Aktualności firm stowarzyszonych

Priorytety francuskiego przewodnictwa w Radzie UE – komunikat francuskiego Ministra Spraw Zagranicznych

Francuski minister spraw europejskich i zagranicznych oraz sekretarz stanu do spraw europejskich przy ministrze spraw europejskich i zagranicznych przedstawili informację dotyczącą francuskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej.

Francja będzie przewodniczyła Radzie Unii Europejskiej od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. Po prezydencjach portugalskiej i słoweńskiej w 2021 roku, kolejno po sobie w Radzie będą przewodniczyły Francja, Czechy i Szwecja.

Dla Francji jako członka-założyciela Unii Europejskiej będzie to już 13. prezydencja w Radzie UE, ale pierwsza od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, czyli od 1 grudnia 2009 r.

Jak w przypadku każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, któremu przypada ta funkcja, będzie to dla Francji bardzo ważna odpowiedzialność.

- Przede wszystkim odpowiedzialność instytucjonalna w odniesieniu do pozostałych krajów członkowskich, skoro prezydencja ma prezentować stanowisko Rady i bronić jej interesów, a także w odniesieniu do innych ważnych instytucji, jakimi w życiu Unii Europejskiej są Parlament Europejski oraz Komisja Europejska, a z którymi w ramach pełnionych funkcji prezydencja jest w stałym kontakcie, w szczególności w zakresie prac legislacyjnych.

- Jest to także odpowiedzialność polityczna, bo prezydencja ma za zadanie kontynuację prac nad poszczególnymi tematami i osiąganie postępu w realizacji europejskiej agendy strategicznej, przyjętej przez Radę Europejską, co przekłada się w szczególności na roczny program pracy Komisji Europejskiej.

Francuska prezydencja nastąpi w niezwykłym czasie, zważywszy na kontekst europejski i międzynarodowy, wymagający coraz bardziej zdecydowanego i skutecznego działania Europejczyków wobec kryzysów w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, kryzysu multilateralizmu, kryzysu klimatycznego, itd. To nowe rozdanie powinno zostać w pełni uwzględnione.

Uwzględniając ów kontekst Francja zamierza w pełni wykorzystać tę znaczącą okazję, by przyczynić się do postępu samej Europy. W czasie, gdy wyzwania globalne (zdrowie, środowisko naturalne, demokracja, bezpieczeństwo itd.) wciąż się mnożą, niezbędne jest dalsze wykazywanie celowości istnienia szczebla europejskiego i przywracanie zaufania w zdolność Europy do utrzymania w długiej perspektywie wyborów dokonywanych przez społeczeństwa i do odgrywania stosownej roli na świecie. Dzisiaj istnieje dążenie do bardziej solidarnej i suwerennej Europy, trzeba więc sprostać tym oczekiwaniom; chodzi też o Europę, która umacnia się jako przestrzeń obywatelska wielu kultur, gdzie rozwija się tożsamość bogata w różnorodność a przy tym oparta na wspólnych zasadach i wartościach; o Europę, która wykorzystuje cały potencjał odbudowy gospodarczej oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Francuska prezydencja Rady mogłaby więc opierać się na następujących kluczowych pojęciach: „ożywienie, mocarstwowość, przynależność”.

Na tej podstawie francuska prezydencja będzie kształtowała swe działania według dwóch osi: z jednej strony będzie to praca legislacyjna, którą należałoby doprowadzić do końca w 2022 roku w sposób spójny z politycznymi celami Francji, na przykład w dziedzinie przepisów regulujących obszar cyfrowy, jak i ambicji klimatycznych oraz społecznych; z drugiej strony chodzi o podjęcie refleksji w kwestii budowy Europy jutra, co jest tematem Konferencji o przyszłości Europy, której prace dobiegną końca w pierwszym półroczu 2022 roku. Konferencja ta ma umożliwić zaproponowanie Europejczykom pewnego projektu społecznego dla kolejnego pokolenia. Wyzwanie polega na ustaleniu, jaki model mamy zamiar realizować i jakie ideały chcemy rozwijać. Należy zastanowić się, co oznacza być Europejczykiem i podjąć kwestię tożsamości i kultury. Przez cały 2021 rok ta konferencja będzie miała swój wymiar krajowy, dzięki czemu obywatele poszczególnych państw staną się współautorami wypracowanych propozycji. Francuskie ministerstwo do spraw relacji z Parlamentem i ds. społeczeństwa obywatelskiego będzie z tego względu miało pierwszoplanową rolę do odegrania.

Aby należycie wypełnić to przewodnictwo, niezbędne jest, by już dzisiaj dobrze się do tego przygotowywać, organizując zadania w sposób precyzyjny i ścisły.

W tym celu powstał w Paryżu podległy Premierowi sekretariat generalny francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, który zapewni koordynację logistyczną, będzie też firmował wydarzenia organizowane we Francji przez społeczeństwo obywatelskie na marginesie francuskiej prezydencji, będzie wreszcie odpowiadał za komunikację medialną. Strasburg, jako europejska stolica, będzie odgrywało centralną rolę, jeśli chodzi o aktywność związaną z francuską prezydencją. W szczególności będzie gospodarzem najbardziej symbolicznych wydarzeń Konferencji o przyszłości Europy.

Prowadzone równolegle prace nad ustaleniem programu francuskiej prezydencji będą koordynowane przez sekretariat generalny do spraw europejskich, w ścisłej współpracy z ministerstwem spraw europejskich i zagranicznych oraz innymi resortami. Prace te przebiegać będą z udziałem Stałego Przedstawicielstwa Francji przy Unii Europejskiej, które przewodniczyć będzie wszystkim gremiom przygotowującym posiedzenia rady ministrów i prowadzić będzie negocjacje z innymi instytucjami, w pierwszym rzędzie z Parlamentem Europejskim.

Zaś pod kierunkiem ministra kultury, z udziałem sekretarza stanu do spraw europejskich przy ministrze spraw europejskich i zagranicznych, zostanie wkrótce powołany komitet kulturalny, którego zadanie będzie polegało na przybliżaniu tematyki europejskiej w całej Francji, począwszy od roku 2021, czy to w postaci rozmaitych widowisk na żywo (teatry, festiwale, koncerty), poprzez twórczość plastyczną i literacką, w dziedzinie audiowizualnej (we współpracy z administracją państwową i samorządową), czy wreszcie promując wymianę myśli, w tym w mediach społecznościowych i wielkich platformach medialnych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!