Analizy i badania

Przerwa w cyklu podwyżek stóp procentowych w Czechach

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 18.03.2019) na posiedzeniu w maju Narodowy Bank Czech (CNB) podniósł 2-tygodniową stopę repo o 25 pb do 2,00%. Głównym argumentem za podwyżką stóp była utrzymująca się presja inflacyjna. W kwietniu inflacja CPI wyniosła 3,0% r/r, kształtując się na górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego CNB (2,0 ± 1,0% r/r). Zmniejszenie ryzyka w otoczeniu zewnętrznym Czech (m.in. odsunięcie Brexitu w czasie) również zwiększyło pole manewru CNB. Była to już ósma podwyżka stóp procentowych w obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz dotyczący perspektyw polityki pieniężnej w Czechach i naszą prognozę kursu EURCZK i PLNCZK.

Po majowym posiedzeniu banku centralnego, nastawienie przedstawicieli CNB uległo zmianie na wyraźne bardziej gołębie – obecnie oczekują oni stabilizacji stóp procentowych do połowy 2020 r. Takie forward guidance zostało wyrażone nie tylko w ich wypowiedziach, ale również zostało umieszczone w treści komunikatu po posiedzeniu. Przedstawiona w majowym raporcie o inflacji prognoza 2- tygodniowej stopy repo implikuje jeszcze nieznaczne (o kilkanaście pb) zacieśnienie polityki pieniężnej w II kw. br., a następnie jej złagodzenie (spadek stopy do 1,83% na koniec 2020 r.). Taki scenariusz (będący wynikiem modelowania ekonometrycznego) uważamy za skrajnie mało prawdopodobny. Częste zmiany stopy procentowej oddziaływałyby bowiem w kierunku spadku wiarygodności CNB. Ponadto podczas konferencji prezes CNB wyjaśnił, że przedstawionego w projekcji dalszego lekkiego wzrostu 2- tygodniowej stopy repo nie należy rozumieć jako zapowiedzi kolejnych podwyżek stóp, a w dłuższym okresie prognozowana jest stabilizacja stopy procentowej.

Zgodnie z komunikatem, głównym czynnikiem uzasadniającym utrzymywanie krajowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest ujemny poziom stóp procentowych w strefie euro. CNB uważa, że w 2020 r. EBC zacznie normalizację polityki pieniężnej, co będzie ograniczało tempo aprecjacji korony czeskiej z uwagi na malejący dysparytet stóp procentowych pomiędzy Czechami i strefą euro. Takie założenie jest odmienne od naszego scenariusza polityki pieniężnej w strefie euro – uważamy, że pierwsza podwyżka stóp procentowych EBC nastąpi nie wcześniej niż w połowie 2021 r. Oznacza to, że skala umocnienia korony w 2020 r. będzie najprawdopodobniej większa od oczekiwań CNB, co zmniejsza potrzebę zacieśniania polityki pieniężnej w sposób konwencjonalny. Dlatego w naszym scenariuszu bazowym prognozujemy, że CNB podniesie stopy procentowe nie wcześniej niż w IV kw. 2020 r.

Argumentem na rzecz późniejszej (od minimalnego horyzontu stabilizacji stóp wskazanego w forward guidance) podwyżki stóp procentowych w Czechach są również nasze oczekiwania dotyczące kształtowania się tempa wzrostu gospodarczego i inflacji w strefie euro. Uważamy, że obie zmienne ukształtują się w latach 2020-2021 na niższym poziomie niż przewiduje majowa projekcja CNB. Dodatkowo perspektywy światowego wzrostu gospodarczego obarczone są niepewnością w związku z spadkiem prawdopodobieństwa osiągnięcia szybkiego porozumienia na linii USA-Chiny. Niemniej jednak, zakładając, zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, że obserwowane obecnie spowolnienie w światowym handlu ma charakter przejściowy i w II poł. br. nastąpi przyspieszenie światowego wzrostu gospodarczego, to zacieśnienie polityki pieniężnej przez CNB w IV kw. 2020 r. nie stanowiłoby ryzyka dla trwałości ożywienia gospodarczego w Czechach.

Podtrzymujemy naszą prognozę, że utrzymujący się dysparytet stóp procentowych pomiędzy Czechami i strefą euro będzie oddziaływać w kierunku łagodnego umocnienia kursu korony względem euro (kurs EURCZK równy 25,20 na koniec 2019 r. i 24,70 na koniec 2020 r.). Skalę aprecjacji korony będą ograniczały znaczące długie pozycje walutowe, otwarte w związku z oczekiwaną aprecjacją korony po upłynnieniu jej kursu w kwietniu 2017 r. Biorąc pod uwagę oczekiwane przez nas kształtowanie się kursu EURPLN (por. tabela kwartalna) prognozujemy, że kurs PLNCZK wyniesie 5,93 na koniec br. i 5,95 na koniec 2020 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!