Analizy i badania

Nastawienie RPP kluczowe dla rentowności obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,612 (spadek o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 1,894 (spadek o 13pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,165 (spadek o 14pb).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku obserwowany był spadek rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej, w kierunku którego oddziaływało zmniejszenie awersji do ryzyka zwi?zane ze zgod? Eurogrupy na wydłużenie okresu obowi?zywania obecnego pakietu pomocowego dla Grecji o cztery miesi?ce oraz gołębie wypowiedzi szefowej J. Yellen w Kongresie USA. W pi?tek ceny polskich obligacji lekko spadały w ślad za obligacjami na rynkach bazowych. Dane nt. struktury polskiego PKB w IV kw. ub. r. nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowe posiedzenie RPP. W przypadku realizacji naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada obniży stopy procentowe o 50 pb oczekujemy spadku rentowności polskich obligacji. Spadek ten może również nast?pić w przypadku obniżki stóp o 25 pb i gołębiej tonacji wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP na konferencji po posiedzeniu. W przeciwnym kierunku oddziaływać będ? naszym zdaniem pi?tkowe dane z amerykańskiego rynku pracy (zatrudnienie poza rolnictwem), które w przypadku realizacji naszej prognozy mog? nasilić oczekiwania inwestorów na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA. Czwartkowe posiedzenie EBC, a także dzisiejszy odczyt indeksu ISM w amerykańskim przetwórstwie będ? w naszej ocenie neutralne dla rynków.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!