Analizy i badania

Rating S&P w cieniu włoskiego referendum

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,969 (wzrost o 4pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,998 (wzrost o 13pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,823 (wzrost o 27pb).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku utrzymywał się wzrost rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. Od środy wzrost rentowności widoczny był również na rynkach bazowych (USA, Niemcy). W jego kierunku oddziaływał wzrost cen ropy naftowej będ?cy skutkiem porozumienia OPEC w sprawie ograniczenia jej wydobycia, który zwiększył oczekiwania na wyższ? inflację w przyszłości, a w konsekwencji wyższy poziom stóp procentowych. W kierunku spadku cen długu na rynkach bazowych oraz w Polsce oddziaływały również dobre dane z amerykańskiej gospodarki (drugi szacunek PKB w III kw., raport ADP oraz indeks Conference Board – patrz wyżej) wspieraj?ce argumentację na rzecz zaostrzenia polityki monetarnej w USA w grudniu. Krajowe dane nt. PKB, wstępnej inflacji oraz indeksu PMI dla przetwórstwa miały ograniczony wpływ na rentowności polskich obligacji. W pi?tek ceny polskiego długu były relatywnie stabilne, a dane z amerykańskiego rynku pracy nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku. Decyzja agencji S&P o zmianie perspektywy ratingu Polski z negatywnej na stabiln? miała miejsce po zamknięciu europejskich rynków i w efekcie była neutralna dla rentowności polskich obligacji.

Pi?tkowa nieoczekiwana decyzja agencji S&P o zmianie perspektywy ratingu Polski z negatywnej na stabiln? jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla cen polskiego długu. Wpływ ten będzie jednak skompensowany przez niekorzystny wynik włoskiego referendum konstytucyjnego. Wynik ten, przyczyniaj?cy się do wzrostu awersji do ryzyka, będzie oddziaływał w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie czwartkowe posiedzenie EBC. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu można oczekiwać podwyższonej zmienności cen polskich obligacji. Konferencja po środowym posiedzeniu RPP nie spotka się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Pozostałe dane ze światowej gospodarki będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!