Aktualności firm stowarzyszonych

Projekcja FED ostudziła oczekiwania na dalsze obniżki stóp w USA

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami i konsensusem rynkowym FED na ubiegłotygodniowym posiedzeniu obniżył przedział dla wahań stopy funduszy federalnych o 25pb do [1,75%; 2,00%]. Jako uzasadnienie swojej decyzji o złagodzeniu polityki monetarnej FED wskazał dalsze pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie oraz ograniczoną presję inflacyjną w USA. Warto zaznaczyć, że decyzja FOMC nie była jednomyślna. Jeden członek FOMC (J. Bullard) głosował za obniżką stóp o 50pb, podczas gdy dwóch członków FOMC (E. George i S. Rosengren) głosowało za pozostawieniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W komunikacie podtrzymana została zapowiedź, zgodnie z którą FED będzie podejmował odpowiednie działania w celu podtrzymania ożywienia gospodarczego, dobrej sytuacji na rynku pracy oraz zapewnienia kształtowania się inflacji na poziomie zbliżonym do symetrycznego celu inflacyjnego FED (2%). Zapis ten sygnalizuje możliwość dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w USA.

Po posiedzeniu przedstawiona została najnowsza projekcja makroekonomiczna FOMC. Nieznacznie podniosła się mediana oczekiwań dla tempa wzrostu gospodarczego. Zgodnie z wrześniową projekcją dynamika PKB wyniesie 2,2% w 2019 r. (2,1% w czerwcowej projekcji), 2,0% w 2020 r. (2,0%), 1,9% w 2021 r. (1,8%), 1,8% w 2022 r. oraz 1,9% w długim okresie (1,9%). Nieznacznie podniosła się także mediana oczekiwań dla stopy bezrobocia. Zgodnie z wrześniową projekcją stopa bezrobocia wyniesie 3,7% (3,6%), 3,7% w 2020 r. (3,7%), 3,8% w 2021 r. (3,8%), 3,9% w 2022 r. Nie zmieniła się natomiast szacowana przez FED stopa bezrobocia naturalnego, która zarówno w przypadku wrześniowej jak i czerwcowej projekcji wyniosła 4,2%. Na niezmienionym poziomie pozostały także ścieżki inflacji (1,5% w 2019 r., 1,9% w 2020 r., 2,0% w 2021 r. i 2,0% w 2020 r.) oraz inflacji bazowej (1,8% w 2019 r., 1,9% w 2020 r., 2,0% w 2021 r. i 2,0% w 2022 r.). Istotnie zmieniła się natomiast mediana oczekiwań członków FOMC dotyczących poziomu stóp procentowych. Członkowie FOMC oczekują obecnie, że stopy procentowe w USA pozostaną na obecnym poziomie do końca 2020 r. Z kolei zarówno w 2021 r. jak i w 2020 r. oczekują podwyżki o 25pb, co oznaczałoby powrót stóp do poziomu sprzed obniżki w lipcu br. Takie oczekiwania członków FOMC są spójne z wypowiedzią szefa FED J. Powella, który w lipcu uzasadniając obniżkę stóp procentowych powiedział, że nie oznacza ona rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki monetarnej w USA. Choć J. Powell nie powtórzył tego sformułowania na ubiegłotygodniowej konferencji, to jest ono spójne z oczekiwaniami członków FED dotyczącymi perspektyw gospodarczych w USA, które, uwzględniając wyniki wrześniowej projekcji, pozostają optymistyczne. W konsekwencji, jastrzębi wydźwięk wrześniowej projekcji doprowadził do umocnienia dolara względem euro i wzrostu rentowności amerykańskich obligacji.

Mimo jastrzębiej projekcji FOMC podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym FED w październiku lub grudniu obniży stopy procentowe o 25 pb. Uważamy, że niepewność wokół perspektyw światowego wzrostu gospodarczego utrzyma się na wysokim poziomie w najbliższych kwartałach. W efekcie, naszym zdaniem FED zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych antycypując niekorzystny wpływ dalszego pogorszenia perspektyw światowego wzrostu gospodarczego na aktywność gospodarczą w USA. Z kolei w 2020 r. zakładamy kolejne dwie obniżki o 25 pb każda, będące odpowiedzią nas wyraźne spowolnienie wzrostu PKB będące efektem dalszego pogorszenia koniunktury na świecie oraz eskalacji wojny handlowej na linii USA-Chiny. Rynek wycenia obecnie obniżkę o niecałe 20pb do końca 2019 r. oraz o 40pb do kwietnia 2020 r. Nasz scenariusz zakładający silniejsze od bieżących oczekiwań rynkowych łagodzenie polityki pieniężnej w USA jest spójny z naszą zrewidowaną prognozą kursu EURUSD zakładającą jego wzrost do 1,20 na koniec 2020 r. (patrz wyżej).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!