.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.  

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwi?zywanie kluczowych problemów. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 236 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC na stronie www.pwc.pl/pl/forms/form-subskrypcje.html.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!