Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Prognozy na lata 2021-2023

Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz makroekonomiczny uwzględniający napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury oraz informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19 (por. tabela na str. 9). Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB wyniesie 5,2% r/r w 2021 r. (poprzednio 4,9%), 4,3% w 2022 r. (wcześniej 4,7%) i będzie równe 3,8% w 2023 r.

Rewizja prognozy wzrostu gospodarczego w br. jest związana głównie z serią lepszych od oczekiwań danych opublikowanych w ostatnich tygodniach (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna za październik, PMI za listopad). W rezultacie podnieśliśmy naszą prognozę dynamiki PKB w IV kw. br. do 5,5% r/r, co w połączeniu z wyższą od oczekiwań dynamiką PKB w III kw. złożyło się na rewizję w górę średniorocznego tempa wzrostu w 2021 r. Ponadto nie zakładamy wprowadzenia przez rząd obostrzeń związanych z pandemią, które znacząco ograniczyłyby aktywność gospodarczą przed końcem br. W 2022 r. będziemy obserwowali obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. Będzie za to odpowiedzialne przede wszystkim ze spowolnienie konsumpcji związane z wysoką inflacją zmniejszającą siłę nabywczą konsumentów, wygasaniem odłożonego popytu oraz słabymi na tle historycznym nastrojami konsumentów. Czynnikiem ograniczającym wzrost gospodarczy w 2022 r. będzie również stopniowe wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa zapasów nagromadzonych w br. (por. MAKROpuls z 30.11.2021).

Z kolei w przypadku inwestycji jesteśmy dosyć optymistyczni. Ważnym czynnikiem wsparcia dla publicznych nakładów na środki trwałe i wzrostu PKB będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy. Uważamy, że wykorzystanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy rozpocznie się w II poł. 2022 r. Podobnie, inwestycje przedsiębiorstw powinny zwiększać się dynamicznie w 2022 r. W warunkach wysokiego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i trudności w znalezieniu nowych pracowników, przedsiębiorstwa będą kładły coraz większy nacisk na automatyzację procesu produkcji, korzystanie z bardziej kapitałochłonnych technik produkcji, co będzie wymagało nowych inwestycji.

Oczekujemy, ze w kolejnych kwartałach będziemy obserwowali ożywienie w światowym handlu i będzie ono prowadziło do utrzymania się wysokiego popytu na polski eksport. Wraz z oczekiwanym przez nas stopniowym ustępowaniem problemu wąskich gardeł w polskim i globalnym przetwórstwie, ożywienie eksportu utrzyma się. Szybki wzrost eksportu oraz inwestycji będzie wsparciem dla importu w 2022 r. Tym samym prognozujemy, że wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego w 2022 r. wyniesie zero.

Uważamy, że w 2023 r. wzrost gospodarczy ulegnie dalszej normalizacji. Efekty wysokiej bazy po stronie inwestycji będą stanowiły czynnik oddziałujący w kierunku obniżenia dynamiki PKB, z kolei wybory parlamentarne będą oddziaływały w kierunku zwiększenia transferów socjalnych i konsumpcji prywatnej, spożycia publicznego i inwestycji publicznych.

Zrewidowaliśmy również naszą prognozę inflacji. Uwzględniliśmy działania planowane przez rząd ukierunkowanie na obniżenie cen nośników energii i paliw (tzw. Tarcza Antyinflacyjna). Zgodnie z naszymi szacunkami działania te obniżą inflację o ok. 1,1 pkt. proc. w I kw. 2022r. i o 0,2 pkt. w okresie kwiecień-maj 2022 r. Średniorocznie inflacja obniży się o ok. 0,3 pkt. proc. w całym 2022 r. ze względu na uruchomienie Tarczy Antyinflacyjnej. Jej efekty będą jeszcze silniejsze jeśli rząd obniży stawkę podatku VAT na żywność zgodnie z wnioskiem skierowanym w ubiegłym tygodniu do Komisji Europejskiej. Jednocześnie inflacja w listopadzie ukształtowała się wyraźnie powyżej naszych oczekiwań (patrz powyżej). Głównym źródłem zaskoczenia była dużo wyższa dynamika cen żywności. Obecnie oczekujemy, że dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” zmniejszy się w 2021 r. do 3,1% r/r wobec 4,8% r/r w 2020 r., a w 2022 r. wzrośnie do 5,6% (odpowiednio 2,9% oraz 4,8% przed rewizją). Choć pełne dane o dynamice cen w tej kategorii poznamy dopiero wraz publikacją finalnych danych o inflacji 15 grudnia, to zakładamy, że silne przyspieszenie wzrostu cen żywności pomiędzy listopadem a grudniem miało szeroki zakres produktowy i było ono efektem silnej presji kosztowej obserwowanej w sektorze rolno-spożywczym (por. MAKROmapa z 08.11.2021). Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji w kilku najbliższych miesiącach będą niższe niż wcześniej zakładaliśmy ceny ropy na światowym rynku. Uważamy jednak, że ceny ropy zaczną ponownie rosnąć w I kw. 2022 r. wraz z sezonowym wygasaniem intensywności pandemii.

Podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym stopy procentowe zostaną podniesione o 50pb w grudniu i o kolejne 50pb w styczniu 2022 r. do poziomu 2,25%. Naszym zdaniem skala podwyżek stóp procentowych wyceniana obecnie przez rynki (do ponad 3% w horyzoncie kilku miesięcy) jest nadmierna. Podtrzymujemy również naszą prognozę kursu złotego przedstawioną w MAKROmapie z 29.11.2021. Oczekujemy, że kurs EURPLN ukształtuje się na poziomie 4,70 na koniec br. i obniży się do 4,65 na koniec I kw. 2022 r. Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach 2022 r. kurs EURPLN utrzyma się na poziomie 4,60, a w 2023 r. będziemy obserwować jego spadek do 4,40 (por. tabela kwartalna). Czynnikiem ryzyka w górę dla naszej prognozy kursowej pozostaje szybsze od oczekiwań zacieśnianie polityki pieniężnej w USA (patrz powyżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!