Analizy i badania

Nastawienie FED bardziej łagodne

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami FED pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Utrzymana została również dotychczasowa formuła forward guidance: „Rezerwa przewiduje, że odpowiednim terminem pierwszej podwyżki stóp procentowych będzie moment, w którym zaobserwuje ona dalszą poprawę na rynku pracy oraz będzie przekonana, że inflacja powróci do celu na poziomie 2% w średnim okresie”.</p>

>

Wraz z komunikatem po posiedzeniu FOMC opublikowane zostały także czerwcowe projekcje FED. W porównaniu do marcowej projekcji tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. br. zostało obniżone do 1,8-2,0% r/r z 2,3%-2,7%, co w dużej mierze wynikało z uwzględnienia niższego punktu startowego dla prognozy (spadek PKB w I kw. br.). Jednocześnie ścieżka dynamiki PKB w latach 2016-2017 została zrewidowana lekko w górę, co sygnalizuje optymizm członków FED dotycz?cy perspektyw wzrostu gospodarczego. Oczekiwany przez przedstawicieli FED poziom stopy bezrobocia w IV kw. br. został podniesiony do 5,2-5,3% z 5,0-5,2%, co najprawdopodobniej było wynikiem wzrostu wskaźnika aktywności zawodowej w ostatnich miesi?cach. Pozostałe prognozy bezrobocia i inflacji bazowej nie uległy znacz?cej rewizji w stosunku do marcowej projekcji.

Liczba członków FED uważaj?ca, ze 2015 r. jest odpowiednim momentem do pierwszej podwyżki stóp (15 z 17) nie zmieniła się w stosunku do marcowej projekcji. Również mediana oczekiwań co do wysokości stóp procentowych na koniec 2015 r. pozostała na niezmienionym poziomie (0,625%), co oznaczałoby podwyżkę stóp procentowych o 50 pb do końca br. Czterech członków FED przesunęło jednak swoje oczekiwania w kierunku tylko jednej podwyżki w tym roku, co jest spójne z głoszonym wcześniej przez niektórych członków FOMC pogl?dem ostrożnego, stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Tak? ocenę potwierdza również obniżenie ścieżki oczekiwanego poziomu stóp procentowych (mediany prognoz członków FED) o 25 pb w latach 2016-2017. Prezes FED, J. Yellen zaznaczyła na konferencji prasowej, iż minie jeszcze kilka lat, zanim stopy procentowe wróc? do normalnego poziomu, zgodnego z równowag? długookresow?. Dodała również, że ważniejsze od terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych będzie to, że polityka pieniężna będzie zaostrzana w sposób stopniowy. W efekcie wydźwięk konferencji po posiedzeniu został odebrany przez rynki jako mniej jastrzębi od oczekiwań, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście kursu EURUSD, spadku rentowności obligacji amerykańskich oraz spadku notowań kontraktów FRA nominowanych w USD.

Uważamy, że FED, zanim rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej, będzie chciał poczekać na publikacje danych z II kw. aby upewnić się, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego odnotowane w I kw. br. miało przejściowy charakter, a prawdopodobieństwo powrotu inflacji do celu w średnim okresie jest wysokie. Oczekiwana przez nas dalsza poprawa na rynku pracy w II poł. br. będzie oddziaływała w kierunku osi?gnięcia stanu pełnego zatrudnienia. Przyczyni się to do dalszego przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń, co będzie wsparciem dla konsumpcji oraz przyczyni się do zwiększenia inflacji. Tym samym podtrzymujemy nasz? prognozę, że pierwsza podwyżka stóp procentowych (o 25 pb) będzie miała miejsce we wrześniu br. W październiku FED utrzyma status quo w polityce monetarnej i ponownie podniesie stopy procentowe na posiedzeniu w grudniu br., ustalaj?c docelowy przedział wahań dla stopy funduszy Rezerwy Federalnej jako [0,50%; 0,75%].

Obecnie nasze oczekiwania dotycz?ce kształtowania się przyszłej ścieżki stóp procentowych FED kształtuj? się powyżej konsensusu rynkowego, który zakłada późniejsze rozpoczęcie zacieśniania polityki monetarnej. Oznacza to, że w przypadku realizacji naszego scenariusza zakładaj?cego bardziej jastrzębie nastawienie FED w polityce monetarnej może dojść do osłabienia złotego i umocnienia dolara w II poł. br., co jest spójne z nasz? kwartaln? prognoz? kursów EURPLN i USDPLN (patrz poniżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!