Aktualności firm stowarzyszonych

Projekcja FED ostudziła oczekiwania na dalsze obniżki stóp w USA

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami i konsensusem rynkowym FED na ubiegłotygodniowym posiedzeniu obniżył przedział dla wahań stopy funduszy federalnych o 25pb do [1,75%; 2,00%]. Jako uzasadnienie swojej decyzji o złagodzeniu polityki monetarnej FED wskazał dalsze pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie oraz ograniczoną presję inflacyjną w USA. Warto zaznaczyć, że decyzja FOMC nie była jednomyślna. Jeden członek FOMC (J. Bullard) głosował za obniżką stóp o 50pb, podczas gdy dwóch członków FOMC (E. George i S. Rosengren) głosowało za pozostawieniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W komunikacie podtrzymana została zapowiedź, zgodnie z którą FED będzie podejmował odpowiednie działania w celu podtrzymania ożywienia gospodarczego, dobrej sytuacji na rynku pracy oraz zapewnienia kształtowania się inflacji na poziomie zbliżonym do symetrycznego celu inflacyjnego FED (2%). Zapis ten sygnalizuje możliwość dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w USA.

Po posiedzeniu przedstawiona została najnowsza projekcja makroekonomiczna FOMC. Nieznacznie podniosła się mediana oczekiwań dla tempa wzrostu gospodarczego. Zgodnie z wrześniową projekcją dynamika PKB wyniesie 2,2% w 2019 r. (2,1% w czerwcowej projekcji), 2,0% w 2020 r. (2,0%), 1,9% w 2021 r. (1,8%), 1,8% w 2022 r. oraz 1,9% w długim okresie (1,9%). Nieznacznie podniosła się także mediana oczekiwań dla stopy bezrobocia. Zgodnie z wrześniową projekcją stopa bezrobocia wyniesie 3,7% (3,6%), 3,7% w 2020 r. (3,7%), 3,8% w 2021 r. (3,8%), 3,9% w 2022 r. Nie zmieniła się natomiast szacowana przez FED stopa bezrobocia naturalnego, która zarówno w przypadku wrześniowej jak i czerwcowej projekcji wyniosła 4,2%. Na niezmienionym poziomie pozostały także ścieżki inflacji (1,5% w 2019 r., 1,9% w 2020 r., 2,0% w 2021 r. i 2,0% w 2020 r.) oraz inflacji bazowej (1,8% w 2019 r., 1,9% w 2020 r., 2,0% w 2021 r. i 2,0% w 2022 r.). Istotnie zmieniła się natomiast mediana oczekiwań członków FOMC dotyczących poziomu stóp procentowych. Członkowie FOMC oczekują obecnie, że stopy procentowe w USA pozostaną na obecnym poziomie do końca 2020 r. Z kolei zarówno w 2021 r. jak i w 2020 r. oczekują podwyżki o 25pb, co oznaczałoby powrót stóp do poziomu sprzed obniżki w lipcu br. Takie oczekiwania członków FOMC są spójne z wypowiedzią szefa FED J. Powella, który w lipcu uzasadniając obniżkę stóp procentowych powiedział, że nie oznacza ona rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki monetarnej w USA. Choć J. Powell nie powtórzył tego sformułowania na ubiegłotygodniowej konferencji, to jest ono spójne z oczekiwaniami członków FED dotyczącymi perspektyw gospodarczych w USA, które, uwzględniając wyniki wrześniowej projekcji, pozostają optymistyczne. W konsekwencji, jastrzębi wydźwięk wrześniowej projekcji doprowadził do umocnienia dolara względem euro i wzrostu rentowności amerykańskich obligacji.

Mimo jastrzębiej projekcji FOMC podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym FED w październiku lub grudniu obniży stopy procentowe o 25 pb. Uważamy, że niepewność wokół perspektyw światowego wzrostu gospodarczego utrzyma się na wysokim poziomie w najbliższych kwartałach. W efekcie, naszym zdaniem FED zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych antycypując niekorzystny wpływ dalszego pogorszenia perspektyw światowego wzrostu gospodarczego na aktywność gospodarczą w USA. Z kolei w 2020 r. zakładamy kolejne dwie obniżki o 25 pb każda, będące odpowiedzią nas wyraźne spowolnienie wzrostu PKB będące efektem dalszego pogorszenia koniunktury na świecie oraz eskalacji wojny handlowej na linii USA-Chiny. Rynek wycenia obecnie obniżkę o niecałe 20pb do końca 2019 r. oraz o 40pb do kwietnia 2020 r. Nasz scenariusz zakładający silniejsze od bieżących oczekiwań rynkowych łagodzenie polityki pieniężnej w USA jest spójny z naszą zrewidowaną prognozą kursu EURUSD zakładającą jego wzrost do 1,20 na koniec 2020 r. (patrz wyżej).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ ZADOWOLONYM KLIENTEM

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, jakie znam w Europie. Od wielu lat korzystam z usług i nigdy się nie zawiodłem. Godni POLECENIA” – napisał...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!