COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze  •  Izba

Postulat IGCC dotyczący Programu Tarczy Finansowej PFR dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) przekazała niniejszy postulat do Pana Pawła Borysa, Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, w imieniu firm stowarzyszonych w izbach zgrupowanych w IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych – International Group of Chambers of Commerce), tj. 

 • Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej
 • Amerykańskiej Izbie Handlowej
 • Advantage Austria
 • Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej
 • Belgijskiej Izbie Gospodarczej
 • Niderlandzko-Polskiej Izbie Gospodarczej
 • Irlandzko-Polskiej Izbie Handlowej
 • Polsko-Portugalskiej Izbie Handlowej
 • Polsko-Kanadyjskiej Izbie Handlowej
 • Włoskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej w Polsce
 • Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
 • Polsko-Hiszpańskiej Izbie Gospodarczej
 • Polsko-Izraelskiej Izbie Gospodarczej
 • Polsko-Rumuńskiej Izbie Handlowej
 • Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej
 • Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej]

Pozwalamy sobie przedstawić ważny postulat dotyczący Programu Tarczy Finansowej PFR dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dalej nazywanej „Tarczą PFR dla MŚP” dotyczące sposobu ustalenia statusu małego lub średniego przedsiębiorstwa na potrzeby zakwalifikowania danego przedsiębiorcy do programu Tarczy PFR dla MŚP.

Naszym przewodnim celem jest uspójnienie założeń programowych Tarczy PFR dla MŚP,
a w konsekwencji ukształtowanie rozwiązań systemowych i dokumentacji programu Tarczy PFR dla MŚP w sposób jednoznacznie potwierdzający brak konieczności sumowania wartości zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej podmiotów powiązanych ani podmiotów partnerskich (w rozumieniu tych pojęć podanym w Regulaminie) beneficjenta subwencji na potrzeby ustalenia statusu podmiotu wnioskującego o subwencję jako mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę.

Założenia ramowe Tarczy PFR dla MŚP w naszej ocenie dają realne, konieczne w obecnej sytuacji COVID-19, wsparcie dla przedsiębiorców, mające charakter wsparcia w średnim horyzoncie czasowym, równolegle do rozwiązań o charakterze doraźnym i krótkoterminowym. Dlatego tak ważne w naszej ocenie jest umożliwienie wszystkim mniejszym  podmiotom dotkniętym obecną sytuacją epidemiczną dostępu do tego  programu wsparcia, bez kreowania sztucznych przeszkód wyłączających wielu pracodawców zatrudniających polskich pracowników i stanowiących koło zamachowe polskiej gospodarki.   

Analizując następujące dokumenty:

 • decyzję notyfikacyjną Komisji Europejskiej o pomocy publicznej SA.56996 (2020/N) dotycząca Polskie środków antykryzysowych - COVID-19 - tarcza finansowa dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw („Notyfikacja KE”);
 • uchwałę Rady Ministrów nr 50/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie („Uchwała RM”);
 • Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR wersja 1.0 z 24 kwietnia 2020 r. („Podręcznik PFR MŚP z 24 kwietnia”)
 • Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR wersja 1.0 z 30 kwietnia 2020 r. („Podręcznik PFR MŚP z 30 kwietnia”);
 • Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" (pobrany 1 maja 2020 r. ze strony https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html) („Regulamin”);
 • Kwestionariusz z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi Tarczy PFR dla MŚP ze strony www.pfr.pl wersja z 29 kwietnia 2020 r. („FAQ z 29 kwietnia”);
 • Kwestionariusz z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi Tarczy PFR dla MŚP ze strony www.pfr.pl wersja z 30 kwietnia 2020 r. („FAQ z 30 kwietnia”),

 

stwierdzamy, że kwestia metodologii liczenia wartości zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej na potrzeby ustalenia statusu MŚP nie została rozstrzygnięta w jednoznaczny  sposób, co przejawia się poprzez informacje zawarte w dokumentach publikowanych przez Polski Fundusz Rozwoju:

 • stanowisko, że przedsiębiorstwa powiązane oraz przedsiębiorstwa partnerskie nie powinny być zliczane łącznie (dokumenty posługują się tutaj odniesieniami do braku konieczności sumowania wartości „właściciela i spółek  zależnych wnioskodawcy”, tak: FAQ z 29 kwietnia str. 3 pytanie  5 lub   Podręcznik PFR MŚP z 24 kwietnia str. 8 oraz str. 46); oraz
 • stanowisko, iż należy liczyć wartości łącznie dla przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich (w odniesieniu do przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu) (np. FAQ z 30 kwietnia str. 4 odnoszący się  lub Regulamin w § 10 ust. 3-7).

 

Abstrahując jednak od powyższych rozbieżności, bądź niejasności interpretacyjnych w zakresie wskazówek przekazywanych przez PFR i postanowień Regulaminu, w naszej ocenie sumowanie wartości podmiotów powiązanych oraz partnerskich (w odniesieniu do przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu) w stosunku do beneficjenta subwencji:

 1. Jest nieuzasadnione, bowiem prowadzi do sytuacji, w której wiele podmiotów średniej wielkości nie będzie prawdopodobnie w stanie sięgnąć po żadną z form wsparcia oferowanych przez PFR.   Przynależność do większej grupy kapitałowej wykluczy bowiem te podmioty z ubiegania się o wsparcie w ramach Tarczy PFR dla MŚP, podczas gdy Tarcza PFR dla dużych firm – wziąwszy pod uwagę założenia projektu – nie jest programem „powszechnym”,  w szczególności – również ze względu na ograniczenia budżetowe – realnie dostępnym dla większości firm z udziałem kapitału zagranicznego;  
 2. jest sprzeczne z brzmieniem Notyfikacji KE w pkt 2.5, definiującej podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Tarczy PFR dla MŚP  jako mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), która to  definicja nie zakłada sumowania odpowiednich  wartości dla podmiotów powiązanych oraz partnerskich na potrzeby ustalenia statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy.

 

Dla jasności warto w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że uwzględnienie powyższego postulatu jest bez wątpienia możliwe na gruncie przepisów wspólnotowych regulujących zasady udzielania pomocy publicznej, w szczególności jest zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19"  ("tymczasowe ramy").  Należy bowiem podkreślić, że stosowanie przewidzianego w tym dokumencie limitu pomocy związanej z COVID-19 w kwocie 800 tys. EUR nie zostało w żaden sposób ograniczone do podmiotów posiadających status  MŚP na gruncie definicji stosowanej  przez Komisję Europejską w kwestiach pomocy publicznej, poprzez odniesienie do Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., który to sposób ustalenia statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy faktycznie wymagałby rozważanego powyżej sumowania wartości beneficjenta oraz przedsiębiorców powiązanych oraz przedsiębiorców partnerskich.  Innymi słowy tymczasowe ramy dopuszczają stosowanie limitu pomocy w wysokości 800 tys. EUR również w odniesieniu do podmiotów, które – m.in. poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe –  nie są MŚP w zgodzie z powyższa definicją. 

 

Postulaty

Wziąwszy powyższe pod uwagę, wydaje się uzasadnione wprowadzenie odpowiednich zmian do Regulaminu oraz innych dokumentów oraz systemów procesujących wnioski o subwencję w Tarczy PFR dla MŚP, tak aby w celu ustalenia statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy na potrzeby kwalifikacji do Tarczy Finansowej PFR dla MŚP, nie były sumowane wartości w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej beneficjenta łącznie z wartościami przedsiębiorstw powiązanych ani przedsiębiorstw partnerskich (w odniesieniu do przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu), a brane były pod uwagę wyłącznie wartości dotyczące pojedynczego podmiotu – potencjalnego beneficjenta subwencji.  Powyższe podejście, oparte o definicję MŚP z ustawy Prawo przedsiębiorców, wydaje się jedynym zgodnym z brzmieniem Notyfikacji KE, pozostając jednocześnie w zgodności z regułami pomocy publicznej wynikającymi z tzw. ram tymczasowych.  

Do pobrania

Download Postulaty_DEF_MSP_PFR_IGCC.pdf  (PDF • 631 KB)

Przydatne linki

https://www.ccifp.pl/reprezentacja/stanowiska-ccifp.html
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!