Analizy i badania

Poprawa koniunktury w strefie euro nabiera rozpędu

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w lutym do 56,0 pkt. wobec 54,4 pkt. w styczniu, co jest jego najwyższym poziomem od kwietnia 2011 r.</p>

>

W pierwszych dwóch miesi?cach I kw. br. średnia wartość indeksu wyniosła 55,2 pkt. wobec 53,8 pkt. w IV kw. 2016 r. Wzrost indeksu w lutym wynikał z wyższych wartości jego składowych zarówno dla bież?cej produkcji w przetwórstwie jak i aktywności w sektorze usług, co wskazuje na szeroki sektorowy zakres poprawy koniunktury w strefie euro.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla zaległości produkcyjnych do najwyższego poziomu od maja 2011 r. Jest on efektem utrzymuj?cego się w ostatnich miesi?cach silnego wzrostu nowych zamówień (55,1 pkt. w pierwszych dwóch miesi?cach I kw. br. wobec 53,6 pkt. w IV kw. ub. r.) oraz bież?cej produkcji (55,2 pkt. wobec 53,8 pkt). Zwiększaj?ce się wykorzystanie mocy  wytwórczych w poł?czeniu ze wzrostem składowej dla oczekiwań do najwyższego poziomu w historii (czyli przynajmniej od lipca 2012 r.) oddziałuj? w kierunku wzrostu zatrudnienia w strefie euro. W efekcie składowa dla zatrudnienia w strefie euro zwiększyła się w lutym do najwyższego poziomu od sierpnia 2007 r.

W ujęciu geograficznym zwiększenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej odnotowano w Niemczech, we Francji, a także w pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem. Poprawa koniunktury w Niemczech wynikała ze wzrostu składowych zarówno dla aktywności w usługach jak i bież?cej produkcji w przetwórstwie. We Francji w kierunku wzrostu zagregowanego indeksu PMI oddziaływała wyższa składowa dla aktywności w usługach, podczas gdy składowa dla bież?cej produkcji nie zmieniła się w porównaniu do stycznia. Warto zwrócić uwagę, że zagregowany indeks PMI dla Francji po raz pierwszy od sierpnia 2012 r. ukształtował się powyżej wartości dla Niemiec. Jednocześnie osi?gn?ł on najwyższy poziom od maja 2011 r.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 57,0 pkt. wobec 56,4 pkt. w styczniu i 55,0 pkt. w IV kw. 2016 r. Wzrost wskaźnika wynikał z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień, bież?cej produkcji oraz czasu dostaw), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało obniżenie składowej dla zapasów pozycji zakupionych. Warto zauważyć, że indeksy dla nowych zamówień ogółem oraz zamówień eksportowych ukształtowały się na najwyższym poziomie od stycznia 2014 r. Sygnalizuje to wysokie prawdopodobieństwo utrzymania wysokiej aktywności w niemieckim przetwórstwie w kolejnych miesi?cach.

W ubiegłym tygodniu dodatkowych informacji nt. sytuacji w niemieckiej gospodarce dostarczył również indeks Ifo, obrazuj?cy nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentuj?cych przetwórstwo, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, który zwiększył się w lutym do 111,0 pkt. wobec 109,9 pkt. w styczniu. Wzrost wskaźnika wynikał z wyższych wartości jego składowych zarówno dla oceny bież?cej sytuacji jak i oczekiwań. W ujęciu sektorowym poprawę koniunktury odnotowano w przetwórstwie oraz handlu hurtowym, z kolei jej pogorszenie w budownictwie oraz handlu detalicznym.

Opublikowane w lutym wyniki badań koniunktury wskazuj?ce na znacz?cy wzrost zamówień w niemieckim przetwórstwie sygnalizuj? wysokie prawdopodobieństwo zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych. Wspiera to nasz? prognozę, zgodnie z któr? roczna dynamika polskiego eksportu zwiększy się w I kw. br. do 6,9% wobec 6,0% w IV kw. ub. r. (por. MAKROmapa z 06.02.2017). W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego zwiększenia rocznej dynamiki eksportu, która w II poł. przyjmie dwucyfrowy poziom (patrz niżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!