Analizy i badania

Powracają obawy o trwałość ożywienia w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i usług) w obszarze wspólnej waluty zmniejszył się z 52,1 pkt. w październiku do 51,4 pkt. w listopadzie, co jest jego najniższym odczytem od lipca ub. r.</p>

>

Na spadek indeksu złożyło się zmniejszenie wartości wskaźnika dotycz?cego sektora usług (51,3 pkt. wobec 52,3 pkt. w październiku) oraz nieznaczny wzrost indeksu dotycz?cego bież?cej produkcji w przetwórstwie (51,8 pkt. wobec 51,5 pkt.).

Dane wskazuj?, iż najważniejszym źródłem pogorszenia koniunktury w strefie euro była gospodarka niemiecka. Zagregowany indeks PMI spadł w niej do 52,1 pkt. w listopadzie wobec 53,9 pkt. w październiku. Złożyły się na to niższe wartości jego obydwu składowych; indeks bież?cej produkcji w przetwórstwie wyniósł 52,0 pkt. wobec 52,8 pkt. w październiku, z kolei indeks dla usług zmniejszył się do 52,1 pkt. wobec 54,4 pkt. w październiku, co jest jego najniższym poziomem od lipca 2013 r. Niższy poziom bież?cej produkcji w przetwórstwie wynikał z ograniczonego napływu nowych zamówień (spadek indeksu nowych zamówień do 47,8 w listopadzie wobec 49,8 pkt. w październiku), w tym zamówień eksportowych (48,3 pkt. wobec 50,9 pkt.). Ankietowani przedsiębiorcy wskazywali, iż w dużym stopniu spowodowany był on spadkiem popytu zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Ograniczenie aktywności w niemieckim przetwórstwie znalazło odzwierciedlenie w spowolnieniu wzrostu zatrudnienia (składowa indeksu PMI dotycz?ca zatrudnienia zmniejszyła się w listopadzie do 50,5 pkt. wobec 52,1 pkt. w październiku). Dane o niemieckim PMI wskazuj? zatem na wzrost ryzyka w dół dla prognozowanego przez nas przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Niemczech w IV kw.

Kolejnym czynnikiem ryzyka dla trwałości ożywienia w strefie euro pozostaje sytuacja gospodarcza we Francji. Choć w listopadzie odnotowano wzrost zagregowanego indeksu PMI dla gospodarki francuskiej (48,4 pkt. w listopadzie wobec 48,2 pkt. w październiku), nadal znajduje się on poniżej poziomu 50 pkt., oddzielaj?cego spadek od wzrostu   aktywności gospodarczej. Wzrost ten wynikał jedynie ze zwiększenia wartości wskaźnika dotycz?cego sektora usług (48,8 pkt. w listopadzie wobec 48,3 pkt. w październiku), podczas gdy wskaźnik bież?cej produkcji w przetwórstwie spadł z 48,0 pkt. w październiku do 46,5 pkt. w listopadzie. W ramach zagregowanego indeksu PMI na uwagę zasługuje także dalszy spadek składowej dotycz?cej nowych zamówień (47,0 pkt. w listopadzie wobec 47,7 pkt. w październiku), wskazuj?cy na wysokie ryzyko pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego w kolejnych miesi?cach.

Pesymistyczne dane napłynęły także z innych gospodarek strefy euro. Po wył?czeniu Niemiec i Francji, kraje obszaru wspólnej waluty odnotowały lekki spadek zagregowanego indeksu PMI. Na uwagę zasługuje także najniższa od listopada ub. r. wartość składowej dla nowych zamówień, która ze względu na swój charakter wyprzedzaj?cy wskazuje, iż pogorszenie koniunktury w tych gospodarkach może być kontynuowane. Stanowi to ryzyko w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. wzrost PKB w obszarze wspólnej waluty będzie szybszy niż w III kw.

Dodatkowe ryzyko dla ożywienia w strefie euro stanowi również pogorszenie koniunktury w Chinach. Indeks PMI w chińskim przetwórstwie spadł do 50,0 pkt. w listopadzie wobec 50,4 pkt. w czerwcu, co jest jego najniższym poziomem od maja br. Analizuj?c poszczególne składowe indeksu warto odnotować spadek subindeksu dotycz?cego bież?cej produkcji poniżej granicy 50 pkt. Sygnalizuje to, iż w kolejnych miesi?cach aktywność gospodarcza w Chinach może być dalej ograniczana, co będzie oddziaływało w kierunku
wolniejszego wzrostu importu Chin z krajów rozwiniętych, w tym ze strefy euro. Ubiegłotygodniowe dane o PMI zwiększaj? obawy o trwałość ożywienia w strefie euro, które wci?ż pozostaje nierównomierne. Wolniejszy wzrost gospodarczy w obszarze wspólnej waluty stanowi wsparcie dla naszej prognozy przewiduj?cej spowolnienie wzrostu w Polsce w IV kw. br. Jednocześnie sygnalizuje ono lekkie ryzyko w dół dla naszego scenariusza, zakładaj?cego utrzymanie stopy referencyjnej przez RPP na
niezmienionym poziomie (2,00%) do końca 2015 r. pomimo pogłębienia deflacji w październiku (por. MAKROpuls z 13.11.2014). Gorsze wyniki badań koniunktury w strefie euro sygnalizuj? prawdopodobieństwo spadku grudniowego indeksu PMI w polskim przetwórstwie, który zgodnie z wypowiedziami niektórych członków Rady będzie miał duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji na najbliższym posiedzeniu RPP.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!