Aktualności firm stowarzyszonych

Rumunia – powrót procedury nadmiernego deficytu?

Poniżej prezentujemy nasz scenariusz makroekonomiczny dla Rumunii na lata 2019-2021. W horyzoncie kilku kwartałów oczekujemy dalszego spowolnienia wzrostu gospodarczego przy inflacji utrzymującej się w dopuszczalnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego (2,5 ± 1%). W takich warunkach Narodowy Bank Rumunii (NBR) najprawdopodobniej będzie utrzymywał stopy procentowe na niezmienionym poziomie (2,5%). Największym czynnikiem ryzyka dla perspektyw gospodarczych w najbliższych latach będzie kształt polityki fiskalnej. Jej ekspansywny charakter może w skrajnym przypadku doprowadzić do ponownego objęcia Rumunii procedurą nadmiernego deficytu.

Wstępne dane o PKB za III kw. zasygnalizowały wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Rumunii (3,0% r/r wobec 6,4% w II kw.). Szczegółowe dane o strukturze PKB nie są zostały jeszcze opublikowane. Do spadku dynamiki PKB prawdopodobnie przyczyniła się niższa kontrybucja konsumpcji – efekt m.in. wygasającego wpływu podwyżek płac w sektorze publicznym oraz niższego wzrostu płacy minimalnej w warunkach szybkiego wzrostu cen. Za spowolnienie mógł być również odpowiedzialny niższy wkład inwestycji, który jednorazowo wyraźnie podbił tempo wzrostu gospodarczego w II kw. Obniżająca się trajektoria wzrostu PKB jest zgodna z naszym scenariuszem (por. MAKROmapa z 17.12.2018), w którym znaczące rozluźnienie polityki fiskalnej realizowane w latach 2016-2018 przyczyniło się jedynie do przejściowego ożywienia, bez wyraźnych efektów długoterminowych w postaci podniesienia potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego. Prognozujemy, że tempo wzrostu gospodarczego ukształtuje się średniorocznie na poziomie 3,5% r/r w 2020 r. i 3,0% w 2021 r. wobec 4,0% w 2019 r.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest kształtowanie się polityki fiskalnej w najbliższych latach. Zgodnie przyjętą ustawą, emerytury zostały podniesione o 15% we wrześniu br. i wzrosną one o 40% we wrześniu 2020 r. Zgodnie z szacunkami rządu wspomniane zmiany oddziałują w kierunku wzrostu wydatków publicznych ogółem o 0,8% PKB w 2019 r., 2,3% w 2020 r. i 4,9% w 2021 r. w porównaniu do ich nominalnego poziomu z 2018 r. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że uchwalone zmiany stanowią istotne ryzyko, że deficyt finansów publicznych przekroczy granicę 3% PKB w 2019 r. i kolejnych latach. Listopadowa prognoza KE przewiduje wzrost deficytu w relacji do PKB do 3,6% w 2019 r., 4,4% w 2020 r. i 6,1% w 2021 r. Zgodnie z ostatnimi wypowiedziami wicepremier R. Turcan, rząd nie ma zamiaru rezygnować z przyjętych planów dotyczących kształtowania się emerytur w przyszłym roku. Ewentualne wycofanie się z obietnicy podwyżek emerytur byłoby również szczególnie trudne ze względu na zaplanowane na 2020 r. wybory parlamentarne i lokalne. W takich warunkach istnieje znaczące ryzyko, że deficyt sektora GG przekroczy 3% PKB i Rumunia zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu. Materializacja takiego scenariusza wiązałaby się z koniecznością ograniczenia wydatków rządowych, spowolnieniem wzrostu gospodarczego, podwyższoną zmiennością kursu EURRON i wzrostem rentowności rumuńskich obligacji. Zgodnie z opublikowanym w niedzielę sondażem exit poll przeprowadzonym przez IRES, dotychczasowy prezydent Rumunii K. Iohannis zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich uzyskując 66,5% głosów. Jego wygrana jest neutralna dla zarysowanego powyżej scenariusza.

Oczekiwany przez nas wciąż relatywnie szybki wzrost popytu krajowego przy ograniczonej dynamice eksportu z uwagi na przedłużające się spowolnienie w światowym handlu będzie oddziaływał w kierunku spadku wkładu eksportu netto do PKB. Takie tendencje będą sprzyjały tworzeniu się tzw. deficytów bliźniaczych (wzrost deficytu w obrotach bieżących bilansu płatniczego spowodowany przez zwiększenie deficytu budżetowego). Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej czynniki, prognozujemy, że saldo na rachunku obrotów bieżących wyniesie -5,0% PKB w 2019 r., -4,6% w 2020 r. i -4,3% w 2021 r.

Przez większą część 2019 r. inflacja kształtowała się na podwyższonym poziomie (przeciętnie 3,8% r/r w okresie styczeń-październik br.) – przekraczającym górną granicę pasma dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBR (2,5 ± 1%). Uważamy, że w horyzoncie prognozy inflacja będzie kształtowała się w dopuszczalnym paśmie odchyleń od celu. W kierunku spadku inflacji będą oddziaływały wolniejszy wzrost cen żywności, niska inflacja w strefie euro oraz osłabienie popytu krajowego. Prognozujemy, że inflacja w Rumunii wyniesie 2,9% r/r w 2020 r. i 2,8% w 2021 r. wobec 3,8% w 2019 r.

Doświadczenia z kilku ostatnich lat wskazują, że NBR traktuje cel inflacyjny w sposób przedziałowy (1,5%-3,5%), nie punktowy. Tym samym w przypadku realizacji scenariusza inflacyjnego zarysowanego powyżej, oczekujemy, że NBR będzie utrzymywał stabilne stopy procentowe do końca 2021 r. Materializacja takiego scenariusza będzie zgodna z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi kształtu polityki pieniężnej w strefie euro. W warunkach pogarszającej się sytuacji w finansach publicznych dostrzegamy ryzyko, że deprecjacja leja rumuńskiego względem euro będzie silniejsza od naszych oczekiwań (wzrost kursu EURRON do 4,80 na koniec 2021 r.). Skala osłabienia leja będzie, podobnie jak w ostatnich kwartałach, ograniczana przez interwencje banku centralnego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!