Analizy i badania

Rozliczanie projektów unijnych zwiększyło produkcję budowlano-montażową

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa wzrosła w listopadzie o 1,2% r/r wobec spadku o 5,2% w październiku. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej wynikało przede wszystkim z korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych.</p>

>

Dodatkowo w kierunku wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej oddziaływało w naszej ocenie przyspieszenie robót zwi?zanych z budow? obiektów inżynierii l?dowej i wodnej, wynikaj?ce z konieczności rozliczenia do końca br. inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi wzrost produkcji w tej kategorii o 3,5% r/r w listopadzie wobec spadku o 6,2% w październiku. W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast efekt wysokiej bazy sprzed roku zwi?zany z wyborami samorz?dowymi (tuż przed wyborami zakończonych zostało wiele inwestycji – por. MAKROpuls z 17.12.2014). W grudniu istotnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu produkcji budowlano-montażowej pozostanie efekt rozliczania inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Będzie on jednak ograniczany przez niekorzystn? różnicę w liczbie dni roboczych. Listopadowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej nie zmieniaj? naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (3,1% r/r wobec 3,5% w III kw.)

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!