Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Narastające bariery podażowe psują nastroje w strefie euro

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się we wrześniu do 56,1 pkt. wobec 59,0 pkt. w sierpniu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (58,8 pkt.). Zmniejszenie zagregowanego indeksu PMI wynikało z obniżenia jego składowych zarówno dla aktywności biznesowej w usługach jak również bieżącej produkcji w przetwórstwie. Spadek indeksów PMI miał szeroki zakres geograficzny i został odnotowany w przypadku Niemiec, Francji oraz pozostałych gospodarek strefy euro objętych badaniem. Mimo wyraźnego obniżenia zagregowanego indeksu PMI dla strefy euro we wrześniu, jego średnia wartość zwiększyła się w III kw. do 58,4 pkt. wobec 56,8 pkt. w II kw. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą kwartalna dynamika PKB w obszarze wspólnej waluty zwiększy się w III kw. do 3,1% wobec 2,2% w II kw.

Pogorszenie koniunktury w strefie euro odzwierciedla wygasanie efektu odłożonego popytu, co znalazło odzwierciedlenie w spadku składowej dla nowych zamówień zarówno w sektorze usług, jak i w przetwórstwie. Firmy zmagają się również z narastającymi barierami podażowymi, co oddziałuje w kierunku dalszego wzrostu cen wykorzystywanych przez nie półproduktów i materiałów. Co więcej, bariery podażowe, do tej pory odnotowywane głównie w przetwórstwie, są w coraz większym stopniu obecne również sektor usług. W konsekwencji, zagregowany indeks dla cen półproduktów i materiałów w strefie euro, obejmujący zarówno przetwórstwo jak i usługi, zwiększył się we wrześniu do najwyższego poziomu od 21 lat. Zgodnie z komunikatem, coraz większy negatywny wpływ na nastroje wśród firm mają wydłużające się oczekiwania na dostawy, deficyt materiałów, półproduktów i towarów, które skutkują często niższą sprzedażą i utratą klientów. Z tego powodu narastające bariery podażowe, w połączeniu z obawami firm o wpływ kolejnej fali pandemii na perspektywy gospodarcze w strefie euro, znalazły odzwierciedlenie w dalszym obniżeniu zagregowanego indeksu dla oczekiwanej produkcji za 12 miesięcy, obejmującego zarówno przetwórstwo, jak i sektor usług. 

Z punktu widzenia sytuacji polskiego eksportu szczególnie istotne są tendencje w Niemczech, gdzie indeks PMI dla przetwórstwa zmniejszył się we wrześniu do 58,5 pkt. wobec 62,6 pkt. w sierpniu. Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów wszystkich 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia, zapasów oraz czasu dostaw). Warto zwrócić uwagę, że od czterech miesięcy czas oczekiwania na dostawy w niemieckim przetwórstwie rośnie coraz wolniej. Znajduje to odzwierciedlenie w spowolniającym od dwóch miesięcy wzroście zarówno cen materiałów i półproduktów wykorzystywanych w produkcji jak i zaległości produkcyjnych. We wrześniu nieznacznie zwiększyło się natomiast tempo wzrostu cen dóbr finalnych, co wskazuje, że firmy próbują przerzucać wyższe koszty produkcji na swoich odbiorców. Jednocześnie w niemieckim przetwórstwie obserwowane jest dalsze spowolnienie wzrostu nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych, co podobnie jak w przypadku danych dla całej strefy euro, jest w naszej ocenie efektem barier podażowych oraz wygasania odłożonego popytu. Wolniejszy wzrost zamówień eksportowych może wskazywać również na osłabienie globalnego popytu. Pogorszenie nastrojów firm z niemieckiego przetwórstwa znajduje odzwierciedlenie w dalszym spadku indeksu dla produkcji oczekiwanej za 12 miesięcy, który obniżył się we wrześniu do najniższego poziomu od sierpnia 2020 r.

Uważamy, że jest jeszcze zbyt wcześnie by mówić o sygnałach świadczących o słabnięciu barier podażowych w niemieckim przetwórstwie. Podtrzymujemy naszą ocenę, że pozostaną one czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w Niemczech w krótkim okresie. Wąskie gardła występujące w niemieckim przetwórstwie będą w kolejnych miesiącach prowadzić do zmniejszenia popytu na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce używane w procesie produkcyjnym, co już widać w krajowych danych o produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 20.09.2021). W efekcie dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika polskiego eksportu zmniejszy się w III kw. do 15,4% r/r wobec 29,3% w II kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!