Analizy i badania

Punkt zwrotny w aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw już osiągnięty

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z raportem NBP nt. sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw przygotowanym na podstawie danych GUS, nakłady na inwestycje ogółem w II kw. br. wyniosły 23,9 mld zł i w ujęciu realnym były o 1,6% wyższe względem analogicznego okresu ubiegłego roku.</p>

>

Choć na poziomie pełnej próby można mówić jedynie o niewielkim wzroście inwestycji, to w przypadku niektórych grup przedsiębiorstw widać już wyraźnie ożywienie aktywności inwestycyjnej. Szczególnie zauważalne jest to w firmach eksportowych, co sygnalizowane było wcześniej przez dobre odczyty subindeksu PMI dot. nowych zamówień eksportowych oraz nadwyżkę w bilansie handlowym.
Na uwagę zasługuje fakt, iż ożywienie inwestycji nie dotyczy największych firm, które po okresie zwiększonych inwestycji (2011 – 2012) zmniejszaj? nakłady na środki trwałe. Ponadto analiza danych jednostkowych pokazuje, że mimo niewielkiego wzrostu zagregowanej wartości inwestycji, na ich zwiększenie decyduje się jedynie niewielka część przedsiębiorstw. W II kw. 100 największych inwestorów odpowiadało bowiem aż za ponad 58% ogółu nakładów całego sektora przedsiębiorstw. W rezultacie,  pomimo wzrostu poziomu zagregowanych wartości inwestycji, odsetek inwestorów zwiększaj?cych nakłady jest najniższy od czasu kryzysu w 2009 r.
Struktura nakładów wskazuje, że wzrost inwestycji w II kw. wynikał przede wszystkim ze zwiększonych zakupów środków transportu (22,5% r/r). Z kolei czynnikiem ograniczaj?cym dynamikę inwestycji ogółem były inwestycje w budynki i budowle, które po przejściowym wzroście w I kw. obniżyły się o 4,5% r/r. W kierunku obniżenia poziomu inwestycji oddziaływały także malej?ce nakłady na maszyny i urz?dzenia (spadek o 1,2% r/r), choć na przestrzeni ostatnich kwartałów zauważalna jest poprawa.
W dalszym ci?gu maleje także tempo odnawiania maj?tku rzeczowego, które jest obecnie najniższe od 2004 r. Jego przyśpieszenie w II kw. odnotowano jedynie w przedsiębiorstwach transportowych, czemu sprzyja masowa wymiana samochodów „z kratk?” zakupionych w latach 2009 – 2010 oraz oczekiwana poprawa koniunktury w Europie Zachodniej i wynikaj?cy z tego wzrost popytu na usługi transportowe.
Naszym zdaniem powyższe dane potwierdzaj?, iż w II kw. odnotowano punkt zwrotny w aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, a w kolejnych kwartałach ich wzrost w ujęciu r/r będzie powoli przyspieszał. Struktura nakładów (ponowny spadek inwestycji w budynki i budowle) wskazuje jednocześnie, że zagregowany popyt jest jeszcze zbyt niski, by skłonić firmy do znacz?cego zwiększenia mocy produkcyjnych. Oczekujemy, że taka sytuacja utrzyma się w II poł. 2013 r. W konsekwencji, oczekiwany przez nas w tym okresie wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w niewielkim stopniu przełoży się na wzrost zatrudnienia.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!