Analizy i badania

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych

<p style="text-align: justify;">6 września 2013 r. opublikowana została ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (dalej „UUP”) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1036). Na co warto zwrócić uwagę w nowelizacji?</p>

>

Pieni?dz elektroniczny
Nowelizacja wdraża do krajowego porz?dku prawnego tzw. drug? dyrektywę o pieni?dzu elektronicznym (Dyrektywa 2009/110/WE). Tym samym polskie ustawodawstwo w końcu zostanie w tym zakresie dostosowane do prawa wspólnotowego.

Znika Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
Uchylona zostaje ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1232 , dalej „UEIP”). Rozproszone pomiędzy dwa akty prawne przepisy o usługach płatniczych zostan? zintegrowane w UUP. Uwagę na to powinny zwrócić wszelkie podmioty, których działalność była tymi przepisami regulowana (np. agenci rozliczeniowi, wydawcy kart, ale też BIK), zmienia się bowiem podstawa prawna określonych praw i obowi?zków im przysługuj?cych. Warto przejrzeć wszelkie umowy, regulaminy oraz informacje na swoich stronach internetowych i stosownie je zaktualizować, zastępuj?c odesłania do UEIP ich odpowiednikami odnosz?cymi do UUP.

Łatwiej o licencję na acquiring
Zniknie pojęcie „systemu autoryzacji i rozliczeń”. Zamiast niego pojawi się definicja acquiringu. Co więcej, udzielaniem licencji na acquiring będzie się zajmował jedynie KNF, a udział NBP w procedurze licencjonowania zostanie ograniczony jedynie do opinii. Dzięki temu z polskiego porz?dku prawnego usunięte zostanie stosowane obecnie i kłopotliwe dla przedsiębiorców rozwi?zanie w postaci podwójnej licencji (tj. licencji od KNF na usługę płatnicz? oraz zgody Prezesa NBP na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń).

Transparentność opłat
Agenci rozliczeniowi powinni zwrócić uwagę na nowy przepis zobowi?zuj?cy ich do ujawniania składników pobieranych opłat. Zgodnie z dodanym w art.28 UUP ustępem 1a, agent rozliczeniowy jest obowi?zany przekazać akceptantowi, na jego ż?danie, informację o opłatach pobieranych od akceptanta. Informacja ma zawierać nie tylko dane o wysokości opłat, ale też o ich strukturze, z wyszczególnieniem wszystkich składników (w tym składników przypadaj?cych agentowi rozliczeniowemu i innym podmiotom, ze wskazaniem ich wysokości). Co więcej, w przypadku zaż?dania takich informacji przez akceptanta, agent rozliczeniowy będzie zobowi?zany udostępnić je na trwałym nośniku w przejrzystej i czytelnej formie. W uzasadnieniu czytamy, iż „przepis jest odpowiedzi? na brak przejrzystości w określaniu kosztów, którymi s? obci?żone transakcje wykonywane przy pomocy kart płatniczych.” Regulację tę można uznać za „odłamek” konfliktu narosłego wokół problemu wysokości interchange, a jej cel wydaje się oczywisty: ujawnienie struktury opłaty pobieranej od merchanta ma umożliwić merchantom porównywanie korzyści, jakie czerpi? z tych opłat poszczególne systemy kartowe.

Raportowanie
Wydawcy kart i agenci rozliczeniowi powinni zwrócić uwagę na drobne zmiany w zakresie obowi?zków raportowych, takie jak:
•       zniesienie obowi?zku przekazywania informacji o próbach przeprowadzenia transakcji zmierzaj?cych do naruszenia prawa,
•       wprowadzenie obowi?zku przekazywania informacji o wartości przeprowadzonych transakcji naruszaj?cych prawo.
Ustawodawca przewidział czas na dostosowanie się do tych zmian – raportowanie informacji zgodnie z nowymi przepisami będzie obowi?zywać dopiero dla informacji przekazywanych za drugi kwartał 2014 roku (art.25 ustawy nowelizuj?cej).

Ustawa wchodzi w życie 7 października 2013 r.

Magdalena Chrzan
+48 22 50 50 745
magdalena.chrzan@eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!