Podsumowanie wydarzeń

Polska jest i pozostanie znaczącym partnerem w Unii Europejskiej - wywiad z nowym Ambasadorem Francji

<p style="text-align: justify;">Z Pierrem Lévy, nowym Ambasadorem Francji rozmawiamy o aktualnych relacjach gospodarczych między Francją i Polską, priorytetach Ambasady na najbliższe miesiące oraz perspektywicznych obszarach współpracy.</p>

>

Co Pan s?dzi o obecnym stanie relacji polsko-francuskich?

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce: Francja i Polska s? ściśle zwi?zane wielowiekow? przyjaźni? i od bardzo dawna s? sobie bliskie na polu kultury i w obszarze wymiany intelektualnej. Od upadku Muru Berlińskiego, Polska jest jednym z wielkich sukcesów w Europie i Francja jest dumna, że się do tego przyczyniła. Obecnie jesteśmy razem w Unii Europejskiej i w NATO. W ostatnich latach relacje polsko-francuskie rozwijały się w obiecuj?cy sposób. Polska jest pierwszym partnerem handlowym Francji w Europie Środkowej i Wschodniej, z wolumenem wymiany handlowej wynosz?cym w 2015 roku 16,7 miliardów euro.

Przypomnienie tych najważniejszych faktów wydaje mi się tym bardziej konieczne w momencie, kiedy na naszych relacjach dwustronnych kład? się cieniem pewne trudności. Niedawna decyzja polskiego rz?du, by zakończyć negocjacje dotycz?ce nabycia 50 śmigłowców Caracal, po przejrzystej i sprawiedliwej procedurze przetargowej, któr? wygrała w roku 2015 firma Airbus Helicopters, wywołała u nas sporo znaków zapytania i niezrozumienia. Nasze rozczarowanie jest tym większe, że w naszym rozumieniu francuska oferta nie sprowadzała się jedynie do transakcji handlowej. W kontaktach z naszymi polskimi rozmówcami podkreślaliśmy strukturalne korzyści wypływaj?ce z realizacji tego projektu, który wpisywał się w ambitn? wizję partnerstwa strategicznego i wspólnego wkładu w urzeczywistnienie Europy obrony. A Europa obrony nie może istnieć bez europejskiej bazy przemysłu obronnego. W efekcie Polska stałaby się kluczowym podmiotem w tym obszarze. Wspomniana rezygnacja jest dla nas tym bardziej niezrozumiała, że władze polskie pozytywnie wypowiadaj? się na temat Europy obrony.

Po odłożeniu z naszej inicjatywy konsultacji międzyrz?dowych na później, winniśmy teraz, Francuzi i Polacy, ustalić nasze stanowisko. Z naszej strony chcielibyśmy rzecz jasna nadal rozwijać współpracę z Polsk?, która jest i pozostanie znacz?cym partnerem w Unii Europejskiej. Musimy jednakże dbać o to, by tej woli współpracy nadać odpowiedni? treść i by następne spotkania stały się okazj? do faktycznych postępów, korzystnych dla obu naszych krajów i dla Unii Europejskiej.

Jest Pan nowym Ambasadorem Francji, jakie s? priorytety Pana misji w Polsce  ?

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce: Zacznę od wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska, od których zależy przyszłość naszych krajów i które mnie osobiście interesuj?. Jestem przekonany, że na obecnym, krytycznym etapie, na nas spoczywa obowi?zek zabiegania wspólnie przede wszystkim o to, by Unia Europejska zyskała na skuteczności i zwiększyła zaufanie, jakim j? darz? społeczeństwa poszczególnych krajów. Wiem, że Polacy s? wci?ż mocno przywi?zani do projektu europejskiego. Po szczycie w Bratysławie we wrześniu tego roku dysponujemy map? drogow? w konkretnych dziedzinach, które maj? priorytetowe znaczenie dla naszych współobywateli – chodzi o migracje, bezpieczeństwo, obronę, wzrost gospodarczy. A w perspektywie mamy w marcu przyszłego roku 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Nie będę szczędził sił, by sprzyjać jak największemu zbliżeniu stanowisk na temat spraw najtrudniejszych, jak delegowanie pracowników czy przewozy drogowe. Niedawna wizyta w Warszawie naszej minister pracy, pani El Khomri, pokazuje właśnie, że dialog jest potrzebny i że jest nadal prowadzony.

Zwalczanie skutków zmian klimatu jest jednym z ważnych priorytetów. Podczas szczytu COP22 w Marakeszu 7 listopada tego roku Francja przekaże Maroku przewodnictwo Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej. Z zadowoleniem przyj?łem wiadomość o niedawnej ratyfikacji przez Polskę Porozumienia Paryskiego, przez co przyczyniła się do jego wejścia w życie. Mamy zamiar podtrzymać nasze zaangażowanie. Działać znaczy nie tyle chcieć być wzorem, ale raczej zabiegać o nasze interesy: chodzi o jakość życia, o zmniejszenie zależności energetycznej, o wykorzystanie możliwości wzrostu gospodarczego, jakie kryj? się w tak zwanej zielonej gospodarce. Trzeba o tym stale pamiętać, konieczne jest uświadamianie tego faktu bezpośrednio naszym współobywatelom. Taki jest między innymi cel inicjatywy Eco-Miasto, zwi?zanej z konkursem organizowanym po raz czwarty przez nasz? ambasadę. Zachęcamy w ten sposób polskie samorz?dy lokalne do wdrażania rozwi?zań, które ł?cz? w sobie poprawę jakości życia, korzyści gospodarcze oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Jakie s? dziedziny, w których współpraca polsko-francuska kwitnie, w jakich mogłaby jeszcze zostać pogłębiona?

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce: Współpraca w dziedzinie kultury jest tradycyjnie jednym z wyznaczników naszych relacji, z racji bliskości i wzajemnego oddziaływania między naszymi krajami. Organizujemy regularnie wydarzenia dużej rangi (wystawy „Napoleon i sztuka” oraz „Malarze Normandii”, operacja French Touch, …).

Również współpraca naukowa rozwija się bardzo intensywnie. Należy wspomnieć wspólne programy realizowane przez francuskie i polskie wyższe uczelnie, których owocem jest do tej pory 76 podwójnych dyplomów, oraz francusko-polskie forum nauki, które chcemy przekształcić w spotkanie coroczne. Szczególny akcent kładziemy na dziedziny przyszłości, takie jak przemysł j?drowy.

Będziemy wspomagać wysiłek władz polskich zmierzaj?cych przebudować model rozwoju gospodarczego i oprzeć go w większym stopniu o innowacyjność. W ramach realizacji „planu Morawieckiego”, francuskie przedsiębiorstwa mogłyby odegrać ważn? rolę w rozwijaniu tożsamości cyfrowej (karty mikroprocesorowe oraz uwierzytelnianie cyfrowe za pomoc? smartfona) oraz tworzeniu ekosystemu startupów (inkubatory organizacyjne i finansowe). Na pogłębienie zasługuje także współpraca francusko-polska w dziedzinach, w których przedsiębiorstwa francuskie od lat już działaj? w Polsce, takich jak gospodarka wodna, infrastruktura drogowa, zagospodarowanie odpadów.

Ponadto, warto przypomnieć, że Polska i Francja to dwa duże kraje rolnicze. Rolnictwo również oferuje wiele interesuj?cych perspektyw rozwoju. W zwi?zku z tym, Francja wystawi w 2017 r., podobnie jak w poprzednich latach, własny pawilon na wystawie Agroshow. W formule partnerstwa z BPI (Banque Publique d'Investissement), Ambasada oraz Business France będ? wspierać przedsiębiorstwa francuskie zainteresowane polskim rynkiem. Wśród innych obiecuj?cych dziedzin, wspomnę jeszcze ochronę zdrowia. Zapobieganie oraz wczesna diagnostyka nowotworów to strategiczne wyzwanie dla polskiego rz?du. Także i w tej dziedzinie Ambasada oraz Business France opracowały programy działania promuj?ce fachow? wiedzę oraz osi?gnięcia naszych przedsiębiorstw.

Jakie s? perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych miedzy Francj? a Polsk? w dziedzinie wymiany handlowej oraz inwestycji?

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce: Przedsiębiorstwa francuskie zajmuj? de facto drugie miejsce wśród inwestorów zagranicznych w Polsce ze skumulowan? wartości? inwestycji sięgaj?c? prawie 20 mld EUR, co stanowi poziom bardzo bliski Niemiec, gdy wył?czymy przepływy finansowe Holandii i Luksemburga. Nasze przedsiębiorstwa kontynuuj?, w ślad za pionierami, którzy przecierali szlak jeszcze w latach dziewięćdziesi?tych, swe inwestycje w Polsce, dzięki czemu wartość inwestycji francuskich w Polsce zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie w latach 1999 - 2014. S? tu obecne nasze największe firmy, w szczególności te, które wchodz? w skład indeksu paryskiej giełdy CAC 40, odgrywaj?c często rolę lidera w poszczególnych segmentach polskiego rynku (handel wielkopowierzchniowy, hotelarstwo, przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, budownictwo, itp.). Godn? podkreślenia jest także rola małych i średnich przedsiębiorstw z Francji. Dynamika polskiej gospodarki znacznie zyskała dzięki działalności przedsiębiorstw francuskich, których liczba, według raportu Inward FATS, wynosiła w 2013 r. (wył?czaj?c sektor finansowy) 529 i które zatrudniały w Polsce bezpośrednio prawie 160 tys. pracowników. Jeśli weźmiemy natomiast pod uwagę kierunek odwrotny, polskie inwestycje we Francji, które obejmuj? głównie usługi, wydaj? się jeszcze niewielkie, a ich wartość szacowana była na koniec 2015 r. przez Banque de France na 400 mln EUR. Jednak zakup, na pocz?tku 2015 r., 65,3% kapitału spółki Fruehauf przez producenta naczep i przyczep Wielton ilustruje wzrost zainteresowania polskich firm Francj?.

Wzajemna wymiana handlowa w dalszym ci?gu rośnie, natomiast jej bilans jest dla nas strukturalnie deficytowy. Dodatnie dla Francji aż do roku 2008 saldo wymiany handlowej ulegało stopniowemu pogorszeniu do 2012 r., w którym Francja odnotowała deficyt rzędu -1,3 mld EUR. Deficyt ten powinien w 2016 r. ustabilizować się na poziomie roku 2015 i wynieść -1,21 mld EUR, według szacunków polskich służb celnych w oparciu o dane z pierwszego półrocza. Wyniki z 2016 r. świadcz? bez w?tpienia o ożywionej dynamice naszej wymiany handlowej. Jestem pewien, że rok 2017 będzie korzystny zarówno dla was, jak i dla nas.

Dziękujemy za rozmowę.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!