Analizy i badania

Przejściowe spowolnienie produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w sierpniu o 2,2% r/r wobec 6,3% w lipcu, co było znacznie poniżej konsensusu rynkowego (2,9%) i naszej prognozy (3,7%). Do spowolnienia wzrostu produkcji przyczynił się efekt statystyczny związany z różnicą w liczbie dni roboczych (w lipcu b.r. liczba dni roboczych była o 1 większa niż przed rokiem, podczas gdy w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 dzień mniejsza niż w 2012 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 2,6% r/r (spadek o 0,9% m/m).</p>

>

Słabszy popyt zewnętrzny ograniczył wzrost produkcji

Branże, w których udział eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przekracza 50% zanotowały wzrost produkcji już pi?ty miesi?c z rzędu. Jednakże tempo wzrostu w części tych kategorii zmniejszyło się w porównaniu do lipca, co przyczyniło się do spadku dynamiki produkcji ogółem (w dziale "pozostały sprzęt transportowy” dynamika zwiększyła się jedynie o 8,2% r/r wobec 21,9% w lipcu, a produkcja urz?dzeń elektrycznych wzrosła o 6,7% r/r wobec 12,1%). Z kolei branża "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” wzrosła o 15,4% wobec 6,8% w lipcu, na co wskazywały sierpniowe dane SAMAR dot. produkcji samochodów osobowych i dostawczych.

Dobre perspektywy dla produkcji przemysłowej w najbliższych miesi?cach

Pomimo przejściowego spadku dynamiki produkcji przemysłowej w sierpniu oczekujemy trwałej poprawy warunków w polskim przemyśle. Zarówno badania koniunktury GUS (w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle osi?gn?ł wartość najwyższ? od czerwca 2012 r.), jak również ostatni odczyt indeksu PMI (składowa dla nowych zamówień ukształtowała się w sierpniu na najwyższym poziomie od marca 2011 r.) wskazuj? na postępuj?ce ożywienie w polskim przemyśle. Ponadto w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji w najbliższych miesi?cach oddziaływać będ? efekty niskiej bazy sprzed roku, korzystny układ liczby dni roboczych, oczekiwane przez nas zwiększenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw (por. MAKROmapa z 16.09.2013) oraz dalsza poprawa sytuacji gospodarczej w strefie euro.

Dane o produkcji neutralne dla złotego i rynku długu

Dzisiejsze dane w naszej ocenie s? neutralne dla złotego i rynku długu. W dalszym ci?gu głównym czynnikiem wpływaj?cym na kurs polskiej waluty oraz rentowności obligacji pozostan? nastroje globalne przed dzisiejszym posiedzeniem FOMC, na którym najprawdopodobniej zostanie podjęta decyzja o ograniczeniu skupu aktywów przez FED. Naszym zdaniem dane o sierpniowej produkcji nie zmieniaj? krótkoterminowych perspektyw stóp procentowych NBP w Polsce (oczekujemy pierwszej podwyżki stóp o 25 pb w marcu 2014 r.).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!