Analizy i badania

Nowe regulacje w zakresie zatrudniania cudzoziemców

<p><span style="font-size: small;"><strong>1 maja 2014 r. weszła  w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, która przewiduje jedno wspólne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Celem nowelizacji jest ułatwienie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.</strong></span></p>

>

Zgodnie z postanowieniami nowej ustawy, gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce będzie wykonywanie pracy, a ponadto spełnia on dodatkowe wymagania określone w art. 114 Ustawy (m.in. posiada stabilne i regularne źródło dochodu, miejsce zamieszkania w Polsce), może on uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w ramach jednej procedury.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Scalenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydłuża również okres, na jaki udzielane jest zezwolenie na pobyt czasowy z 2 do 3 lat. Dodatkowo, cudzoziemiec może złożyć wniosek o kolejne zezwolenie na pobyt czasowy nie później niż w ostatnim dniu obowi?zywania aktualnie posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy, i tutaj bez zmian – może legalnie przebywać na terytorium Polski do czasu wydania ostatecznej decyzji.

Utrata pracy

Od 1 maja 2014 r. utrata pracy przez cudzoziemca nie jest równoznaczna z automatyczn? utrat? zezwolenia na pobyt czasowy. Do tej pory w sytuacji, gdy cudzoziemiec stracił pracę, automatycznie tracił również zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i nie mógł legalnie przebywać na terytorium Polski.

Co do zasady, przyczyn? cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy jest m.in. ustanie celu, który był powodem udzielenia tego zezwolenia np. praca wykonywana na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych w zezwoleniu na pracę. Jednakże zasada ta nie będzie stosowana w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że w terminie 15 dni od dnia utraty pracy u podmiotów wymienionych w zezwoleniu na pracę, pisemnie powiadomił właściwego wojewodę o tym fakcie.

Absolwenci

Cudzoziemcy będ?cy absolwentami polskich szkół wyższych poszukuj?cy pracy na terytorium Polski mog? uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy do 1 roku.

Zasady dotycz?ce obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym pozostaj? bez zmian.

Do postępowań administracyjnych, które nie zostały zakończone decyzj? ostateczn? do dnia wejścia w życie nowej ustawy, a zostały wszczęte przed t? dat? stosuje, się przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 tekst jednolity z późn. zm.).

Do 30 kwietnia 2014 r.

Od 1 maja 2014 r.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydawane na 2 lata

Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane na okres 3 lat

Wniosek o wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemiec składa na co najmniej 45 dni przed końcem ważności aktualnego dokumentu

Wniosek o wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec może złożyć również w ostatnim dniu ważności aktualnego dokumentu

Oddzielne zezwolenie na pracę i zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Możliwość uzyskania jednego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Michał Balicki
+48 22 50 50  762
michal.balicki@eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!