Analizy i badania

RPP: inflacja będzie niższa niż w oczekiwano w listopadowej projekcji inflacji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”.</p>

>

Rada podkreśliła również, że "bież?ce informacje wskazuj? na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nast?pi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB”. W ocenie Rady "według aktualnych prognoz w najbliższych miesi?cach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak – ze względu na spadek cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej – skala tego wzrostu będzie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji”. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z któr? "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.”

Prezes NBP: stopy mog? pozostać stabilne do końca kadencji RPP

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński stwierdził, że w listopadowej projekcji inflacji założono "maksymalnie duży, bezpieczny” wzrost cen energii elektrycznej w 2019 r. Jego zdaniem, bior?c pod uwagę wpływ przyjętej w grudniu 2018 r. ustawy zamrażaj?cej ceny energii elektrycznej, a także silny spadek cen ropy naftowej, można oczekiwać, że w horyzoncie projekcji inflacja będzie wyraźnie niższa niż przewidywała listopadowa projekcja inflacji. W ocenie prezesa NBP w całym horyzoncie projekcji inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej (2,5%).

Prezes NBP podtrzymał ocenę dotycz?c? perspektyw stóp procentowych, zgodnie z któr? w latach 2019-2020 stopy procentowe NBP nie zmieni? się. Dodał on jednak, co jest istotn? zmian? w stosunku do jego wcześniejszych wypowiedzi, że stopy NBP mog? pozostać stabilne do końca kadencji RPP, który przypada na pocz?tek 2022 r. W ocenie prezesa NBP "stabilne stopy procentowe najlepiej służ? gospodarce” i s? jednocześnie na tyle wysokie, że można je obniżyć w przypadku spowolnienia wzrostu gospodarczego. Zasugerował on ponownie, że w sytuacji, w której konieczne będzie rozluźnienie polityki pieniężnej, Rada rozważy jej złagodzenie poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych narzędzi polityki monetarnej zamiast obniżania stóp procentowych. Jego zdaniem ważnym argumentem przemawiaj?cym na rzecz niepodnoszenia stóp procentowych jest brak nadmiernej akcji kredytowej. Argument ten podzielili obecni na konferencji członkowie RPP J. Żyżyński i J. Kropiwnicki.

Prezes NBP poinformował, że w Radzie nie ma obecnie dyskusji na temat obniżek stóp procentowych. W tym kontekście warto odnotować opinię wyrażon? przez J. Żyżyńskiego, zgodnie z któr? ewentualna dyskusja na temat łagodzenia polityki pieniężnej rozpocznie się "przynajmniej za pół roku”.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego wskazuj? na odległ? perspektywę zaostrzenia polityki monetarnej. S? one spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r., a ich pierwsza podwyżka (o 25 pb) nast?pi w marcu 2020 r. Silnym wsparciem dla naszej prognozy stóp procentowych jest znacz?ce ryzyko w dół dla listopadowej projekcji inflacji NBP, zgodnie z któr? w 2019 r. tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtuje się na poziomie 3,2%. Głównymi czynnikami ryzyka w dół dla tej projekcji s? odnotowany w IV kw. 2018 r. spadek cen ropy do poziomu znacz?co poniżej założonego w projekcji, najprawdopodobniej znacz?co niższy od założonego wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i jednostek samorz?du terytorialnego w 2019 r., a także sygnalizowana w badaniach koniunktury malej?ca presja płacowa, któr? w najbliższych kwartałach ograniczać będ? oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego i wejście w życie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (por. MAKROpuls z 18.12.2018). Podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? w 2019 r. inflacja wyniesie 1,5% wobec 1,6% w 2018 r. (por. MAKROmapa z 7.01.2019).

Obecne oczekiwania rynkowe wskazuj? na pierwsz? podwyżkę stóp NBP w 2021 r.

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? naszym zdaniem negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!