Aktualności firm stowarzyszonych

Roczny program Executive MBA po polsku

<p style="text-align: justify;">Francuski Instytut Zarządzania prowadzi rekrutację do jesiennej edycji programu Executive MBA. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (piątek 14.00-20.00 i sobota 9.00-17.00, średnio raz na 2-3 tygodnie, z przerwą wakacyjną). Start 12 października 2018 roku. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku polskim. Więcej informacji <a href="http://mba.edu.pl/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=f8149bff584f0e51cab3991c4a9e371877aea1d6847c5a5dc06e48993ec4f5de&amp;url=aHR0cDovL21iYS5lZHUucGwv&amp;platform=desktop&amp;brand=wp">www.mba.edu.pl</a> <strong>W edycji jesiennej Francuski Instytut Zarządzania proponuje 10% zniżki dla pracowników firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.</strong></p>

>

FRANCUSKI INSTYTUT ZARZĄDZANIA od wielu lat prowadzi program Executive MBA, stale go doskonal?c i dopasowuj?c do zmieniaj?cych się potrzeb uczestników i realiów rynku. Naszym podstawowym założeniem jest, by utalentowani managerowie – liderzy, którzy u nas się ucz?, znaleźli w Instytucie praktyczne narzędzia rozwoju fachowych kompetencji, które wzmocni? ich pozycję, karierę zawodow? i osi?gane wyniki. Równie duż? wagę przywi?zujemy do MBA jako narzędzia budowania sieci wartościowych kontaktów zawodowych, co jest ważnym fundamentem wszystkich wiod?cych programów MBA na świecie. Ma to być czas, w którym Manager – Lider inwestuje w siebie i swój rozwój, dokonuje wartościowej refleksji nad swoj? dotychczasow? drog? zawodow?, wymienia doświadczenia i kontakty z podobnymi sobie ludźmi o najwyższym potencjale, stawia sobie i swojej firmie nowe cele, lepiej odzwierciedlaj?ce jego potencjał i ambicje, buduje kompetencje, które będ? niezbędne, by te nowe cele osi?gać skutecznie i z satysfakcj?.

Pracujemy w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia, polskie, francuskie i światowe – aby starannie wyselekcjonowani wykładowcy pracowali z najlepiej dobran? grup?. Nasza historia potwierdza słuszność i skuteczność takiego podejścia do MBA, a Dyplom Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarz?dzania ma zasłużon? renomę i prestiż.

Warto tu podkreślić, że relacje i rezultaty wypracowane w czasie nauki w Instytucie s? przez naszych Uczestników podtrzymywane – społeczność naszych Absolwentów żyje, rozwija się i inspiruje wszystkich.

Co nas wyróżnia?   Ludzie!

Z jednej strony wykładowcy. We Francuskim Instytucie Zarz?dzania kadra dydaktyczna jest złożona wył?cznie z praktyków zarz?dzania. Nie ma u nas profesorów, tylko praktycy biznesu – ludzie, którzy czynnie zajmuj? się zarz?dzaniem, uwiarygodniaj? ich realne biznesowe osi?gnięcia. Formuła zajęć jest interaktywna, nie jest to wykład ex cathedra, tylko warsztaty, praca na case’ach, często przyniesionych na zajęcia przez osoby z grupy. Mamy potwierdzenie, że przekazywana przez nas wiedza jest aplikowalna, tzn. po zajęciach uczestnicy wracaj? do swoich firm i wykorzystuj? narzędzia czy case’y w procesie rozwijania swoich firm, rozwi?zywania praktycznych dylematów i podejmowania decyzji – tak biznesowych jak i osobistych.

Zdecydowanie odróżniamy się od innych programów MBA czy kursów menedżerskich doborem uczestników. Nasza rekrutacja wi?że się z selekcj?.

Wierzymy głęboko, że potencjalny uczestnik powinien być gotowy do wzięcia udziału w programie. Oznacza to dla nas przede wszystkim praktyczne, ugruntowane doświadczenie biznesowe, dobrze postawione cele i oczekiwania zwi?zane z programem, świadomość własnego potencjału i motywacja do rozwoju. Grupa złożona z takich osób korzysta zarówno z zajęć, które organizujemy, jak i – poprzez komunikację i wzajemn? wymianę – tworzy efekt synergii. Nasz Executive MBA jest jednym z najlepszych programów w Polsce także dzięki wysokiemu poziomowi studentów.

Nie przyjmujemy wszystkich: nie ma u nas osób bez doświadczenia menedżerskiego, nie ma tzw. „zbieraczy dyplomów”, którzy kończ? wspaniałe uczelnie, a nie idzie za tym praca i praktyczny rozwój zawodowy. To   uczestnicy tworz? program MBA, poprzez swoje doświadczenia zawodowe, swoj? drogę życiow?.

Jesteśmy jednym z „najstarszych” programów, jeżeli chodzi o średni? wieku: ok. 40 lat. Główn? zasad? doboru jest dywersyfikacja: zarówno profili uczestników (marketingowcy, finansiści, specjaliści HR, itd) jak i branż. S? osoby pracuj?ce w korporacjach, w MŚP, w firmach zagranicznych i polskich, właściciele firm. Ł?czy ich motywacja, a maj? sobie nawzajem wiele do zaoferowania.   W ten sposób realizujemy główne założenie wszystkich wiod?cych programów MBA na świecie – przygotowywać, rozwijać i wzmacniać profesjonalizm liderów zarz?dzaj?cych całości? firmy, zdolnych w swoich codziennych działaniach i decyzjach uwzględniać wszystkie skomplikowane wymiary prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach.

Wskazane jest, aby przed podjęciem decyzji porozmawiali Państwo z naszymi absolwentami czy uczestnikami ostatniej edycji programu MBA. Mogę Państwa z nimi skontaktować. Zależy nam, by byli Państwo w pełni zadowoleni z dokonanego wyboru, bo właśnie ta satysfakcja będzie dla Was fundamentem osi?ganych w przyszłości owoców – rozwoju Waszych karier, organizacji, działów i firm. Często zdarza się, że to właśnie w czasie naszych zajęć i pod ich wpływem powstaj? nowe pomysły, zmiany, start-up’y. Kibicujemy wszystkim tym inicjatywom. Jest jednak dodatkowy, bardzo szczególny powód do dumy – większość Uczestników naszego programu to osoby, którym program zarekomendowali nasi Absolwenci. Jest to najważniejsze dla nas potwierdzenie jakości naszego programu.

Wszystkie zajęcia s? prowadzone w języku polskim.  

A tu informacje:

o naszej kadrze  http://mba.edu.pl/?page_id=995

o naszych absolwentach  http://mba.edu.pl/?page_id=508  

PROGRAM STUDIÓW

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi 1

Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.

Przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój.    

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi 2

Autorefleksja i zarz?dzanie swoim życiem i karier?. Jak przygotować się na wyzwania zmieniaj?cego się rynku pracy?

Motywacja i motywowanie. Satysfakcja   a motywacja. Czy lepsza płaca gwarantuje lepsz? pracę? Jak motywować swoich współpracowników?

Szkolenia i rozwój pracowników - jak sprawić, by nasza organizacja na czas posiadła kompetencje niezbędne do osi?gnięcia celu.  

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi 3

Zarz?dzanie zmian? – Jak skutecznie wdrożyć zmianę, w jaki sposób przygotować i wdrażać, aby osi?gn?ć cele biznesowe pomimo spodziewanego oporu?

Kultura organizacyjna czyli o tym, co z pozoru nieuchwytne, a kluczowe dla sukcesu lub porażki organizacji. Jak diagnozować, budować i rozwijać kulturę zespołu i firmy, by odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy i

wspierała osi?ganie zakładanych celów? Czynniki kształtuj?ce kulturę organizacji, wybrane modele. Narzędzia służ?ce ocenie obecnej kultury, zmiany kultury w czasie, wpływ kultury na losy firmy. Jak? kulturę

organizacji stworzyć? Case: turkusowe organizacje.  

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi 4

Zarz?dzanie całkowitym pakietem wynagrodzeń. Powi?zanie rozwi?zań płacowych ze strategi? organizacji. Narzędzia wspieraj?ce zarz?dzanie płac?. Regulacje prawne konieczne do uwzględnienia w zarz?dzaniu płac?. Najnowsze trendy w zarz?dzaniu wynagrodzeniami i talentami.

Prawo pracy a zarz?dzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwi?zywaniu sporów.  

Zarz?dzanie marketingowe 1 - Budowanie marki w XXI wieku

Fundamenty skutecznego marketingu w XXI wieku. Procesy i narzędzia obejmuj?ce pojęcie marketingu strategicznego. Marka – tworzenie od podstaw i zarz?dzanie w dłuższym okresie czasu dla zwiększenia jej wartości i siły rynkowej. Czym się różni zarz?dzanie mark? od zarz?dzania produktem? Jak bezkosztowo zweryfikować pomysły na nowe produkty, czy startup biznesowy? Kiedy nowe produkty wprowadzane pod istniej?c? mark? będ? miały największe szanse na sukces?  

Zarz?dzanie marketingowe 2

Planowanie kampanii reklamowych - jak efektywnie dotrzeć do konsumenta w erze rosn?cych szumów reklamowych i szybko zmieniaj?cego się rynku mediów.

Podstawowe pojęcia mediowe. Charakterystyka kategorii mediów. Teoria oddziaływania reklamy. Proces planowania kampanii. Praktyczna wiedza w sytuacji samodzielnego zakupu mediów.

Social media marketing - na czym polega i jak można wykorzystać potencjał marketingowy najszybciej rozwijaj?cego się obszaru mediów?

Co to s? media społecznościowe i na czym polega ich atrakcyjność? Zakres wykorzystania przez firmy. Social media marketing - wybrane metody budowania marki. Monitoring mediów społecznościowych - podstawy i zakres zastosowania.  

Komunikacja i autoprezentacja przed kamer?

Komunikacja: jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce. Force field analysis – jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocz?ć działania. Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej.  Strategia vs shopping list. Key Messages Crisis preparedness planning vs crisis communication.  Rodzaje kryzysów. Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bież?cej. Kryzys – główne kryteria sukcesu.

Autoprezentacja przed kamer? – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy telewizyjnych.  

Zarz?dzanie finansowe 1: Zrozumieć sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek zysków i strat , przepływy

Jaka jest różnica między finansami a księgowości?? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi?

Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników?

Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego:

 • rachunek wyników
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
 • bilans finansowy i księgowy.

Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…

Na czym polegaj? rezerwy i ostrożna wycena? Poznanie najważniejszych zasad rachunkowych, które s? niezbędne do analizy dokumentów.  

Zarz?dzanie finansowe 2

Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarz?dzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów. W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwi?zaniem jest nie mieć żadnych długów?

Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności. Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczaj? dla firmy? Podział kosztów na stale i zmienne: ile sprzedać, by działalność się opłacała? Jaki jest próg rentowności?  

Zarz?dzanie finansowe 3

Opłacalność inwestycji i plan finansowania. Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami zwi?zanymi z jej brakiem? Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie. Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieni?dza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.  

Controlling 1

Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach, metoda ABC, Activity Based Costing). Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania. Prezentacje finansowe: różnica między synteza a analiza, dostosowanie prezentacji do odbiorcy, wykresy: kiedy i jakie?  

Controlling 2

Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń.

Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osi?gnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center.

Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie. Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości. Analiza wrażliwości.  

Sprzedaż i negocjacje

Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Zarz?dzanie sprzedaż? i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych oraz cyfryzacji procesów sprzedażowych. Modele dystrybucyjne w punktu widzenia budowania omnichannel w organizacjach. Konstrukcje warunków handlowych jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.

Etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Różne style komunikacyjne partnerów negocjacyjnych i różne formy okazywania szacunku. Strategie i taktyki negocjacyjne. Kłamstwo w negocjacjach - mówić prawdę czy nie?

Trudne sytuacje negocjacyjne. Jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. "Brudne chwyty" negocjacyjne - rozpoznawanie i obrona.  

Zarz?dzanie innowacjami i nowe trendy

Prowadzenie do systemu zarz?dzania innowacjami w firmie. Strategia zarz?dzania innowacjami/ Tworzenie innovation thesis. Zarz?dzanie portfelem innowacji – innowacje core, adjacent, transformational (disruptive) . Narzędzia zarz?dzania innowacjami: intrapreneurship, inkubatory start-upów early stage, akceleratory mid-stage   (wewnętrzne, shared, outsourced), scouting i współpraca z late-stageowymi startupami, innovation labs, spin-outs i company builder. Budowanie start-upa korporacyjnego wg Lean Startup.  

Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtuj?ce 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Zajrzymy do świata za 3-5 lat i omówimy:

wykorzystanie potencjału technologi do skutecznej komunikacji w nowych mediach, budowanie konkurencyjnej strategii firmy opartej o zrozumienie trendów społecznych, prezentację produktów, które zmieni? świat i analizę przyszłych zmian na rynku pracy.  

Zarz?dzanie kryzysowe przedsiębiorstwem i zarz?dzanie cenami

Zarz?dzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Kiedy nie opłaca się naprawiać przedsiębiorstwa: jakie s? inne drogi? Fazy zarz?dzania kryzysowego. Kiedy wymieniać zarz?d a kiedy nie? Krytyczne zasady zarz?dzania. Pierwsze 100 dni. Płynność jako warunek udanej naprawy. Narzędzia i metody przeprowadzania naprawy. Plan naprawczy.

Zarz?dzanie cenami: proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.  

Strategia 1

Analiza strategiczna: Analiza trendów rynkowych. Analiza otoczenia konkurencyjnego. Operacjonalizacja strategii. Strategia błękitnego oceanu.

Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagaj?ce budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicuj?cych możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators.  

Strategia 2 - wycena przedsiębiorstwa, mechanizmy rynku giełdowego

Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego:   wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.  

Edycja jesienna studiów Executive MBA rozpocznie się 12 października 2018 roku. Zajęcia odbywaj? się w pi?tki w godzinach 14.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-17.00.  

Terminy zajęć Executive MBA jesień 2018/2019:  

 • 12-13 października 2018
 • 9-10 listopada 2018
 • 16-17 listopada 2018
 • 30 listopada-1 grudnia 2018
 • 14-15 grudnia 2018
 • 11-12 stycznia 2019
 • 18-19 stycznia 2019
 • 15-16 lutego 2019
 • 1-2 marca 2019
 • 15-16 marca 2019
 • 29-30 marca 2019
 • 12-13 kwietnia 2019
 • 26-27 kwietnia 2019
 • 10-11 maja 2019
 • 24-25 maja 2019
 • 7-8 czerwca 2019
 • 14-15 czerwca 2019
 • 2 lipca 2019 (egzamin)  

Jeżeli chodzi o formalności, to zapraszamy na spotkanie podczas którego odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz?ce programu   Executive MBA i Instytutu. Poza tym prosimy o dostarczenie:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV

Kontakt:

Zuzanna Broszczak
Dyrektor Zarz?dzaj?cy
Francuski Instytut Zarz?dzania
Tel. 500 27 46 64  
mba@mba.edu.pl
www.mba.edu.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!