Analizy i badania

Normalizacja polityki pieniężnej FED umocni dolara

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej został podniesiony z *0,0%; 0,25%+ do *0,25%; 0,50%].</p>

>

Opublikowane zostały także grudniowe projekcje makroekonomiczne członków FED. W porównaniu do wrześniowej projekcji prognoza tempa wzrostu gospodarczego w 2016 r. zwiększyła się do 2,4% wobec 2,3%. Ścieżka dynamiki PKB w latach 2017-2018 pozostała niezmieniona. Zgodnie z grudniow? projekcj? stopa bezrobocia w latach 2016-2018 ustabilizuje się na poziomie ok. 4,7%. (o 0,1 pkt. proc. niżej niż w projekcji wrześniowej). FED utrzymał jednocześnie oszacowanie naturalnej stopy bezrobocia na poziomie 4,9%. Nieznacznie zrewidowana w dół (o 0,1 pkt. proc.) została ścieżka inflacji bazowej w latach 2015-2016, co wynika z uwzględnienia negatywnego wpływu umocnienia dolara na ceny dóbr importowanych. Podobnie jak we wrześniowej projekcji, cel inflacyjny zostanie osi?gnięty w 2018 r.

Prezes FED, J. Yellen, uzasadniaj?c decyzję o podwyżce stóp procentowych zaznaczyła, że długotrwałe utrzymywanie stóp procentowych na poziomie bliskim zeru może prowadzić do narastania nierównowag w gospodarce. Brak wyprzedzaj?cej reakcji banku centralnego mógłby oznaczać później konieczność znacz?cego i gwałtownego zacieśniania polityki pieniężnej w celu przeciwdziałania tym nierównowagom, co miałoby negatywny wpływ na sytuację gospodarcz?. Dodała ona również, że poprzez stopniowe podnoszenie stóp procentowych, FED tworzy sobie pole do manewru w konwencjonalnej polityce pieniężnej na wypadek wyst?pienia negatywnych szoków gospodarczych w przyszłości.

Z tekstu komunikatu usunięta została dotychczasowa formuła forward guidance: „Rezerwa przewiduje, że odpowiednim terminem pierwszej podwyżki stóp procentowych będzie moment, w którym zaobserwuje ona dalsz? poprawę na rynku pracy oraz będzie przekonana, że inflacja powróci do celu na poziomie 2% w średnim okresie”. W jej miejsce pojawiła się nowa informacja mówi?ca, że polityka FED wci?ż pozostanie łagodna po rozpoczętym w ubiegłym tygodniu cyklu normalizowania polityki pieniężnej, a na decyzje o skali i czasie kolejnych podwyżek stóp procentowych będzie wpływała ocena bież?cej i oczekiwanej sytuacji gospodarczej w USA. Zdaniem członków FOMC sytuacja makroekonomiczna będzie zmieniała się w takim tempie, które będzie wymagało jedynie łagodnego zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach.

W świetle powyższych informacji pewnym zaskoczeniem jest zaprezentowana w grudniowej projekcji mediana oczekiwań członków FED dotycz?cych poziomu stopy procentowej na koniec 2016 r., która pozostała niezmieniona w porównaniu do wrześniowej projekcji (1,375%). Takie oczekiwania członków FED s? spójne z podwyżkami stóp procentowych o ł?cznej skali równej 100 pb w 2016 r. Zapowiedź prowadzenia łagodnej polityki pieniężnej potwierdza natomiast obniżenie ścieżki oczekiwanego poziomu stóp procentowych (mediany prognoz członków FED) o 20 pb w 2017 r. i 10 pb w 2016 r.

Naszym zdaniem, zanim FED zdecyduje się na kontynuację cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, będzie chciał w najbliższych miesi?cach ocenić wpływ dokonanej w ubiegłym tygodniu podwyżki stóp procentowych na sytuację gospodarcz? w USA. Uważamy jednak, że dalsza poprawa na amerykańskim rynku pracy, oddziałuj?ca w kierunku wzrostu dynamiki płac i inflacji, będzie stanowiła silny argument na rzecz kontynuacji cyklu normalizowania polityki pieniężnej. Dodatkowo negatywny wpływ spadku cen paliw oraz aprecjacji dolara na inflację będzie stopniowo wygasał. W rezultacie, w naszym scenariuszu bazowym w 2016 r. zakładamy trzy podwyżki (w II, III i IV kw.) docelowego przedziału dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej o ł?cznej skali 75 pb – do poziomu [1,00%; 1,25%] na koniec roku.

Obecnie nasze oczekiwania dotycz?ce przyszłej ścieżki stóp procentowych FED kształtuj? się nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych, który przewiduje zacieśnienie polityki monetarnej o 50 pb w 2016 r. Jednocześnie oczekujemy, że EBC i RPP będ? odznaczały się łagodn? polityk? monetarn? w przyszłym roku (por. MAKROmapa z 07.12.2015). Oznacza to, że w przypadku realizacji naszego scenariusza zakładaj?cego bardziej jastrzębi? politykę FED może dojść do silniejszego od oczekiwań rynkowych umocnienia dolara względem euro (realizacja transakcji typu carry trade) i złotego (odpływ kapitału portfelowego). Taki scenariusz jest spójny z nasz? kwartaln? prognoz? zakładaj?c? spadek kursu EURUSD do 1,03 na koniec 2016 r. i wzrost USDPLN do 4,17 w analogicznym okresie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!