Analizy i badania

Nowelizacja Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

<p style="text-align: justify;">Chcielibyśmy poinformować o uchwalonej przez Sejm nowelizacji Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W uchwalonej ustawie zaproponowano szereg istotnych zmian, których znaczenie w praktyce wydaje się być nieocenione. </p>

>

  1. Najistotniejsz? zmian? jest wyposażenie Wojewódzkich S?dów Administracyjnych w uprawnienie merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych. Dla stron postępowania ma to zasadnicze znaczenie, bowiem s?d na gruncie nowych regulacji będzie mógł narzucić sposób rozstrzygnięcia sprawy. Do tej pory wskazywał jedynie jak interpretować przepisy, a po wejściu zmian w życie, s?d będzie mógł wskazać w wi?ż?cy sposób jak sprawę rozstrzygn?ć.  
  2. Regulacje uchwalonej Ustawy zakładaj?, że w przypadku uwzględnienia przez s?d skargi na decyzję lub postanowienie (w zwi?zku ze stwierdzeniem naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy lub  z uwagi na stwierdzenie nieważności decyzji w całości lub w części), jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, s?d będzie mógł zobowi?zać organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia przy jednoczesnym wskazaniu sposobu załatwienia sprawy lub rozstrzygnięcia, chyba że rozstrzygniecie pozostawiono uznaniu organu. Uchwalona nowelizacja przyznaje więc s?dom administracyjnym kompetencję do określenia  w wyroku uwzględniaj?cym skargę sposobu załatwienia sprawy, a nawet przyszłego rozstrzygnięcia,   jeżeli będ? to uzasadniały okoliczności sprawy. A zatem, w przypadku wniesienia skargi na decyzję organu administracji, s?d będzie mógł decyzję (postanowienie) uchylić i zobowi?zać organ do wydania  w określonym terminie nowej decyzji (postanowienia) przy wskazaniu organowi sposobu załatwienia sprawy lub zobligowaniu do podjęcia określonego rozstrzygnięcia.
  3. Powyższe zwi?zane jest z realizacj? jednego z głównych założeń nowelizacji maj?cych na celu wyposażenie s?dów administracyjnych w możliwość merytorycznego orzekania w sprawie. W obowi?zuj?cym stanie prawnym, s?d orzekaj?c wył?cznie kasacyjne, zawiera w wyroku jedynie ocenę prawn?  i wskazówki co do dalszego postępowania, co często powoduje, że organ ponownie wydaje decyzję negatywn? i w konsekwencji sprawa kolejny raz trafia do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego.  
  4. Istotne jest również, że nowa regulacja zapobiega przypadkom niewykonania wytycznych s?du. Organ zobligowany jest zawiadomić s?d o podjętej, poleconej mu decyzji. W przypadku niewywi?zania się z tego obowi?zku, s?d może wymierzyć organowi grzywnę. W dodatku, w przypadku niewydania  w zakreślonym przez s?d terminie decyzji lub postanowienia o wskazanym rozstrzygnięciu, strona będzie miała prawo wnieść skargę z ż?daniem wydania orzeczenia stwierdzaj?cego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowi?zku. S?d wyda orzeczenie w tym przedmiocie jeżeli pozwol? na to okoliczności sprawy. Ponadto, s?d będzie mógł nałożyć grzywnę lub zas?dzić od organu na rzecz skarż?cego określon? sumę pieniężn? jako swoiste zadośćuczynienie za niewykonanie wyroku.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!