Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Prognozy na lata 2021-2022

Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz makroekonomiczny uwzględniający napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury oraz informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19 (por. tabela na str. 8). Nasze prognozy średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego w 2021 r. i 2022 r. nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 5,3% r/r i 4,9%. W naszej prognozie nie uwzględniliśmy jeszcze wpływu proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w polityce gospodarczej w ramach Polskiego Ładu. Z precyzyjną oceną wpływu regulacji wstrzymamy się do czasu przedstawienia konkretnych ustaw je wprowadzających.

Szczegółowe dane o PKB za II kw. wskazały na niższy od naszych oczekiwań wzrost inwestycji ogółem (por. MAKROpuls z 31.09.2021). Dostępne dane o aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw wskazują, że w II kw. nastąpiło zwiększenie realnej dynamiki inwestycji firm do dwucyfrowego poziomu zarówno w przypadku firm zatrudniających co najmniej 50 osób, jak i w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 10 do 49 osób). Naszym zdaniem przyczyną wyraźnie niższej od oczekiwań dynamiki inwestycji ogółem była niższa od prognozowanej aktywność inwestycyjna sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Uważamy, że dynamika inwestycji w tym segmencie pozostanie na obniżonym poziomie w II poł. br. z uwagi na efekt oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19. Takie tendencje na początku III kw. znajdują potwierdzenie w lipcowych danych o produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 20.08.2021). Dopiero w 2022 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla publicznych nakładów na środki trwałe i wzrostu PKB będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy. Obserwowane obecnie opóźnienia w przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską stanowią istotny czynnik ryzyka w dół dla ścieżki inwestycji publicznych.

Z kolei w przypadku inwestycji przedsiębiorstw jesteśmy optymistyczni. Według danych GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w III kw. 80,1% i było tylko nieznacznie niższe niż przeciętnie w 2019 r. (81,4%), czyli przed wybuchem pandemii COVID-19. W przeszłości bariera w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych była głównym czynnikiem skłaniającym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Tym samym, wykorzystanie mocy produkcyjnych, które zwiększało się nieprzerwanie od II kw. 2020 r. może być sygnałem trwałości ożywienia inwestycyjnego. Dynamika inwestycji przedsiębiorstw obniży się nieznacznie w III kw. br. z uwagi na wygasające efekty niskiej bazy sprzed roku. Niemniej jednak prognozujemy, że inwestycje przedsiębiorstw będą rosły w tempie 11,7% r/r średniorocznie w br. i 7,6% w 2022 r. Perspektywy dla inwestycji gospodarstw domowych (tj. zakup mieszkań na rynku pierwotnym) są również optymistyczne z uwagi na dobrą sytuację na rynku pracy i oczekiwaną przez nas w najbliższych kwartałach stabilizację stóp procentowych NBP na historycznie niskim poziomie. Pozytywne zaskoczenie po stronie konsumpcji w II kw., dane o sprzedaży detalicznej za lipiec oraz nasze wewnętrzne dane o transakcjach kartami płatniczymi klientów skłoniły nas do podniesienia ścieżki spożycia prywatnego w kolejnych kwartałach. Nasze oczekiwania są również optymistyczne z uwagi na większą mobilność Polaków, wynikającą z przystosowania się społeczeństwa do życia w warunkach pandemii oraz mniejszych obaw przed zakażaniem wśród rosnącej liczby zaszczepionych osób i ozdrowieńców. Nasze prognozy dotyczące IV kw. br. wciąż charakteryzują się podwyższoną niepewnością związaną z przebiegiem IV fali pandemii oraz intensywnością obostrzeń wprowadzonych przez rząd, które będą miały negatywny wpływ na tempo wzrostu konsumpcji i PKB.

Podtrzymujemy naszą ocenę, że ożywienie w światowym handlu będzie kontynuowane w najbliższych kwartałach i będzie ono prowadziło do utrzymania się wysokiego popytu na polski eksport. Wraz z oczekiwanym przez nas stopniowym ustępowaniem problemu wąskich gardeł w polskim i globalnym przetwórstwie, ożywienie eksportu utrzyma się. Z uwagi na silniejsze od naszych wcześniejszych oczekiwań ożywienie konsumpcji i inwestycji podnieśliśmy również prognozowaną ścieżkę importu. Tym samym wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego w 2021 r. i 2022 r. uległ obniżeniu.

Podtrzymujemy naszą prognozę, iż RPP rozpocznie cykl zacieśniania polityki pieniężnej dopiero w I kw. 2023 r. Uważamy, że pomimo inflacji kształtującej się obecnie znacząco powyżej celu NBP (2,5%) i ścieżki przedstawionej w lipcowej projekcji, RPP utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych na posiedzeniach we wrześniu i październiku, co jest spójne z wypowiedziami niektórych członków RPP. Kilku członków wskazywało na listopadową projekcję, jako ważny czynnik wpływający na ich decyzje w polityce pieniężnej. Uważamy, że wskaże ona na znaczący spadek dynamiki cen w II poł. br. w okolice celu inflacyjnego (zgodnie z naszym scenariuszem inflacyjnym – por. MAKROmapa z 30.08.2021), a tym samym nie dostarczy ona argumentów na rzecz podwyżek stóp procentowych. Dodatkowo, niepewność dotycząca pandemii będzie kolejnym argumentem, w świetle wypowiedzi niektórych członków RPP, na rzecz odłożenia w czasie decyzji o podwyżce stóp procentowych. Uważamy, że w I kw. 2023 r. oprócz inflacji kształtującej się powyżej celu inflacyjnego NBP argumentem na rzecz podwyżki stóp procentowych będzie oczekiwane przez nas wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Oczekujemy, że kurs EURPLN wzrośnie do 4,60 na koniec września z uwagi na bardziej gołębie od oczekiwań rynku nastawienie RPP. Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, jak również oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP będą stanowić wsparcie dla kursu złotego w średnim okresie Prognozujemy, że kurs EURPLN wyniesie 4,55 na koniec 2021 r. i 4,30 na koniec 2022 r. Czynnikiem ograniczającym umocnienie złotego będzie oczekiwane przez nas rozpoczęcie przez FED ograniczania skali programu luzowania ilościowego (tapering) w listopadzie br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!