Analizy i badania

Najnowsze dane HSBC PMI obrazujące kondycję polskiego sektora przemysłowego

<p>Na koniec 2014 roku ożywienie w polskim sektorze przemysłowym zostało utrzymane.</p>

>

Podsumowanie:

Dane PMI ? opracowane przez Markit na zlecenie HSBC
zasygnalizowały nieprzerwane ożywienie w polskim
sektorze przemysłowym na koniec 2014 roku. Wielkość
produkcji, liczba całkowitych nowych zamówień, eksport
oraz poziom zatrudnienia ponownie odnotowały wzrost. Z
kolei większe zaległości produkcyjne odnotowano po raz
pierwszy od maja 2011 roku. Koszty produkcji nie uległy w
zasadzie większym zmianom w porównaniu do listopada.
Natomiast sprzedaż była częściowo wspierana trwaj?c?
obniżk? cen.

HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony
wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji
polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na
podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień,
produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji
zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej
50.0 oznacza ogóln? poprawę warunków w sektorze.
Wskaźnik PMI w grudniu pozostał powyżej neutralnego
progu trzeci miesi?c z rzędu, odnotowuj?c wartość 52.8,
nieco niższ? od listopadowego poziomu 53.2. Wartość ta
jest zdecydowanie powyżej średniej z badań, która wynosi
50.1 i sygnalizuje wyraźn? poprawę warunków w sektorze.
W IV kwartale średnia wartość wskaźnika wynosiła 52.4 i
była wyższa od średniej za III kwartał – 49.3.

Największy wpływ na poprawę warunków w sektorze w
grudniu miał dalszy wyraźny wzrost liczby nowych
zamówień. Po zdecydowanym przyspieszeniu w listopadzie ,
w najnowszym okresie badań tempo wzrostu nieznacznie
osłabło. Nadal jednak pozostało większe niż średnia z
badań, które rozpoczęto w połowie 1998 roku. Wzrost
eksportu wspierał ogóln? liczbę otrzymanych nowych
zamówień, jednak w mniejszym stopniu niż w listopadzie.

Wzrost wielkości produkcji w grudniu utrzymał się trzeci
miesi?c z rzędu, a tempo wzrostu w najnowszym okresie
badań nie uległo zmianom w porównaniu do listopada,
kiedy było na najwyższym poziomie od ośmiu miesięcy.

Zaległości produkcyjne w polskim sektorze przemysłowym
wzrosły po raz pierwszy od maja 2011 roku, sygnalizuj?c
rosn?c? presję na wydajność. Z kolei zapasy wyrobów
gotowych zmniejszyły się dwunasty miesi?c z rzędu.

Polscy producenci w grudniu ponownie zwiększyli poziom
zatrudnienia. Liczba miejsc pracy w sektorze wzrasta
nieprzerwanie od sierpnia 2013 roku, a tempo wzrostu w
najnowszym okresie badań było największe od kwietnia.

Wzrastaj?c czterokrotnie w ci?gu ostatnich pięciu miesięcy,
w grudniu koszty produkcji nie uległy większym zmianom.
Część firm informowała o niższych cenach surowców i mniejszej presji cenowej wynikłej z malej?cych cen ropy. Z kolei ceny pobierane za wyroby gotowe zmalały dwudziesty pi?ty miesi?c z rzędu, co uzasadniano presj? konkurencyjn?.

Komentarz:

Komentuj?c wyniki badań PMI ? Polskiego Sektora Przemysłowego, Agata Urbańska-Giner, ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej, powiedziała:

„Wskaźnik PMI spadł w grudniu w porównaniu do listopada, ale nadal pozostał najwyższym odczytem od marca 2014 roku. Badanie PMI pokazało, że wzrost produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia pozostał stabilny w porównaniu do poprzedniego miesi?ca. Natomiast spadek zapasów półproduktów w grudniu był tym czynnikiem, który poci?gn?ł główny wskaźnik PMI w dół. Spadek zapasów półproduktów w grudniu nast?pił po pierwszym od 32 miesięcy wzroście w listopadzie. Spadek ten sugeruje, że producenci ci?gle pozostaj? ostrożni, jeśli chodzi o oczekiwania dotycz?ce wzrostu produkcji w nieco dłuższym niż krótszym okresie. W grudniu nieco wolniej niż w poprzednim miesi?cu wzrosły nowe zamówienia eksportowe. Po stronie inflacji nieco wolniej, ale ci?gle spadały ceny wyrobów gotowych, natomiast koszty produkcji spadły w grudniu po wzrostach odnotowanych w poprzednich dwóch miesi?cach. Należy podkreślić, że pomimo niewielkiego spadku w grudniu, wskaźnik PMI wzrósł w 4kw 2014 do 52.4 z 49.3 w 3kw 2014 i 51.0 w 2kw 2014. Jesteśmy ostrożnymi optymistami i oczekujemy konsolidacji tempa wzrostu na poziomie około 3% r/r w 2015. Słaby popyt zewnętrzny pozostaje jednym z głównych czynników ryzyka dla wzrostu. Przewiduje się, że inflacja pozostanie bardzo niska w 2015 roku. Do co najmniej 2kw 2015 spodziewamy się utrzymania deflacji, co będzie utrzymywało presje na obniżkę stóp procentowych. Zważywszy jednak na to, że RPP w ostatnim czasie kieruje się przede wszystkim tempem wzrostu nie spodziewamy się obniżek stóp tak długo, jak wzrost PKB będzie pozostawał stabilny.”

Główne wyniki badań

  • Ponowny wyraźny wzrost wielkości produkcji i liczby nowych zamówień
  • Pierwszy od maja 2011 roku wzrost zaległości produkcyjnych
  • Koszty produkcji bez zmian w stosunku do listopada

Raport HSBC PMI dotycz?cy kondycji polskiego sektora przemysłowego

Źródło: Markit, HSBC.
HSBC PMI ? Polski Sektor Przemysłowy

Do pobrania

Download Raport-HSBC-PMI-dotyczacy-kondycji-polskiego-sektora-przemyslowego.pdf  (PDF • 569 KB) Download Raport-HSBC-PMI-dotyczacy-kondycji-polskiego-sektora-przemyslowego1.pdf  (PDF • 569 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!