Analizy i badania

Prawo konkurencji – czas na zmiany? (IV)

<p style="text-align: justify;">Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy antymonopolowej. Proponowane zmiany przepisów mają przede wszystkim doprowadzić do zwiększenia wykrywalności praktyk ograniczających konkurencję oraz skutecznego ich wyeliminowania z obrotu. Przyjęcie projektu przez Sejm oznacza, że perspektywa wprowadzenia planowanych rozwiązań prawnych staje się coraz bardziej realna.</p>

>

Jak wskazywaliśmy w poprzednich częściach Alertu, zmiany maj? charakter kompleksowy i w znacznym stopniu modyfikuj? aktualnie obowi?zuj?cy system ochrony konkurencji i konsumentów.

Zmian?, która wywołuje najwięcej dyskusji i obaw jest wprowadzenie sankcji dla osób zarz?dzaj?cych przedsiębiorstwem, które poprzez swoje działanie lub zaniechanie dopuściły do zawarcia nielegalnego porozumienia ograniczaj?cego konkurencję. W przypadku udowodnienia przez UOKiK, że dana osoba miała faktycznie wpływ na udział przedsiębiorcy w porozumieniu, UOKIK– w ramach swoich władczych i uznaniowych kompetencji będzie mógł na tak? osobę nałożyć karę pieniężn? do 2.000.000, 00 zł.

Kolejn? zmian?, która służy zwiększeniu kontroli UOKiK nad niekorzystnymi zjawiskami gospodarczymi w zwi?zku z praktykami ograniczaj?cymi konkurencję jest wprowadzenie dłuższego terminu przedawnienia praktyk ograniczaj?cych konkurencję - z 1 roku do 5 lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyk ograniczaj?cych konkurencję.

Zwiększeniu skuteczności wykrywania naruszeń i ich szybszej eliminacji służyć ma także mechanizm leniency plus daj?cy przedsiębiorcom, którym nie udałoby się uzyskać całkowitego zwolnienia z kary w ramach pierwotnie składanego wniosku leniency, możliwość uzyskania dodatkowej redukcji kary (30%), w zamian za przekazanie informacji o kolejnym porozumieniu, w którym brał udział.

Przedsiębiorcy podejrzani o udział w antykonkurencyjnym porozumieniu, jak i osoby nimi zarz?dzaj?ce będ? mogły także liczyć na złagodzenie sankcji pieniężnych do 10% w ramach procedury tzw. dobrowolnego poddania się karze (settlements), o ile (i) złoż? oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się karze, (ii) zaakceptuj? jej wysokość, oraz (iii) nie będ? podważać ustaleń UOKiK w postępowaniu odwoławczym.

Szybszemu wyeliminowaniu praktyk ograniczaj?cych konkurencję lub usunięciu ich skutków maj? służyć również środki zaradcze (remedies), w ramach których Prezes UOKiK będzie mógł m.in. nakazać przedsiębiorcy zmianę umowy lub zobowi?zać przedsiębiorcę do zapewnienia dostaw swoim kontrahentom na niedyskryminacyjnych warunkach, zaś gdyby te środki okazały się niewystraczaj?ce nakazać przedsiębiorcy powierzenie prowadzenia działalności gospodarczej odrębnym jednostkom wewn?trz struktury przedsiębiorcy. W zamyśle UOKiK, zastosowanie środka pozbawi przedsiębiorcę, który dopuścił się naruszenia potencjału do dalszego stosowania niedozwolonych praktyk.

Zmienić się maj? także przepisy dotycz?ce postępowania z zakresu kontroli koncentracji, a więc wszystkich tych transakcji dokonywanych przez przedsiębiorców, które wymagaj? uprzedniej zgody Prezesa UOKiK. Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu postępowania dwuetapowego w zależności od stopnia skomplikowania transakcji. Transakcje niebudz?ce w?tpliwości Prezesa UOKiK z punktu widzenia potencjalnego ograniczenia konkurencji, będ? rozpatrywane w ci?gu miesi?ca. W przypadku koncentracji bardziej skomplikowanych, wymagaj?cych przeprowadzenia badania rynku, lub co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji, termin zakończenia postępowania ulegnie przedłużeniu o 4 miesi?ce.

Projekt nowelizacji wpisuje się w podstawowe założenia działań UOKiK wynikaj?ce z przyjętej w tym roku Rz?dowej Polityki Konkurencji na lata 2014-2018, która za główny cel stawia sobie ochronę konkurencji przed zniekształceniem oraz eliminowaniem działań przedsiębiorców w ramach nielegalnych porozumień.

Przyjęcie nowelizacji przez Sejm oznacza, iż perspektywa wprowadzenia omawianych regulacji staje się coraz bardziej realna. Obecnie projekt nowej ustawy trafi pod obrady Senatu, który ma maksymalnie 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy. Po rozpatrzeniu przez Sejm stanowiska Senatu, ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi RP.

Informacje na temat statusu procesu legislacyjnego dotycz?cego wprowadzenia omawianych zmian będziemy przekazywać na bież?co w kolejnych częściach Alertu.

Jarosław Fidala

Associate

jaroslaw.fidala(@)sdzlegal.pl

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zaj?c i Wspólnicy sp.k.

www.schindhelm.com

www.sdzlegal.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!