Analizy i badania

Perspektywy rynku IPO w Europie wyglądają obiecująco. Można oczekiwać, że łączna wartość ofert w całym 2015 r. może zbliżyć się do poziomu z roku 2014

<p style="text-align: justify;">Łączna wartość IPO w Europie w trzecim kwartale br. wyniosła 4,6 mld euro (spadek o ponad 30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), natomiast łączna liczba debiutów – 53 (spadek o 30% w stosunku do trzeciego kwartału 2014 r.). Aż 94% łącznej wartości ofert przypadło na IPO przeprowadzone w lipcu, przed wzrostem zmienności na rynkach giełdowych.</p>

>

  • W okresie od stycznia do września bież?cego roku odnotowano 258 IPO o ł?cznej wartości 35,7 mld euro, co stanowi spadek o 11% w stosunku do bardzo wysokiej wartości ofert w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku (40,3 mld euro).
  • W ostatnim kwartale 2015 r. przewidujemy zwiększenie aktywności na rynku IPO, w szczególności na giełdach Europy kontynentalnej.
  • W najbliższych miesi?cach (oraz w 2016 r.) można spodziewać się powrotu ofert o wartości przekraczaj?cej 1 mld euro. W kolejce do debiutu czekaj? takie spółki, jak Worldpay, Poste Italiane oraz ABN Amro.
  • Jeżeli rynki się ustabilizuj?, to ci?gle jest szansa na osi?gnięcie w bież?cym roku ł?cznej wartości ofert na poziomie z roku 2014 (50 mld euro).
  • Na giełdzie w Warszawie odnotowano spadek aktywności na rynku pierwotnym – w trzecim kwartale 2015 roku miało miejsce 6 debiutów.

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od roku 2012

W minionym kwartale odnotowano 53 oferty o ł?cznej wartości 4,6 mld euro – o 30% mniej, niż w trzecim kwartale 2014 r. (76 IPO o ł?cznej wartości 6,6 mld euro). Zdecydowana większość debiutów miała miejsce w pierwszych tygodniach lipca, po których nast?piło spowolnienie aktywności. Jedyn? ofert? odnotowan? po miesi?cach wakacyjnych, większ? niż 100 mln euro, było IPO spółki On the Beach Group na giełdzie w Londynie (132 mln euro).

Największ? aktywność IPO odnotowano na giełdzie we Frankfurcie (5 IPO, 1,5 mld euro), głównie w wyniku oferty prywatyzacyjnej Deutsche Pfandbriefbank o wartości 1,2 mld euro. W trzecim kwartale br. stanowiła ona aż 25% ł?cznej wartości ofert w całej Europie. Należy spodziewać się, że w ostatnim kwartale odnotujemy zauważalny wzrost aktywności na rynku IPO – już w pierwszych dniach października na Deutsche Börse miały miejsce znacz?ce oferty spółek: Covestro (spin-off giełdowej spółki Bayer) o wartości 2,6 mld euro, Scout24 (branża reklamowa) oraz CHORUS Clean Energy (operator farm wiatrowych i solarnych).

Na kolejnych miejscach uplasowały się giełdy: BME (Hiszpania), gdzie odnotowano 8 ofert o ł?cznej wartości 867 mln euro, oraz giełda w Londynie (9 IPO, 747 mln euro).

Warto zaznaczyć, że liczba ofert, które zostały zawieszone w minionym kwartale (10) nie uległa większej zmianie w stosunku do drugiego kwartału 2015 r., kiedy to zawieszono 11 IPO. Jednocześnie według spółek to niestabilna sytuacja na rynkach była główn? przyczyn? zmiany planów, a nie inne możliwości wyjścia z inwestycji (które były główn? przyczyn? zawieszenia IPO w pierwszym półroczu br).

Jeśli chodzi o zmiany indeksów giełdowych, to globalne rynki kapitałowe odnotowały najgorszy kwartał od 2011 r. – wpływ na to miała m.in. niepewność dotycz?ca stanu gospodarki w Chinach oraz polityki monetarnej w USA. Mimo to aktywność w kolejnych miesi?cach powinna wzrosn?ć – można spodziewać się kilku ofert przekraczaj?cych 1 mld euro, np. oferty prywatyzacyjne spółek Poste Italiane na giełdzie w Mediolanie oraz ABN Amro na giełdzie w Amsterdamie.

Czekamy na ostatni kwartał 2015 roku z ogromnym zainteresowaniem. Z jednej strony, w drodze na europejskie parkiety znajduje się wiele spółek z różnych branż, które poszukuj? odpowiedniego rynku na przeprowadzenie IPO, natomiast z drugiej strony obserwujemy niepokój po stronie inwestorów w obliczu możliwych spadków indeksów oraz ci?głej niepewności co do perspektyw wzrostu gospodarczego w Chinach. Pojawia się zatem pytanie, czy spółki nie powinny przeczekać niestabilnej sytuacji rynkowej i wstrzymać się z IPO do bardziej sprzyjaj?cego okresu. Jednak jak wynika z bież?cych sygnałów, analitycy pozostaj? pewni co do dobrych perspektyw rynku w IV kwartale 2015 r.” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Na giełdzie w Warszawie odnotowano spadek aktywności na rynku pierwotnym. W trzecim kwartale 2015 roku miało miejsce 6 debiutów (jeden na rynku głównym oraz 5 na NewConnect). Ł?czna wartość IPO wyniosła 18 mln euro, z czego 17,7 mln euro przypadło na ofertę spółki Pekabex.

  „Po ostatnich spadkach na warszawskiej giełdzie perspektywy rynku IPO s? nieco gorsze niż przed wakacjami. Poza tym całemu rynkowi, w tym segmentowi ofert pierwotnych, ci?ży niepewność zwi?zana ze zbliżaj?cymi się wyborami parlamentarnymi. W rezultacie rynek trwa obecnie w zawieszeniu. Z drugiej strony konkurencja o pieni?dze inwestorów jest mniejsza, więc spółki, które wyjd? z dobrze przygotowanymi ofertami, mogę mieć ułatwione zadanie. Obecnie w kolejce do IPO czeka kilka ciekawych firm, planuj?cych debiut jeszcze jesieni?. Jeśli ich oferty zakończ? się sukcesem, może to oznaczać moment przełomowy dla rynku pierwotnego. Dla innych potencjalnych emitentów byłoby to dowodem na to, że maj? realne szanse na znalezienie nabywców na swoje akcje nawet w tak trudnych czasach, z jakimi nasza giełda ma obecnie do czynienia” – mówi Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Dodatkowe informacje

1. Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2014.

2. O IPO Watch Europe

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w  to  giełdy w Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech, w  Wielkiej Brytanii i  we  Włoszech) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od  1  lipca do 30 września 2015 roku i  został sporz?dzony w  oparciu o daty debiutów akcji lub praw do  akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s?  doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

3. O współtworz?cych raport

Raport został opracowany przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadcz? pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmuj? przygotowanie do oferty publicznej oraz całościow? obsługę doradcz? transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe.

***

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i rozwi?zywanie istotnych problemów. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 208 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Subskrybuj publikacje PwC

Kontakt:

Filip Gorczyca
Wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych
Tel. 502 18 4172
filip.gorczyca(@)pl.pwc.com

Michał Gołębiewski
Menedżer ds. PR
Tel. 601 28 93 81
michal.golebiewski(@)pl.pwc.com


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!