Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Polityka pieniężna Fed i EBC zwiększy presję na podwyżki stóp procentowych w Polsce

Ważnym elementem scenariusza stóp procentowych w Polsce są perspektywy polityki pieniężnej prowadzonej przez główne banki centralne, tj. Fed oraz EBC. RPP podejmując decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych musi brać pod uwagę różnice pomiędzy ich poziomem w Polsce oraz w USA i strefie euro. Wspomniany dysparytet stóp procentowych może poprzez przepływy kapitału spekulacyjnego, a w konsekwencji kanał kursu walutowego wzmacniać lub osłabiać efekty polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP. Dlatego przedmiotem poniższej analizy jest ocena perspektyw polityki pieniężnej w USA i w strefie euro oraz przedstawienie ich implikacji dla polityki pieniężnej w Polsce.

Oczekujemy, że na najbliższym posiedzeniu (maj) Fed podniesie stopy procentowe o 50pb. Wsparcie dla takiej oceny stanowią ostatnie wypowiedzi prezesa Rezerwy Federalnej, J. Powella oraz członków FOMC. J. Powell zasygnalizował, że Fed jest skłonny podnieść stopy procentowe o więcej niż 25pb „na jednym z posiedzeń lub posiedzeniach”, jeśli FOMC uzna to za stosowne. Ponadto zwrócił uwagę, że Fed jest gotowy zacieśnić politykę pieniężną w większym stopniu niż wynikałoby to jedynie z jej normalizacji. Podobnie szefowa Fed w Cleveland, L. Mester wyraziła pogląd, iż Rezerwa Federalna „będzie potrzebowała dokonać kilku podwyżek po 50pb”. Z kolei szefowa Fed w San Francisco, M. Daly zwróciła uwagę, że w obecnej sytuacji podwyżka stóp o 50pb na majowym posiedzeniu wydaje się bardziej prawdopodobna niż mniejsza skala zacieśniania polityki pieniężnej. Podkreśliła również, że dodatkowe podwyżki we wspomnianej wyżej skali, tj. o 50pb pozostają wśród dostępnych opcji, a Fed będzie podejmował decyzje na bieżąco w oparciu o napływające dane. Uważamy, że w czerwcu Fed podniesie stopy o kolejne 25pb, a następnie tempo zacieśniania polityki pieniężnej spowolni wraz z oczekiwanym przez nas zmniejszaniem się presji inflacyjnej (oczekujemy po jednej podwyżce stóp procentowych w III kw. i w IV kw.). W konsekwencji prognozujemy, że w II poł. br. Rezerwa Federalna zwiększy poziom stóp procentowych jeszcze łącznie o 50pb i na koniec 2022 r. osiągną one poziom [1,50%- 1,75%]. W 2023 r. oczekujemy kontynuacji zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Uważamy, że podniesie on jeszcze stopy procentowe łącznie o 100pb i na koniec 2023 r. osiągną one poziom [2,25%- 2,50%].

Uważamy, że w sierpniu br. EBC zakończy program skupu aktywów APP (Asset Purchase Programme). Stworzy to przestrzeń do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych. Stąd prognozujemy, że w grudniu br. podniesie stopę depozytową o 25pb do poziomu -0,25%. Kolejnych podwyżek stóp procentowych (po 25pb każda) oczekujemy w czerwcu 2023 r., grudniu 2023 r. oraz czerwcu 2024 r. W konsekwencji stopa depozytowa EBC wyniesie 0,25% na koniec 2023 r. oraz 0,50% na koniec 2024 r. Główną przyczyną szybszego i silniejszego od naszych wcześniejszych oczekiwań zacieśniania polityki pieniężnej jest utrzymujący się wzrost inflacji w strefie euro, która bije kolejne rekordy (patrz poniżej). Jednocześnie uważamy, że w 2023 r. EBC uruchomi kolejną rundę programu TLTRO. Naszym zdaniem będzie on służył jako narzędzie do krótkookresowej kalibracji polityki pieniężnej w sytuacji, gdy EBC uzna, że tempo podwyżek stóp procentowych jest zbyt wysokie. Takim narzędziem będzie również mechanizm reinwestowania papierów skupionych w ramach programów PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) oraz APP. Zgodnie z zapowiedzią EBC w przypadku papierów pochodzących z programu PEPP będą one reinwestowane przynajmniej do końca 2024 r., podczas gdy w przypadku programu APP będzie to „dłuższy okres po pierwszej podwyżce stóp procentowych).

Wyraźne różnice w oczekiwanym przez nas tempie podwyżek stóp procentowych pomiędzy USA a strefą euro wynikają przede wszystkim z różnic w sytuacji makroekonomicznej w tych gospodarkach. W USA rynek pracy znajduje się już blisko poziomu równowagi, co w połączeniu z utrzymującą się wysoką inflacją sprzyja narastaniu presji płacowej. Jednocześnie z marcowej projekcji FOMC wynika, że ani inflacja PCE ogółem, ani inflacja bazowa PCE nie powrócą do celu inflacyjnego Fed w całym horyzoncie projekcji (por. MAKROmapa z 21.03.2022). Z kolei w strefie euro sytuacja na rynku pracy nie jest tak napięta, stąd mimo utrzymującego się silnego wzrostu inflacji presja płacowa pozostaje ograniczona. Różnice w sytuacji makroekonomicznej pomiędzy tymi gospodarkami odzwierciedlane są również w kontraktach FRA, które w przypadku USA wyceniają większą skalę podwyżek stóp procentowych niż w przypadku strefy euro.

Prognozowana przez nas kontynuacja cyklu podwyżek stóp procentowych przez Fed i EBC w 2023 r. oznacza, że RPP po zakładanym w naszym scenariuszu zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych w lipcu br. na poziomie 5,50% będzie miał ograniczone możliwości ich szybkiego obniżenia. Ewentualne obniżki prowadziłyby do zmniejszania dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a USA i strefą euro, co sprzyjałoby osłabieniu złotego. Deprecjacja kursu polskiej waluty, w warunkach zakładanej przez nas w 2023 r. nadal silnej presji inflacyjnej (patrz poniżej) stwarzałaby ryzyko dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. Tym samym stanowi to wsparcie dla naszego zrewidowanego w górę scenariusza, zgodnie z którym po zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych w lipcu br. na poziomie 5,50% RPP rozpocznie stopniowe obniżanie stóp procentowych dopiero w III kw.2023 r. (patrz poniżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!