Analizy i badania

Prognozy na lata 2017-2019

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne. </p>

>

Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniesie 4,5% r/r (4,1% przed rewizj?), w 2018 r. będzie równe 3,8% (bez zmian w porównaniu do poprzedniej prognozy) i w 2019 r. spadnie do 3,3%.

Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2017 r. jest głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, tj. wyraźnie wyższym od naszych oczekiwań tempem wzrostu gospodarczego w III kw. br. (por. MAKROpuls z 30.11.2017). Ponadto wkład eksportu netto do wzrostu PKB w III kw. – zwi?zany z zaskakuj?cym spowolnieniem dynamiki importu – był wyraźnie wyższy od naszych oczekiwań. Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach ścieżka dynamiki importu ukształtuje się na niższym poziomie niż w naszej wrześniowej prognozie, co będzie pozytywne dla wzrostu gospodarczego. Jednocześnie podnieśliśmy założone w prognozie tempo wzrostu PKB w strefie euro w latach 2017-2018, co również będzie pozytywne dla aktywności gospodarczej w Polsce.

Główne tendencje dotycz?cego wzrostu gospodarczego w naszym scenariuszu nie uległy znacz?cym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. W kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z coraz większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. Stopniowo będ? uruchamiane kolejne projekty inwestycyjne finansowane z budżetów jednostek samorz?dów terytorialnych, budżetu centralnego, Krajowego Funduszu Drogowego oraz przedsiębiorstw kontrolowanych przez sektor publiczny. Obserwowane w ostatnich miesi?cach opóźnienia w realizacji inwestycji publicznych przyczyni? się naszym zdaniem do ich kumulacji na przełomie lat 2017 i 2018. W efekcie uważamy, że szczyt dynamiki inwestycji ogółem przypadnie na I poł. 2018 r. Jest to spójne z wynikami naszej analizy dotycz?cej doświadczeń zwi?zanych z absorbcj? środków w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (por. MAKROmapa z 23 października 2017). Szczyt dynamiki wartości wniosków o płatność w ramach programu operacyjnego przypadł wtedy na piaty rok trwania perspektywy. Zakładaj?c, że absorbcja środków w ramach obecnej perspektywy finansowej będzie miała podobny przebieg, dynamika inwestycji publicznych będzie najprawdopodobniej najwyższa w 2018 r. W  II poł. 2018 r. i 2019 r. będziemy mogli zaobserwować spadkow? fazę inwestycji przedsiębiorstw i publicznych, co przyczyni się do spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2019 r. Pomimo ożywienia inwestycji w I poł. 2018 r., głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja prywatna.

W najbliższych kwartałach będziemy obserwowali dalsze narastanie presji płacowej i wzrost dynamiki nominalnych wynagrodzeń do 6,4% r/r w 2018 r. i 6,5% w 2019 r. wobec 5,0% w br. Podwyżki wynagrodzeń tylko w ograniczonym stopniu przyczyni? się do szybszego wzrostu realnej konsumpcji ze względu na wolniejszy wzrost liczby etatów. Rosn?ce trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będ? ograniczały wzrost zatrudnienia poza rolnictwem (0,6% r/r w 2018 r. i 0,0% w 2019 r. wobec 2,0% w 2017 r.). Lekkim wsparciem dla wzrostu realnej konsumpcji w 2018 r. będzie nieznacznie niższa inflacja.

Zrewidowaliśmy w górę nasz? prognozę inflacji (do 2,0% r/r w 2017 r., 1,7% w 2018 r. i 2,0% w 2019 r.). W ostatnich miesi?cach inflacja kształtowała się powyżej naszych oczekiwań ze względu na wyższe dynamiki cen żywności i nośników energii (opał). Takie uwarunkowania oddziałuj? na profil inflacji w 2018 r. w dwojaki sposób. Po pierwsze, przyczyniaj? się one do podwyższenia średniorocznego tempa wzrostu cen (wyższy punkt startowy). Po drugie, ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy przyczyniaj? się one do obniżenia inflacji w IV kw. 2018 r. Ponadto uważamy, że dynamika cen żywności osi?gnie swoje maksimum lokalne w IV kw. br. W I kw. 2018 r. tempo wzrostu cen żywności zacznie się obniżać ze względu na prognozowany przez nas spadek cen produktów mlecznych (kontynuacja spadkowej fazy cyklu na rynku mleka), mięsa (kontynuacja spadkowej fazy cyklu na rynku wieprzowiny) oraz jaj (osłabienie popytu na polski eksport zwi?zanego z wykryciem fipronilu w jajach w Europie Zachodniej). Dodatkowo w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki cen żywności oddziaływać będzie niższe tempo wzrostu cen warzyw z uwagi na efekty wysokiej bazy sprzed roku zwi?zane ze stratami mrozowymi na południu Europy. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia inflacji żywności będzie również prognozowany przez nas spadek cen cukru, będ?cy konsekwencj? zniesienia kwot cukrowych. Od II kw. inflację żywności obniżać będ? również efekty wysokiej bazy w przypadku cen owoców, zwi?zane z tegorocznymi wiosennymi przymrozkami. W efekcie uważamy, że przez cały 2017 r. roczna dynamika cen żywności będzie kształtować się w trendzie spadkowym i w IV kw. obniży się ona do -0,1% r/r. Prognozujemy, że deflacja wyst?pi w kategoriach „mleko, sery, jaja”, „oleje i tłuszcze”, „owoce” oraz „cukier”. Dodatkowo oczekujemy, że brak wyraźnego wzrostu cen ropy przy jednoczesnym umocnieniu złotego względem dolara będzie miał negatywny wpływ na dynamikę cen paliw w całym horyzoncie prognozy. Tendencji spadkowych w przypadku dynamiki cen żywności i paliw nie skompensuje w pełni stopniowy wzrost inflacji bazowej do 1,8% w IV kw. 2018 r. i 2,2% średniorocznie w 2019 r. Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki uważamy, że w IV kw. 2018 r. inflacja CPI osi?gnie minimum lokalne na poziomie równym 1,2% r/r.

Zrewidowaliśmy nasz scenariusz dotycz?cy perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Uważamy, że w warunkach inflacji kształtuj?cej się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego RPP nie zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych w listopadzie 2018 r. Opublikowana wówczas projekcja inflacji najprawdopodobniej nie wskaże również na osi?gnięcie celu w ci?gu najbliższych kwartałów. W efekcie przesunęliśmy w czasie prognozowan? przez nas pierwsz? podwyżkę stóp procentowych na lipiec 2019 r. Podwyżka ta będzie miała charakter dostosowawczy i będzie podyktowana potrzeb? normalizacji polityki pieniężnej w warunkach oczekiwanego kształtowania się inflacji w pobliżu celu. Nasza prognoza jest spójna ze scenariuszem polityki pieniężnej EBC. Oczekujemy bowiem, że pierwsza podwyżka w strefie euro nast?pi w połowie 2019 r. Wcześniejsze podwyżki stóp przez RPP mogłyby przyczynić się do silnego umocnienia kursu złotego, co miałoby negatywny wpływ na aktywność gospodarcz? i tempo wzrostu cen w Polsce.

Powyższy scenariusz makroekonomiczny uwzględnia ogłoszenie w ubiegłym tygodniu przez Prawo i Sprawiedliwość decyzji o rekonstrukcji rz?du i objęcie stanowiska premiera przez M. Morawieckiego. Uważamy, że taka zmiana personalna będzie lekko pozytywna dla wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Niemniej jednak, bior?c pod uwagę dotychczasowy kluczowy wpływ M. Morawieckiego na politykę gospodarcz? rz?du, nie należy oczekiwać aby inicjowane przez niego korekty tej polityki były znacz?ce (patrz powyżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!