Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Prezesi największych firm planują alianse strategiczne i szukają oszczędności w outsourcingu

Dyrektorzy generalni spodziewają się dynamicznego rozwoju swoich organizacji i z optymizmem patrzą w przyszłość. Są świadomi transformacji cyfrowej, jaka dzieje się na ich oczach – 64% ankietowanych przez KPMG CEO z Polski zamierza inwestować w nowe technologie, aby zapewnić rozwój biznesu w nowej rzeczywistości. Blisko połowa respondentów zamierza zwiększać zatrudnienie w swoich firmach. Spośród strategii wspierających rozwój organizacji badani prezesi z Polski najczęściej wskazują alianse strategiczne z podmiotami trzecimi i outsourcing. Z roku na rok kwestie związane z ESG zyskują na znaczeniu zarówno dla przedsiębiorstw i instytucji, jak i całej gospodarki. Aż 72% ankietowanych dyrektorów generalnych największych spółek w Polsce, którzy wzięli udział w badaniu chce utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Analizując globalne trendy można zauważyć, że pomimo pandemii COVID-19 w ciągu roku poprawiły się nastroje CEO związane ze wzrostem gospodarczym. Osoby zarządzające największymi firmami na świecie wyrażają większy optymizm w stosunku do wzrostu gospodarki światowej. Po raz pierwszy od początku 2020 roku ponad połowa dyrektorów generalnych z kluczowych dla badania rynków (rynki z największą liczbą respondentów, tj.: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy), jest przekonana o perspektywie rozwoju światowej gospodarki w ciągu najbliższych trzech lat. Lepsze nastroje prezesów dot. spodziewanego wzrostu gospodarczego przejawiają się również w planach zwiększania zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech lat. 48% badanych CEO z Polski odpowiedziało, że planuje zatrudniać nowych pracowników.

Dyrektorzy generalni z optymizmem spoglądają w przyszłość i oczekują dynamicznego rozwoju swoich organizacji. Wyniki badania wskazują, że prezesi stojący na czele firm podejmują decyzje, które wiążą się ze zwiększaniem inwestycji w technologie oraz rozwijaniem umiejętności swoich pracowników w tym zakresie, zawiązywaniem innowacyjnych aliansów oraz szczególnym podejściem do cyberbezpieczeństwa. Na agendzie coraz częściej pojawiają się zagadnienia związane z kwestią zapewnienia inkluzywności, a dyrektorzy generalni doceniają korzyści z bycia różnorodną i inkluzywną firmą – co piąty badany przyznał, że największe korzyści z tego wynikające to wsparcie zarządzania ryzykiem poprzez dostęp do różnych perspektyw oraz maksymalizacja potencjału zaangażowania pracowników – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Alianse strategiczne sposobem firm na rozwój biznesu

Prezesi firm w Polsce są coraz bardziej skupieni na konkretnych strategiach wspierających osiąganie celów rozwoju organizacji. Najbardziej znaczącymi działaniami w tym zakresie będą w najbliższych trzech latach alianse strategiczne z podmiotami trzecimi (36% wskazań) oraz outsourcing (24% wskazań). Z kolei 31% prezesów zarządzających firmami na kluczowych rynkach  jako najistotniejszą strategię wskazało na wzrost organiczny.

W wyniku pandemii firmy były zmuszone przedefiniować swoje priorytety operacyjne, aby osiągnąć planowane cele wzrostu. Obecnie aż 40% ankietowanych dyrektorów generalnych z Polski jako najważniejszy priorytet operacyjny wskazało posiadanie kapitału zabezpieczającego przed inflacją i zmianą kosztów produkcji (13% wskazań na innych badanych rynkach). Na drugim miejscu znalazło się zwiększanie poziomu cyfryzacji i łączności wszystkich obszarów funkcjonalnych, które wskazało 29% badanych z Polski (26% wskazań na innych badanych rynkach). Jednocześnie 64% polskich dyrektorów upatruje w fuzjach i przejęciach znaczącego wpływu na prosperowanie całej firmy w ciągu najbliższych trzech lat.

Rozwój firmy związany jest nierozłącznie z przewidywaniem i zapobieganiem ryzykom, które stanowią zagrożenie dla organizacji. Dyrektorzy generalni z Polski, którzy wzięli udział w badaniu, za największe uznali ryzyko reputacyjne, w tym niedostosowanie do nastrojów swoich klientów i nastrojów społecznych, na które wskazało 28% CEO. Z kolei prezesi z kluczowych rynków wskazali jednocześnie na trzy obszary największych ryzyk: cyberbezpieczeństwo, zakłócenia łańcucha dostaw oraz zmiany środowiskowe i klimatyczne – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Prezesi z Polski zamierzają inwestować w programy związane z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju

Tematy związane z ESG są obecnie kwestią nie tyle wizerunkową, co strategiczną. 72% prezesów biorących udział w badaniu największych spółek w Polsce planuje utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu dokonane podczas trwania pandemii COVID-19 (77% wskazań na kluczowych rynkach).

O rosnącej roli znaczenia ESG świadczy m.in. fakt, że każdy ankietowany dyrektor generalny z Polski zadeklarował, że zamierza inwestować w programy związane z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju. Aż czterech na dziesięciu badanych CEO z Polski planuje przeznaczyć na ten cel od 6% do 10% przychodów firmy, a prawie jedna szósta od 11% do nawet 15%. Na kluczowych rynkach wyniki wyraźnie pokazują niższe zaangażowanie finansowe w tym zakresie. Prawie połowa CEO planuje przeznaczyć na cele związane z ESG nie więcej niż 5% przychodów, a co dwudziesty w ogóle nie przewiduje takiej inwestycji – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Zainteresowanie obszarem ESG rośnie nie tylko ze strony zarządzających spółkami, ale także interesariuszy. Widać to wyraźnie w przypadku 76% szefów największych spółek w Polsce, którzy dostrzegają znaczące lub bardzo znaczące zapotrzebowanie ze strony interesariuszy na zwiększenie sprawozdawczości i przejrzystości w obszarze ESG. Według ponad połowy ankietowanych z Polski (53% wskazań) największa presja na sprawozdawczość i przejrzystość firm w temacie ESG pochodzi od inwestorów instytucjonalnych. Również w grupie badanych z kluczowych rynków była to najczęściej wybierana odpowiedź (52% wskazań). Presję zwiększenia sprawozdawczości i przejrzystości firm w obszarze ESG ze strony pracowników oraz nowozatrudnionych dostrzega co czwarty polski zarządzający biorący udział w badaniu KPMG. Na poziomie regulacji rządowych w kontekście sprawozdawczości w zakresie ESG prezesi największych spółek w kraju dostrzegają niewielką presję ze strony organów regulacyjnych. 

Kluczowa odporność (cyfrowa) w dobie pandemii

Przyspieszona transformacja cyfrowa umożliwiła wielu firmom poszerzenie skali swojej działalność i tym samym uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Chociaż znaczna większość dyrektorów generalnych z kluczowych rynków (76% wskazań) postrzega rewolucję technologiczną bardziej jako szansę rozwoju niż zagrożenie, to tylko nieco ponad połowa (56% wskazań) uważa, że jego firma jest odpowiednio przygotowana na potencjalne cyberataki. Należy pamiętać, że nowe technologie, zmieniające w rewolucyjny sposób świat biznesu, niosą ze sobą nowe ryzyka związane z cyberprzestępczością. Wyniki badania wskazują, że CEO zdają sobie sprawę z wagi wdrażania rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dla prezesów z Polski najważniejszym działaniem podejmowanym w celu budowania odporności cyfrowej firmy w nadchodzących trzech latach, wskazywaną przez 72% ankietowanych, pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i odporności łańcucha dostaw. Na drugim i trzecim miejscu znalazło się z kolei tworzenie silnej kultury ryzyka cyfrowego i cybernetycznego w firmie wspieranej przez liderów (56% wskazań) oraz inwestycja w rozwój bezpiecznej i odpornej infrastruktury technologicznej opartej na chmurze, na którą wskazało 52% ankietowanych CEO z Polski.

Najbliższe lata będą okresem, w którym firmy będą zmuszone podejmować decyzje wynikające z następstw pandemii COVID-19. W ciągu trzech lat 80% badanych dyrektorów generalnych z Polski zamierza zwiększyć odporność tradycyjnego łańcucha dostaw na globalne lockdowny. 60% rodzimych firm planuje zatrudniać pracowników wykonujących pracę głównie w trybie zdalnym, a 4 na 10 firm zamierza dokonywać inwestycji we wspólne przestrzenie biurowe, aby zapewnić zespołom bardziej elastyczne warunki pracy.

Wiele organizacji dobrze radzi sobie ze skutkami pandemii, wykazując się odpornością w obliczu znaczących zmian, niepewności i zakłóceń. Odporność będzie również kluczem do ożywienia gospodarczego, np. w kontekście zarządzania ryzykiem klimatycznym i radzenia sobie z ciągłymi zakłóceniami cyfrowymi. Oprócz podejmowania konkretnych działań – od zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw po budowanie cyberbezpieczeństwa – prezesi będą również zmuszeni otaczać się współpracownikami o odpowiednich predyspozycjach dysponujących zarówno odpowiednimi umiejętnościami, jak i narzędziami cyfrowymi, które umożliwią szybkie i kreatywne reagowanie na pojawiające się zagrożenia – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

 ***

O Raporcie:

Raport KPMG 2021 CEO Outlook zawiera pogłębioną, trzyletnią prognozę dyrektorów generalnych największych organizacji na temat przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. Najnowsza edycja badania jest częścią serii KPMG CEO Outlook, która oferuje unikalne spojrzenie na zmianę sposobu myślenia globalnych prezesów w okresie trwania pandemii COVID-19 i w perspektywie powrotu do nowej rzeczywistości po pandemii i ożywienia gospodarczego. Oprócz badania, na którym opiera się aktualny raport (przeprowadzone w lipcu i na początku sierpnia 2021 roku), odbyło się również badanie CEO Outlook Pulse Survey wśród 500 dyrektorów generalnych w styczniu i lutym tego roku. Dzięki temu KPMG miało możliwość zbadać, jak zmieniał się sposób myślenia prezesów na przestrzeni 2021 roku. Wszyscy ankietowani dyrektorzy generalni zarządzają firmami o rocznych przychodach powyżej 500 milionów dolarów, z czego jedna trzecia generuje rocznie przychód większy niż 10 miliardów dolarów. Organizacje reprezentowane w badaniu wywodzą się z 11 kluczowych sektorów: bankowość, energetyka, infrastruktura, life sciences, motoryzacja, przetwórstwo przemysłowe, sektor konsumencki i detaliczny, technologia i telekomunikacja, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami. W raporcie zostały omówione wyniki polskiej wersji badania przeprowadzonego wśród 25 dyrektorów generalnych z Polski, które zestawiono z odpowiedziami liderów z tzw. Core Countries/kluczowych dla badania rynków (1 325). Core Countries stanowi grupa 11 krajów, z których pochodzi największa liczba odpowiedzi, co sprawia, że mają największy wpływ na ostateczny kształt wyników badania. Do grupy Core Countries należą: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 146 krajach i zatrudnia ponad 227 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!