Analizy i badania

OECD: koszty pracy w Pol­sce są coraz wyższe

<p style="text-align: justify;">Orga­ni­za­cja Współ­pracy Gospo­dar­czej i Roz­woju (OECD) opu­bli­ko­wała raport Taxing Wages 2014. Wynika z niego, że od 2011 r. klin podat­kowy (wszyst­kie obcią­że­nia poza wyna­gro­dze­niem netto) wzrósł nad Wisłą o 1,2 punktu procentowego. Tym samym doszło do odwró­ce­nia korzyst­nej ten­den­cji z lat 2007–2009, kiedy to klin podat­kowy obni­żył się o nie­mal 5 pkt proc. Za pogor­sze­nie sytu­acji odpo­wiada przede wszyst­kim pod­wyż­sze­nie składki ren­to­wej. Podobny trend zaob­ser­wo­wano także w innych krajach.</p> <p style="text-align: justify;"> </p>

>

Według danych OECD opo ?dat ?ko ?wa ?nie pracy zwięk ?szyło się w 25 z 34 kra ?jów nale ?ż? ?cych do orga ?ni ?za ?cji. Pol ?ska wypa ?dła jed ?nak naj ?go ?rzej jeśli cho ?dzi o składki na ubez ?pie ?cze ?nia spo ?łeczne. Sta ?no ?wi? one u nas 29,63% kosz ?tów pracy — śred ?nia OECD to 22,55%.

Nieco lepiej jest w przy ?padku śred ?niego obci? ?że ?nia podat ?kami docho ?dów pocho ?dz? ?cych z zatrud ?nie ?nia. Śred ?nia OECD wynosi tutaj 35,9%, w Pol ?sce jest to 35,6%. Dla porów ?na ?nia w Bel ?gii ten wskaź ?nik to 55,8%, a w Chile 7%.

Niskie koszty pracy to nadal ważny atut pol ?skich pra ?cow ?ni ?ków w mię ?dzy ?na ?ro ?do ?wej rze ?czy ?wi ?sto ?ści. Zaczy ?namy jed ?nak pod tym wzglę ?dem prze ?gry ?wać z innymi kra ?jami, które dotych ?czas nie cie ?szyły się zain ?te ?re ?so ?wa ?niem inwe ?sto ?rów np. ze względu na nie ?sta ?bil ?ność polityczn?.

Z danych OECD wynika, że Pol ?ska gospo ?darka wci?ż wypada nie ?źle na tle innych państw Orga ?ni ?za ?cji Współ ?pracy Gospo ?dar ?czej i Roz ?woju. Jeśli mamy jed ?nak zacho ?wać kon ?ku ?ren ?cyj ?ność oraz utrzy ?mać atrak ?cyj ?ność dla inwe ?sto ?rów zagra ?nicz ?nych musimy zde ?cy ?do ?wać się na reformy.

Źródło: INVENTAGE, http://inventage.pl/oecd-koszty-pracy-w-polsce-sa-coraz-wyzsze/

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!