Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,708 (spadek o 2pb), obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 2,293 (wzrost o 6pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 2,95 (wzrost o 7pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji widocznym szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. W naszej ocenie w znacznym stopniu wynikał on z niepewności na rynku zwi?zanej z pi?tkow? decyzj? agencji Fitch odnośnie do polskiego ratingu. Wsparcie dla takiej oceny stanowi zwiększenie spreadu pomiędzy 10- letnimi polskimi i 10-letnimi węgierskimi benchmarkowymi obligacjami, przy jednoczesnej obniżaj?cej się awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. Decyzja agencji ratingowej Fitch oraz informacje o wydarzeniach w Turcji pojawiły się po zamknięciu rynku, tym samym nie miały one wpływu na rentowności polskich obligacji.

Na pocz?tku tygodnia oczekujemy lekkiego spadku rentowności polskich obligacji w reakcji na ubiegłotygodniow? decyzję agencji Fitch w sprawie polskiego ratingu. Czynnikiem ryzyka dla polskiego rynku długu będzie dalszy rozwój sytuacji w Turcji. Jej ewentualna eskalacja może oddziaływać w kierunku spadku cen polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? również krajowe dane nt. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Uważamy, że mog? one przyczynić się do wzrostu rentowności polskich obligacji. W czwartek, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? na polskim rynku długu. Odczyty z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeks Philadelphia FED), wstępne indeksy PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek oraz krajowe dane nt. wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będ? w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!