Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Prognozy na lata 2023-2024

Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz makroekonomiczny uwzględniający napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki oraz tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury (por. tabela na str. 9). Prognozujemy, że średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w 2023 r. wyniesie 0,5% (0,8% przed rewizją).

Dynamika PKB zmniejszyła się do -0,6% r/r w II kw. wobec -0,3% r/r w I kw., kształtując się poniżej naszej prognozy (-0,2%), co oddziałuje w kierunku obniżenia średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego. Nadal uważamy, że w II poł. br. odnotujemy dodatnią dynamikę PKB w ujęciu rocznym, jednak skala tego ożywienia będzie najprawdopodobniej mniejsza niż dotychczas zakładaliśmy. Dane miesięczne za lipiec (produkcja przemysłowa, produkcja budowlano-montażowa) oraz nasze prognozy tych wskaźników na sierpień, jak również wyniki badań koniunktury dotyczące aktywności w sektorze usług sygnalizują ograniczone odbicie wzrostu gospodarczego w III kw. (+0,5% r/r).

Nasza dotychczasowa prognoza uwzględniała już negatywny wpływ pogorszenia otoczenia zewnętrznego Polski na polski eksport, jednak będzie on silniejszy niż zakładaliśmy wcześniej. Wyniki badań koniunktury (PMI) za lipiec i sierpień sygnalizują istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro w III kw. (0,3% kw/kw wobec 0,3% w II kw.). Ponadto, badania koniunktury wskazują, że oczekiwane przez nas ożywienie w strefie euro może nastąpić 1-2 kwartały później niż oczekiwaliśmy. Szczególnie niekorzystnie wygląda sytuacja w niemieckim przetwórstwie, w którym składowe dotyczące bieżącej produkcji i nowych zamówień kształtują obecnie na najniższym poziomie od początku 2009 r. (pomijając początek pandemii COVID-19 w 2020 r.), a więc od apogeum globalnego kryzysu finansowego. W warunkach osłabionego popytu krajowego w Polsce oczekujemy, że wkład eksportu netto pozostanie wyraźnie dodatni w 2023 r.

Zakładamy, że brak wyraźnego sygnału poprawy perspektyw popytu (ani krajowego, ani zagranicznego), w warunkach stagnacji produkcji, będzie czynnikiem sprzyjającym dalszej redukcji nadmiarowych zapasów buforowych zakumulowanych w przetwórstwie przemysłowym w okresie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie. W rezultacie oczekujemy, że kontrybucja zapasów do wzrostu PKB w III kw. (podobnie jak w I i II kw.) pozostanie silnie ujemna. Oczekujemy odwrócenia tendencji w tym zakresie dopiero w IV kw.

 

ZOBACZ RAPORT W PDFie

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!