Analizy i badania

Raport: Trendy technologiczne 2019

Dziesiąty raport Deloitte pt. „Trendy technologiczne 2019” omawia zjawiska, które spowodują radykalne zmiany w biznesie w perspektywie najbliższych dwóch lat. Będą to między innymi zaawansowane sieci połączeń, inteligentne interfejsy, czy zastąpienie serwerów technologią chmury. Trendy te wynikają ze współdziałania potężnych sił, które dogłębnie przekształcają działalność wszystkich branż.

 

Tegoroczny raport to jednocześnie podsumowanie dekady takich zmian. Analizujemy, jakie rozwi?zania technologiczne rokuj? na przyszłość, ale również – podobnie jak w latach ubiegłych – prezentujemy wpływ tych zmian na systemy informatyczne oraz możliwe sposoby reakcji na ryzyko.Trwaj?ca transformacja cyfrowa to duże wyzwanie dla firm. Te jednak, zdumiewaj?co dobrze radz? sobie z dopasowywaniem nowych trendów i technologii do własnych potrzeb biznesowych, tworz?c mapę drogow?, umożliwiaj?c? osi?gnięcie celów, dotychczas leż?cych poza granicami możliwości technologicznych.

Jak wybieraliśmy trendy?

  • Analizuj?c informacje od naszych klientów, dotycz?ce bież?cych i przyszłych priorytetów;
  • Przygl?daj?c się prognozom i analizom wybitnych ekspertów nauki i przemysłu;
  • Studiuj?c strategie i priorytety inwestycyjne wiod?cych startupów, funduszy venture capital i dostawców technologii;
  • Uwzględniaj?c analizy i doświadczenia, zebrane przez specjalistów Deloitte z całego świata.  

Siły makrotechnologiczne w działaniu

Ostatnia dekada to nieustaj?ce zmiany systemów informatycznych, modeli biznesowych i rynków, zwi?zane z wprowadzeniem technologii chmury, analityki oraz rozwi?zań umożliwiaj?cych obsługę cyfrow?. Siły te, teraz „oswojone”, nie s? już postrzegane jako trendy, ale nie można nie doceniać ich wpływu, tym bardziej, że podlegaj? ci?głej ewolucji. Na czoło wysunęły się trzy rozwi?zania:  blockchain, technologie kognitywne i rzeczywistość cyfrowa  (rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, Internet rzeczy i inne). Każda z nich może stać się tak? sił? makrotechnologiczn?. Jednocześnie umożliwiaj? one firmom korzystanie z innowacyjnych rozwi?zań bez utraty integralności operacyjnej: modernizację systemów informatycznych, transformację technologiczn? oraz opracowywanie strategii eliminacji cyberryzyka, wykraczaj?cych poza bezpieczeństwo i poufność informacji. Podstawę przeszłych i obecnych innowacji technologicznych stanowi zatem dziewięć elementów o charakterze formatywnym. Choć każdy rozwija się niezależnie od pozostałych, ich zbieżność w miejscu i czasie umożliwia przeprowadzanie znacz?cych i głębokich zmian.  

  

Organizacja napędzana sztuczn? inteligencj?

  

Niektóre firmy rozpoczynaj? swoj? przygodę ze sztuczn? inteligencj? od badania wybranych możliwości i przykładów wykorzystania przez innych. Takie podejście może zaowocować przydatnymi analizami, ale nie wystarczy, by zakwalifikować firmę do rynkowej awangardy (jedynie, by nie pozostać w tyle).  Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, należy całkowicie zmienić koncepcję interakcji między człowiekiem a maszyn? w miejscu pracy.  Zarz?dzaj?cy musz? zastanowić się nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji i innych narzędzi kognitywnych  we wszystkich najważniejszych procesach biznesowych i aspektach działalności firmy, aby umożliwić podejmowanie decyzji na podstawie najistotniejszych informacji w czasie rzeczywistym. To nie s? małe kroczki. Jeżeli uświadomimy sobie, że technologie oparte o sztuczn? inteligencję rozwijaj? się we wszystkich branżach, i to całkiem szybko, wykorzystanie jej jako podstawy działalności we własnej firmie może być warunkiem przetrwania.  

  

Inteligentne interfejsy

  

Obecnie korzystamy z technologii za pośrednictwem coraz inteligentniejszych interfejsów. Tradycyjna klawiatura jest wypierana przez ekrany dotykowe, komendy głosowe i podobne rozwi?zania. Te z kolei ustępuj? miejsca bardziej synchronicznym i naturalnym metodom interakcji. Przykładowo, obrazy i filmy wideo mog? być wykorzystywane do kontroli stanu maj?tku, autentykacji użytkowników czy zrozumienia kontekstu. Zaawansowane rozwi?zania głosowe umożliwiaj? komunikowanie się ze złożonymi systemami w formie naturalnej rozmowy, ze wszystkimi jej niuansami. Intuicyjne odczytywanie gestów, ruchów głowy czy spojrzeń człowieka umożliwia sztucznej inteligencji reagowanie na polecenia niewerbalne.  Inteligentne interfejsy ł?cz? technologie oparte o projekty, których podstaw? jest sposób funkcjonowania człowieka, z najnowszymi technologiami, obejmuj?cymi uczenie maszynowe, robotykę, internet rzeczy, świadomość kontekstu oraz zaawansowan? rzeczywistość rozszerzon? i rzeczywistość wirtualn?.  Odpowiednio zestrojone technologie i możliwości przekształcaj? interakcje między człowiekiem a maszyn?, danymi i drugim człowiekiem.  

  

Ł?czność przyszłości

  

Technologia sieci zaawansowanych  – to cichy bohater cyfrowej przyszłości, umożliwiaj?cy ci?głość poł?czenia, a zatem rozwój nowych produktów i usług oraz przekształcanie niesprawnych modeli operacyjnych. Jej wdrażaniu sprzyja transformacja cyfrowa w formie stosowania technologii zależnych od danych i sieci, takich jak technologie kognitywne, internet rzeczy, blockchain czy zaawansowane narzędzia analityczne. Technologie nowej generacji, na przykład  5G, rozwi?zania satelitarne czy ultraszerokopasmowe, to zapowiedź olbrzymich usprawnień, a zarazem niezawodnej i szybkiej ł?czności. Takie rozwi?zania, jak budowanie sieci definiowanych przez oprogramowanie, czy też wirtualizacja funkcji sieciowych, ułatwiaj? zarz?dzanie ewolucj? ł?cznościow?. W najbliższych miesi?cach można oczekiwać konfiguracji i wdrożenia sieci przyszłości w niektórych przedsiębiorstwach.  

  

Projektowanie zupełnie nowych doświadczeń

  

Nowa rzeczywistość marketingowa ma trzy cechy: jest spersonalizowana, dopasowana do kontekstu i podlega dynamicznym zmianom. Agencje kreatywne trac? na znaczeniu. Zastępuje je współpraca dyrektora działu marketingu firmy z jej własnymi komórkami technologicznymi. Dyrektorzy marketingu we współpracy z dyrektorami IT tworz? arsenały narzędzi ukierunkowanych na indywidualne doświadczenie, oparte o najnowsze technologie i przenosz?ce punkt ciężkości z intuicji na informację. W procesie takim klient może liczyć na zindywidualizowane podejście, bo obsługuj?ca go firma zna zarówno jego preferencje, jak i zachowania.  Dzięki wykorzystaniu analityki i technologii kognitywnych można poznać potrzeby i d?żenia klienta oraz optymalne sposoby ich zaspokojenia.  Narzędzia, umożliwiaj?ce kształtowanie doświadczenia, dopasowuj? treści udostępniane w fizycznych i cyfrowych punktach komunikacji, co pozwala na daleko posunięt? indywidualizację kontaktu z klientem.  

  

DevSecOps i cyberbezpieczeństwo

  

Nowoczesne organizacje, świadome konieczności wzmocnienia zabezpieczeń przed cyberatakami i innymi rodzajami ryzyka, buduj? kulturę DevOps, obejmuj?c? procesy, narzędzia i zasady zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i kontroli. Nasilaj?cy się trend DevSecOps sprawi, że coraz więcej firm zainteresuje się systemami modelowania zagrożeń, oceny ryzyka i automatyzacji zabezpieczeń jako podstawowymi elementami procesu tworzenia produktu, od momentu opracowania koncepcji do wdrożenia w warunkach realnych.  DevSecOps oznacza całkowite przekształcenie zarz?dzania cyberzagrożeniami i ryzykiem z procesu zapewnienia zgodności z przepisami, zwykle wdrażanego pod koniec cyklu opracowywania produktu, w podejście dominuj?ce w całym procesie tworzenia nowych elementów oferty.  Co więcej, DevSecOps to kodyfikacja zasad i najlepszych praktyk w postaci narzędzi i platform, dzięki czemu wszyscy pracownicy działu IT ponosz? współodpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Świat bez serwerów – NoOps i chmura

Ewolucja przetwarzania w chmurze osi?gnęła nowy etap:  konsumenci mog? całkowicie oddzielić się od infrastruktury systemowej i narzędzi. Dostawcy technologii chmury stale podwyższaj? stawkę: zamiast dostarczać wszystkie elementy od hipernadzorcy w dół, przejmuj? wiele zadań zwi?zanych z administracj? systemu podstawowego. W ten sposób tworzy się środowisko NoOps (bez operacji), w którym w sposób dynamiczny zapewnia się oprogramowanie i odpowiedni do niego sprzęt. Kolejny etap obejmuje automatyzację tradycyjnych zadań z zakresu zarz?dzania infrastruktur? i bezpieczeństwem. Dzięki uwolnieniu od konieczności opieki nad serwerem  pracownicy IT mog? przej?ć nowe obowi?zki – inżynierów na farmie komputerowej, uczestnicz?cych w kształtowaniu wyników finansowych firmy.  

Jak przełamać bariery technologiczne: mapowanie przyszłość

Trendy technologiczne nie działaj? w próżni, ani nie pojawiaj? się w określonych momentach. Można powiedzieć, że przepływaj? w czasie i tworz? hybrydy z innymi trendami, dotycz?cymi nauk przyrodniczych i społecznych, a także biznesu. Efekty takiej hybrydyzacji bywaj? zaskakuj?ce. Jak pokazuje najnowsza historia, przypadkowe krzyżówki odkryć technologicznych i naukowych z realiami biznesowymi często przynosz? przełomowy rezultat. Zastanówmy się nad efektami oddziaływania technik crowdfundingu lub modelu subskrypcyjnego na technologię i naukę. Ukierunkowane na klienta strategie innowacyjne i powszechne zastosowanie platform do prezentacji ofert przynosz? korzyści bardzo wielu branżom. W ostatnim rozdziale raportu „Trendy technologiczne 2019” analizujemy i podsumowujemy zmiany i możliwości, jakie oferuj? te powi?zania. Przedstawiamy również wskazówkę dla firm, które z trudem dotrzymuj? kroku innowacjom: indywidualna taktyka i jednorazowe rozwi?zania technologiczne, to zaledwie składniki złożonej strategii udanej transformacji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!