Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Podwyżka płacy minimalnej podbiła dynamikę płac

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 13,5% r/r wobec 10,3% w grudniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (12,6%) i naszej prognozy (12,5%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w styczniu o 3,1% r/r wobec spadku o 5,4% w grudniu. Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku przyspieszenia wzrostu nominalnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym były efekt niskiej bazy sprzed roku, wspomniany wyżej efekt statystyczny związany z liczbą dni roboczych oraz wzrost płacy minimalnej w styczniu br. do 3490 zł wobec 3010 zł w ub.r., który według naszych szacunków przyczynił się do zwiększenia rocznej dynamiki płac ogółem pomiędzy grudniem a styczniem o ok. 1,1 pkt. proc.

Dane o strukturze wzrostu płac w styczniu wskazują, że za zwiększenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem odpowiadała przede wszystkim wyższa dynamika w przetwórstwie przemysłowym (12,2% r/r w styczniu wobec 8,5% w grudniu), a także w działach „handel; naprawa pojazdów samochodowych” (11,9% wobec 6,7%) i „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (13,5% wobec 8,4%). Dzisiejsze dane są spójne z naszą oceną, zgodnie z którą po przejściowym wzroście nominalnej dynamiki płac w I kw. br. w kolejnych kwartałach powróci ona do trendu spadkowego, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównymi czynnikami oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu płac w kolejnych kwartałach będą pogłębiające się spowolnienie gospodarcze oraz oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związany z nim spadek presji płacowej w przedsiębiorstwach (por. MAKROmapa z 6.02.2023).

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!