Analizy i badania

RPP nie zmieniła stóp procentowych

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%).</p>

>

Uzasadniaj?c decyzję o utrzymaniu parametrów polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie Rada podtrzymała ocenę zawart? w komunikacie po październikowym posiedzeniu, zgodnie z któr? wzrostowi dynamiki cen w najbliższych kwartałach będzie sprzyjać "stopniowe domykanie się luki popytowej, następuj?ce w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy”. Rada wskazała również, że "źródłem niepewności dotycz?cej szybkości powrotu inflacji do celu pozostaje ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodz?cych i wpływ tego na światow? koniunkturę, a także możliwość utrzymania się niskich cen surowców i w efekcie również niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki”.

"Dziś nic nie usprawiedliwia zmiany poziomu stóp procentowych”

Na konferencji prezes NBP M. Belka zaznaczył, że bior?c pod uwagę wyniki listopadowej projekcji inflacji, nieodległ? perspektywę powrotu inflacji do dodatniego poziomu i zwi?zany z tym znacz?cy spadek realnych stóp procentowych "RPP nie ma dziś skłonności do podejmowania decyzji o zmianie stóp procentowych”. Jednak w jego ocenie rozważaj?c przyszły poziom stóp procentowych "nie można nie uwzględniać faktu, że zmienia się scena polityczna i zmienia się rz?d”. Podkreślił on jednak, że możliwe jest rozluźnienie polityki fiskalnej przez nowy rz?d, co oznaczałoby konieczność prowadzenia właściwej policy mix (kombinacji polityki pieniężnej i fiskalnej). W konsekwencji, w jego ocenie "dziś nic nie usprawiedliwia zmiany poziomu stóp procentowych”. Odnosz?c się do zgłaszanych w ostatnich tygodniach propozycji prowadzenia przez NBP niekonwencjonalnej polityki pieniężnej polegaj?cej na udzielaniu przez bank centralny tanich pożyczek bankom w celu ożywienia akcji kredytowej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw zasugerował, że obecna dobra sytuacja płynnościowa sektora bankowego nie wymaga wprowadzenia takich działań.

Stopy procentowe zostan? obniżone w 2016 r.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi M. Belki na konferencji po posiedzeniu wskazuj?, że w grudniu br. RPP utrzyma stopy na niezmienionym poziomie. Grudniowe posiedzenie Rady będzie ostatnim w obecnym składzie. Pocz?wszy od stycznia 2016 r., w miarę upływu kadencji 8 obecnych członków RPP (A. Bratkowskiego, E. Chojny-Duch, A. Glapińskiego, J. Hausnera, A. Kaźmierczaka, A. Rzońcy, J. Winieckiego i A. Zielińskiej-Głębockiej) i wyboru ich następców przez Sejm (3 członków), Senat (3) i Prezydenta (2) skład RPP będzie ulegał stopniowej zmianie. W efekcie, w marcu 2016 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie RPP z udziałem 8 nowych członków.

Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w październikowych wyborach parlamentarnych (absolutna większość w sejmie i senacie) jest zgodne z naszym scenariuszem wyboru 8 członków RPP przez tę partię i prezydenta (por. MAKROmapa z 19.10.2015). Podtrzymujemy ocenę, że zmiana składu RPP przyczyni się do zmiany funkcji reakcji Rady w kierunku silniejszego wspierania wzrostu gospodarczego. Wsparciem dla tej oceny s? odnotowane w ostatnich tygodniach wypowiedzi przedstawicieli PiS wskazuj?ce na potrzebę złagodzenia polityki pieniężnej i wyboru członków RPP o relatywnie gołębim nastawieniu oraz przedstawione wyżej wyniki listopadowej projekcji inflacji. Uważamy, że oczekiwane przez nas spowolnienie wzrostu PKB w I kw. 2016 r. i odległa perspektywa powrotu inflacji do celu skłoni? członków RPP do przeprowadzenia jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50 pb w marcu 2016 r. (z ryzykiem przesunięcia obniżki na lipiec). Kontrakty FRA wyceniaj? obecnie obniżkę stopy referencyjnej o ok. 35 pb w horyzoncie trzech kwartałów.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla rynku długu i kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!