Analizy i badania

Rating Polski bez zmian

<p style="text-align: justify;">Na ubiegły piątek zaplanowana była publikacja aktualizacji długoterminowego ratingu długu Polski przez agencje Fitch oraz Moody’s.</p>

>

Moody's nie dokonała jednak rewizji ratingu Polski oraz nie opublikowała raportu kredytowego. Tym samym rating Polski został utrzymany na dotychczasowym poziomie (A2 z perspektyw? negatywn?). Kolejna ocena ratingu zaplanowana jest na maj br. Czynniki, na które Moody’s wskazywał we wcześniejszych komunikatach – m.in. obniżka wieku emerytalnego przyczyniaj?ca się do pogorszenia sytuacji w finansach publicznych, przedłużaj?cy się spadek inwestycji oraz kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego – będ? stanowić ryzyko w dół dla oceny wiarygodności Polski przy następnej aktualizacji ratingu.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie A- z perspektyw? stabiln?. W uzasadnieniu do decyzji Fitch wskazał, że obecna ocena ratingowa odzwierciedla solidne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, w tym m.in. dobrze dokapitalizowany sektor bankowy oraz dług publiczny na poziomie podobnym do krajów o takim samym ratingu. Fitch podkreślił jednocześnie ryzyko w postaci relatywnie wysokiego – na tle tych państw – długu zagranicznego Polski.

W komunikacie zaznaczono, że zaproponowana przez rz?d propozycja przewalutowania kredytów hipotecznych, polegaj?ca na zwrocie przez banki klientom poniesionych przez nich kosztów spreadów walutowych, nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej. Uważamy, że wprowadzenie w życie zaprezentowanej w ubiegły pi?tek rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej dotycz?cej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych powinno przyczynić się do dalszej poprawy oceny stabilności sektora finansowego w Polsce przez agencję ratingow?. Rekomendacja obejmuje m.in. podwyższenie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych, nałożenie bufora ryzyka systemowego w wysokości 3% w przy szacowaniu wymogu kapitałowego oraz uwzględnienie ryzyka zwi?zanego z kredytami walutowymi przy wyznaczaniu składek banków na BFG.

Fitch w swoim komunikacie ponownie zwrócił uwagę na niższ? przewidywalność polityki gospodarczej w Polsce oraz pogorszenie klimatu politycznego od października 2015 r. W ocenie agencji takie zmiany stanowi? ryzyko w górę dla kształtowania się długu publicznego oraz mog? mieć one negatywny wpływ na perspektywy gospodarcze w Polsce. Agencja uważa jednak, że rz?d nie przekroczy unijnego kryterium deficytu budżetowego (próg 3% PKB) w obawie przed ponownym objęciem Polski procedur? nadmiernego deficytu. W swoim scenariuszu bazowym Fitch przewiduje wzrost deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB z 2,5% w 2016 r. do 3,0% w 2017 r., ze względu na ust?pienie czynników o charakterze jednorazowym po stronie dochodowej (aukcja częstotliwości LTE) oraz wzrost nakładów na inwestycje publiczne współfinansowane z użyciem środków unijnych ze względu na ich coraz większ? absorbcję. W swoim scenariuszu Fitch przewiduje zacieśnienie fiskalne pocz?wszy od 2018 r. przy tempie wzrostu gospodarczego utrzymuj?cym się nieznacznie powyżej 3,0% r/r. Oznacza to, że agencja najprawdopodobniej zakłada dostosowania w budżecie, które w kolejnych latach skompensuj? rosn?ce wydatki publiczne zwi?zane z obniżeniem wieku emerytalnego. Fitch prognozuje, że w takim scenariuszu dług publiczny zwiększy się z 53,0% PKB w 2016 r. do 54,6% w 2017 r. i w kolejnych latach ustabilizuje się na podobnym poziomie. Głównymi czynnikami ryzyka dla tej prognozy to brak zacieśnienia polityki fiskalnej w średnim okresie, wolniejsze od oczekiwań tempo wzrostu gospodarczego oraz osłabienie kursu złotego oddziałuj?cego w kierunku wzrostu długu nominowanego w walutach obcych.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że ryzyka w górę i w dół dla oceny wiarygodności kredytowej Polski s? zbilansowane. W ocenie Fitch potencjalnie negatywne dla ratingu będzie ryzyko przekroczenia unijnego kryterium deficytu budżetowego (próg 3% PKB) lub brak oczekiwanego przez agencję zacieśnienia polityki fiskalnej prowadz?cego do stabilizacji długu publicznego w relacji do PKB w średnim okresie. Drugim czynnikiem ryzyka s? zmiany w polityce gospodarczej, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia klimatu inwestycyjnego, zagrozić stabilności makroekonomicznej i perspektywom wzrostu gospodarczego. Z kolei do podniesienia ratingu mogłoby dojść w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego wspieraj?cego konwergencję do krajów o ratingu A, a także w sytuacji obniżenia zadłużenia zagranicznego.

Oczekujemy, że w kolejnych latach rz?d będzie kształtował politykę fiskaln? w taki sposób, aby deficyt sektora GG nie przekroczył granicy 3% PKB. Zgodnie z wynikami naszych symulacji, w warunkach umiarkowanego ożywienia oraz inflacji kształtuj?cej się blisko celu, powinniśmy mieć do czynienia ze stabilizacj?, lub lekkim spadkiem długu publicznego w relacji do PKB od 2017 r. W dominuj?cym stopniu będzie on wynikał z zakładanego przez nas umocnienia złotego oddziałuj?cego w kierunku zmniejszenia  zadłużenia zagranicznego po przeliczeniu go na złote. W przypadku materializacji założeń makroekonomicznych przyjętych przez nas w scenariuszu bazowym, polityka fiskalna polegaj?ca na utrzymywaniu deficytu sektora finansów publicznych równego 3% PKB nie stanowiłaby zatem ryzyka dla stabilności finansów publicznych w średnim okresie. Nie doprowadzi ona jednak do znacz?cego zmniejszenia długu publicznego w relacji do PKB, które dawałoby Polsce margines bezpieczeństwa dla finansów publicznych w przypadku znacz?cego, kilkuletniego pogorszenia koniunktury. Jednocześnie ze względu na silniejszy napływ środków unijnych w ramach nowej perspektywy, powinniśmy mieć do czynienia ze zmniejszeniem zadłużenia zagranicznego w relacji do PKB. Fitch prognozuje jego spadek z 31,4% PKB w 2016 r. do 28,6% w 2018 r. W rezultacie, bior?c pod uwagę czynniki ryzyka dla oceny wiarygodności kredytowej Polski zarysowane w komunikacie Fitch oczekujemy, że w horyzoncie kilku kwartałów Fitch nie zmieni ratingu Polski oraz utrzyma jego stabiln? perspektywę.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!