Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Silny wzrost wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS realna dynamika inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zwiększyła się w IV kw. 2022 r. do 7,6% r/r wobec 5,7% w III kw. Wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw 50+ był pozytywną niespodzianką i głównym czynnikiem odpowiadającym za ukształtowanie się tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w całej gospodarce powyżej oczekiwań w IV kw. 2022 r. Poniżej analizujemy główne tendencje w ramach aktywności inwestycyjnej średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

 

Wzrost realnej dynamiki inwestycji przedsiębiorstw wynikał głownie z wyższych wkładów inwestycji w kategoriach „maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia” oraz „środki transportu”. Z drugiej strony czynnikiem hamującym wzrost nakładów ogółem była kategoria „budynki i budowle”. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy tendencje odnotowane w IV kw.

były początkiem ożywienia inwestycyjnego, czy też zwiększenie inwestycji w niektórych branżach miało raczej charakter przejściowy. Według danych GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w I kw. 77,6% wobec 77,8% w IV kw. i było najniższe od III kw. 2020 r. Oznacza to, że obecnie firmy nie zderzają się z barierą w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych, która w przeszłości była głównym czynnikiem skłaniającym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Poza przytoczonymi powyżej danymi, pozostałe informacje nt. inwestycji podawane są w ujęciu nominalnym (tj. w cenach bieżących), a nie realnym (tj. cenach stałych). Z uwagi na odnotowywany obecnie szybki wzrost cen nakładów inwestycyjnych takie ujęcie utrudnia wnioskowanie nt. tendencji w aktywności inwestycyjnej. Tym samym samodzielnie urealniliśmy (przekształciliśmy) surowe dane nominalne na realne z użyciem deflatora dla inwestycji ogółem. Takie podejście jest pewnym przybliżeniem, jednak lepiej oddaje rzeczywistą sytuację, niż wnioskowanie na podstawie danych nominalnych. Analizując tendencje w poszczególnych branżach, ożywienie realnych inwestycji w IV kw. zmaterializowało się głównie dzięki wyższemu wkładowi (o 1,6 pkt. proc.) w grupie przedsiębiorstw zajmujących się „wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”, co jednak było po części powiązane z efektem niskiej bazy sprzed roku. Branżami dynamizującymi wzrost inwestycji przedsiębiorstw ogółem pomiędzy III i IV kw. 2022 r. były również usługi (o 1,0 pkt. proc.) i budownictwo (0,4 pkt.). Z kolei w przetwórstwie, górnictwie i dostawie wody odnotowano spowolnienie wzrostu inwestycji.

 

PEŁEN RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!