Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Nie ma co liczyć na wyraźną odbudowę zapasów zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 18.11.2021 światowa produkcja zbóż w sezonie 21/22 zwiększy się do 2287,5 mln t wobec 2211,8 mln t w sezonie 20/21 (+3,4%). Wzrost zbiorów zostanie odnotowany w przypadku pszenicy (+0,5%) i kukurydzy (+7,6%), podczas gdy obniży się produkcja jęczmienia (-8,2%), jak i pozostałych gatunków zbóż (-2,9%). Wyższe zbiory pszenicy będą efektem ich silnego wzrostu m.in. w UE oraz na Ukrainie, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miało ich wyraźne obniżenie w Kanadzie i Rosji. Wzrost produkcji kukurydzy będzie wynikać głównie z jej wyższych zbiorów w Brazylii, USA, Chinach i na Ukrainie. Niższa produkcja jęczmienia będzie z kolei efektem spadku jego zbiorów m.in. w Kanadzie i UE.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 21/22 zwiększy się do 2289,7 mln t wobec 2225,8 mln t w sezonie 20/21 (+2,9%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku pszenicy (+1,4%), kukurydzy (+5,0%), podczas gdy konsumpcja jęczmienia obniży się (+1,3%). Wzrost konsumpcji zostanie odnotowany również w przypadku pozostałych gatunków zbóż (+1,1%). W ujęciu geograficznym głównym źródłem wzrostu światowego spożycia zbóż będą Chiny, Brazylia, UE, oraz Indie. Wyższemu spożyciu zbóż, w szczególności kukurydzy, sprzyja zwiększone zapotrzebowanie na pasze zgłaszane przez Chiny ze względu na silny wzrost pogłowia trzody chlewnej w tym kraju, a także zwiększony popyt na biopaliwa w warunkach wysokich cen ropy naftowej.

Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 21/22 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 599,8 mln t wobec 602,1 mln t w sezonie 20/21. W konsekwencji współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 26,2% wobec 27,1%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 13/14. Na uwagę zasługuje również utrzymujące się duże zróżnicowanie sytuacji popytowo-podażowej w przypadku poszczególnych gatunków zbóż. Podczas gdy na rynku pszenicy współczynnik zapasy/spożycie kształtuje się na wysokim na tle historycznym poziomie, to w odniesieniu do kukurydzy oraz jęczmienia pozostaje on na poziomie wieloletnich minimów.

Uwzględniając niskie na tle historycznym światowe zapasy zbóż oceniamy, że w kolejnych kwartałach ceny zbóż będą kształtować się na podwyższonych poziomach. W naszej ocenie wyraźną obniżkę cen mogą przynieść dopiero szacunki zbiorów na sezon 22/23 wskazujące na odbudowę światowych zapasów zbóż. Wzrost produkcji zbóż w przyszłym sezonie będzie jednak ograniczany przez niższe zużycie nawozów mineralnych z uwagi na ich wysokie ceny. W konsekwencji, uwzględniając tendencje na globalnym rynku zbóż oraz czynniki krajowe prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 110 zł/dt i 95 zł/dt na koniec 2021 r. oraz ok. 80 zł/dt i 75 zł/dt na koniec 2022 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród głównych producentów i eksporterów zbóż.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!