Analizy i badania

Silny krajowy popyt wspiera polskie przetwórstwo

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) zwiększył się w czerwcu do 54,2 pkt. wobec 53,3 pkt. w maju, a tym samym ukształtował się on znacząco powyżej konsensusu rynkowego (53,1 pkt.) i naszej prognozy (53,0 pkt.). W rezultacie osiągnął on najwyższy poziom od stycznia 2018 r.</p>

>

Do wzrostu indeksu PMI przyczyniły się wyższe wartości trzech składowych: nowych zamówień ogółem, bież?cej produkcji oraz zatrudnienia. Efekt zmian pozostałych dwóch składowych (czas dostaw i zapasy pozycji zakupionych) miał ograniczony (mniejszy niż 0,1 pkt.) wpływ na wartość wskaźnika PMI. W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje rozbieżność pomiędzy tempem wzrostu nowych zamówień ogółem (wartość składowej równa 54,6 pkt.) i nowych zamówień eksportowych (51,4 pkt.). Wskazuje to, że obecnie pozytywny wpływ na sytuację w polskim przetwórstwie ma przede wszystkim silny popyt krajowy, przy mniejszym znaczeniu napływu zamówień zagranicznych. Taka zależność była również podkreślana przez ankietowane w badaniu firmy. Uważamy, że tendencja ta wynika z obserwowanego obecnie ożywienia w budownictwie, które ma pozytywny wpływ na aktywność w przetwórstwie – przede wszystkim działów powi?zanych z branż? budowlan?. Łagodzi ona tym samym negatywny wpływ spowolnienia w światowym handlu na polskie przetwórstwo.

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury wskazuj? na utrzymuj?ce się ograniczenia podażowe w polskim przetwórstwie zwi?zane z wysokim stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych oraz trudnościami ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Zaległości produkcyjne nadal rosły w czerwcu, a opóźnienia w dostawach wydłużały się. Zatrudnienie wzrosło w najszybszym tempie od kwietnia 2017 r., a mimo to niektóre ankietowane firmy nadal zgłaszały braki kadrowe. Uważamy, że duże zaległości produkcyjne będ? czynnikiem stabilizuj?cym aktywność w polskim przetwórstwie w kolejnych miesi?cach. Mimo oczekiwanego przez nas osłabienia popytu zagranicznego (sygnalizowanego przez pogorszenie koniunktury w strefie euro, w tym w Niemczech, por. MAKROmapa z 25.06.2018), firmy będ? utrzymywały wysoki poziom produkcji realizuj?c zaległe zamówienia.

Przeciętna wartość polskiego indeksu PMI w II kw. (53,8 pkt.) ukształtowała się tylko nieznacznie poniżej swojej średniej wartości w I kw. (54,0 pkt.), co w poł?czeniu z danymi o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za okres kwiecień-maj stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. (4,9% r/r wobec 5,2% w I kw.). Dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!