Analizy i badania

Przejściowe spowolnienie wzrostu aktywności w przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w maju do 52,4 pkt. wobec 54,0 pkt. w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (53,3 pkt.) i konsensusu rynkowego (53,5 pkt.). Wyniki badań koniunktury sygnalizują, iż tempo wzrostu aktywności gospodarczej w przetwórstwie pozostało w maju na umiarkowanie wysokim poziomie.</p>

>

Zmniejszenie wartości wskaźnika PMI nast?piło przy spadku czterech z pięciu jego składowych (dotycz?cych bież?cej produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia i czasu oczekiwania na dostawę). Uważamy jednak, że spadek indeksu nie jest sygnałem negatywnych tendencji w przetwórstwie, lecz stanowi korektę po okresie wysokich wartości osi?ganych przez wskaźnik w okresie styczeń-kwiecień br. Historycznie epizody kiedy wskaźnik PMI w następuj?cych po sobie miesi?cach uzyskiwał wartość co najmniej 54,0 pkt. trwały średnio po 2,5 miesi?ca. W bież?cym roku taki epizod trwał aż 4 miesi?ce, a tym samym dalszy wzrost indeksu PMI, czyli potencjał do dalszego zwiększenia tempa wzrostu aktywności gospodarczej w przetwórstwie, był już ograniczony (oddziaływanie efektu wysokiej bazy). Tym samym uważamy, że spowolnienie aktywności w przetwórstwie ma charakter przejściowy.

W strukturze PMI na uwagę zasługuje spadek składowej dotycz?cej nowych zamówień ogółem przy jednoczesnym zmniejszeniu subindeksu dotycz?cego nowych zamówień eksportowych. Oznacza to, że przyczyn? spadku dynamiki zamówień w maju były najprawdopodobniej zarówno wolniejszy wzrost popytu krajowego, jak i odnotowane w tym okresie lekkie pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Niemczech. Spadek dynamiki nowych zamówień ogółem w maju sprzyjał zmniejszeniu tempa wzrostu produkcji – składowa dla bież?cej produkcji zmniejszyła się z 56,8 pkt. do 54,0 pkt. w maju.

Umiarkowanie pozytywnym sygnałem płyn?cym z badań PMI jest odnotowany w maju tylko nieznaczny spadek składowej dotycz?cej zatrudnienia do poziomu ok. 53 pkt. Kontynuacja 22-miesięcznego wzrostowego trendu zatrudnienia w przetwórstwie wskazuje tym samym na postępuj?c? poprawę sytuacji na polskim rynku pracy. Jednym z najlepszych barometrów koniunktury jest popyt na pracę, w zwi?zku z tym oczekujemy, że istnieje niskie prawdopodobieństwo odwrócenia tendencji wzrostowej w przemyśle.

Bior?c pod uwagę przejściowy i wynikaj?cy z efektów wysokiej bazy charakter spadku indeksu PMI, podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? w kolejnych kwartałach br., wraz z oczekiwan? popraw? sytuacji gospodarczej w strefie euro (w tym w Niemczech) oraz ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych tempo wzrostu gospodarczego ulegnie przyspieszeniu. Zaktualizowan? prognozę wzrostu gospodarczego na lata 2015-2016 przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!