Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Rozpoczęło się ożywienie gospodarcze w strefie euro

Polska gospodarka jest silnie zintegrowana z gospodarką strefy euro, a w szczególności z gospodarką niemiecką. Stąd perspektywy gospodarcze w strefie euro, w tym w Niemczech, są kluczowe z punktu widzenia realizacji naszego scenariusza wzrostu gospodarczego w Polsce. Celem poniższej analizy jest przedstawienie prognoz Grupy Crédit Agricole dla strefy euro i Niemiec na lata 2023-2024 oraz ich implikacji dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce.

 

W ostatnich kwartałach mamy do czynienia z wyraźnym spowolnieniem wzrostu gospodarczego w strefie euro. Wynika ono z osłabienia inwestycji z uwagi na rosnące stopy procentowe i podwyższoną niepewność związaną z wojną w Ukrainie, a także z wyhamowania konsumpcji ze względu na wysoką inflację obniżającą siłę nabywczą gospodarstw domowych. Uważamy, że w I kw. br. kwartalna dynamika PKB w strefie euro osiągnęła swoje minimum lokalne (-0,1% w I kw. 2023 r. wobec 0,0% w IV kw. 2022 r.) i kolejne kwartały przyniosą jej stopniowy wzrost. 

 

W kolejnych kwartałach ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie wspierane przede wszystkim przez wyższą konsumpcję wraz z oczekiwanym przez nas spadkiem inflacji oddziałującym w kierunku zwiększenia siły nabywczej gospodarstw domowych. W naszym scenariuszu zakładamy, że w II kw. 2023 r. realna dynamika dochodów do dyspozycji w strefie euro osiągnie dodatnią wartość. Warto jednocześnie zauważyć, że czynnikiem stabilizującym konsumpcję jest spadek stopy oszczędności, która obniżyła się do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Przeciwny wpływ na dynamikę wzrostu PKB w kolejnych kwartałach będzie miało natomiast dalsze obniżenie inwestycji wynikające z zakładanej przez nas kontynuacji zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC. Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe jeszcze o 50pb w maju oraz o 25pb w czerwcu. Wówczas główna stopa procentowa osiągnie docelowy poziom 4,25%, a stopa depozytowa 3,75%. Warto jednocześnie podkreślić, że skala spadku inwestycji ograniczana będzie przez spadek cen dóbr pośrednich, a także realizację projektów finansowanych przy wykorzystaniu środków unijnych. W konsekwencji prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w strefie euro zmniejszy się w 2023 r. do 0,6% wobec 3,5% w 2022 r., a w 2024 r. wzrośnie do 1,2%.

 

PEŁEN RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!