Aktualności firm stowarzyszonych

Najlepszy rok w historii Grupy Renault – kolejny rekord sprzedaży, obrotów, marży operacyjnej i wyniku netto

<p style="text-align: justify;">Wzrost sprzedaży o 8,5% do poziomu 3,76 miliona samochodów. Wzrost obrotów Grupy o 14,7% do 58,77 miliarda euro. Bez uwzględnienia konsolidacji AwtoWAZ, obroty wzrosły o 9,4%(1)). Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 3,854 miliona euro, co stanowi 6,6% przychodów. Bez uwzględnienia konsolidacji AwtoWAZ, marża operacyjna wzrosła o 15,8% do poziomu 3,799 miliarda euro (6,8% obrotów w porównaniu do 6,4% w 2016 roku). Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 3,806 miliarda euro (+15,9%) w porównaniu do 3,283 miliarda euro w 2016 roku. Wynik netto wyniósł 5,210 miliarda euro (+47,1%) w porównaniu do 3,543 miliarda euro poprzednio. Bez uwzględnienia przychodów nadzwyczajnych Nissana wynik netto wynosi 4,189 miliarda euro (+18,2%). Dodatni free cash flow operacyjny w sektorze samochodowym w wysokości 945 milionów euro.</p>

>

Rok 2017 był rekordowy dla Grupy Renault. Uzyskane wyniki handlowe i finansowe s? efektem wdrażanej od kilku lat strategii oraz wysiłków wszystkich pracowników Grupy. Z  takimi wynikami i z nowym planem strategicznym  ?Drive The Future ? możemy mieć ufność w nasz? zdolność podejmowania wyzwań stoj?cych przed przemysłem samochodowym, zarówno dziś, jak i w przyszłości – powiedział Carlos Ghosn, prezes Renault.  

Boulogne-Billancourt, 16.02.2018 r. –obroty Grupy osi?gnęły wartość 58,77 miliarda euro (+14,7%). Obroty AwtoWAZwyniosły 2,727 miliarda euro. Bez uwzględnienia konsolidacji AWTOWAZ, obroty wzrosły o 9,4% do 56,043 miliarda euro (+10,1% bez uwzględnienia różnic kursowych).  

1. Konsolidacja AwtoWAZw rachunku wyników metod? pełn? od 1 stycznia 2017 r.  

Obroty sektora samochodowego bez AwtoWAZ wyniosły 53,53 miliarda euro (+9,3%), głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży (+3,3 punktu) oraz sprzedaży dla partnerów (+ 2,6 punktu). Ten ostatni wynik odzwierciedla uruchomienie produkcji Nissana Micra we Francji oraz dynamiczny rozwój montażu CKDWięcej na temat...1 w Iranie i Chinach. Efekt cenowy (+1,5 punktu) wynika głównie ze wzrostu cen zwi?zanego z odnowieniem gamy. Pozostały wzrost (+2,0 punkty) to głównie efekt wysokiego poziomu sprzedaży samochodów używanych i części zamiennych. Strata kursowa w wysokości 0,7 punktu wynika głównie ze spadku wartości argentyńskiego peso, liry tureckiej i funta sterlinga.  

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwot? 3,854 miliarda euro, co stanowi 6,6% przychodów.  

Marża operacyjna sektora samochodowego bez AwtoWAZ wzrosła o 363 miliony euro do poziomu 2,749 miliarda euro (+15,2%). Stanowi to 5,1% obrotów w porównaniu do 4,9% obrotów w  2016 roku. Te doskonałe wyniki można przede wszystkim wyjaśnić silnym rozwojem działalności (o 493 miliony euro) i oszczędnościami wygenerowanymi dzięki MonozukuriWięcej na temat...2 (663 miliony euro). Efekt miksu, ceny i wzbogacenia wyposażenia samochodów osi?gn?ł ujemny poziom 230 milionów euro. Wzrost cen na rynkach wschodz?cych nie pozwolił tak jak w 2016 roku na skompensowanie dewaluacji lokalnych walut. Koszt surowców wpłyn?ł ujemnie na marżę operacyjn? w wysokości 394 milionów euro. Jest to w znacznej mierze efekt wzrostu cen stali. Niekorzystny wpływ różnic kursowych (-300 milionów euro) wynika głównie z utraty wartości peso argentyńskiego, funta sterlinga i dolara amerykańskiego.  

Marża operacyjna AwtoWAZ zamknęła się kwot? 55 milionów euro, co stanowi 2% jej przychodów. W 2016 roku spółka ta nie była objęta konsolidacj?.  

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osi?gn?ł poziom 1,050 miliarda euro, podczas gdy w 2016 roku było to 896 milionów euro. Wzrost o 17,1% wynika głównie ze zwiększenia poziomu średniej wartości portfela (+18,9%) na skutek silnej dynamiki sprzedaży RCI Banque.  

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wyniosły -48 milionów euro w porównaniu do 1 miliona euro w 2016 roku.  

Wynik na działalności operacyjnej Grupywyniósł 3,806 miliarda euro, w porównaniu do 3,283 miliarda euro w 2016 roku (+15,9%).    

Wynik finansowy zamkn?ł się strat? -504 milionów euro w porównaniu do straty w wysokości – 323  milionów euro w 2016 roku. Pogorszenie wyniku wynika z objęcia po raz pierwszy konsolidacj? spółki AwtoWAZ, której wynik finansowy wyniósł -112 milionów euro, a także z niekorzystnego wpływu przeszacowania wartości udziałów (-120 milionów euro w porównaniu do -3 milionów w  2016 roku).  

Udział spółek stowarzyszonych, głównie Nissana, w wyniku zamkn?ł się w 2017 roku kwot? 2,799 miliarda euro w porównaniu do 1,638 miliarda euro w 2016 roku. Udział Nissana obejmuje przychód nadzwyczajny w wysokości 1,021 miliarda euro zwi?zany z reform? podatkow? uchwalon? pod koniec 2017 roku w Stanach Zjednoczonych oraz przychód ze sprzedaży udziałów Calsonic Kansei.  

Podatki bież?ce i odroczone stanowi? koszt w wysokości 891 milionów euro.  

Wynik netto wyniósł 5,210 miliarda euro (+47,1%), a wynik netto przypadaj?cy jednostce dominuj?cej (Grupie Renault) wyniósł 5,114 miliarda euro (18,87 euro/akcję w porównaniu do 12,57 euro/akcję w 2016 roku). Bez uwzględnienia przychodów nadzwyczajnych Nissana wynik netto wynosi 4,093 miliarda euro (15,10 euro na akcję).  

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego (ł?cznie z AwtoWAZ) wykazał wartość dodatni? 945  milionów euro, po uwzględnieniu wpływu spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 550 milionów euro oraz wzrostu inwestycji o 359 milionów euro.  

Ł?czny zapas samochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku (ł?cznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) odpowiada 57 dniom sprzedaży w porównaniu do 59 dni na koniec grudnia 2016 roku.  

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie zaproponowana do zatwierdzenia wypłata dywidendy w wysokości 3,55 euro na akcję, dla porównania w ubiegłym roku wysokość dywidendy wyniosła 3,15  euro na akcję.  

PERSPEKTYWY 2018  

W roku 2018 na światowym rynku powinien nast?pić wzrost na poziomie 2,5% w stosunku do roku 2017. Na rynku europejskim oczekuje się wzrostu w wysokości 1%, również 1-procentowy wzrost spodziewany jest we Francji.  

Jeśli chodzi o rynki pozaeuropejskie, w Rosji spodziewamy się wzrostu o blisko 10%. W Brazylii i  Chinach powinien nast?pić wzrost o 5%, a w Indiach o 6%.  

W tej sytuacji Grupa Renault planuje:  

- dalsze zwiększenie obrotów Grupy (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany i  zakresu konsolidacji),

- uzyskanie marży operacyjnej Grupy powyżej 6.0%*,

 ? wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym.  

* Bez uwzględnienia zmian wynikaj?cych z wejścia w życie MSSF 15.

SKONSOLIDOWANE WYNIKI GRUPY RENAULT

Więcej na temat...1  CKD (Complete Knock Down) – zestaw części do montażu.

Więcej na temat...2Monozukuri: zwiększenie efektywności w zakresie zakupów (poza surowcami), kosztów gwarancji, kosztów prac badawczo-rozwojowych, kosztów przemysłowych i logistycznych.

1. Konsolidacja AwtoWAZw rachunku wyników metod? pełn? od 1 stycznia 2017 roku.  

***

INFORMACJE DODATKOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy i sprawozdanie Renault SA na dzień 31 grudnia 2017 roku zostało przyjęte przez Radę Administruj?c? w dniu 15 lutego 2018 roku.

Biegli rewidenci Grupy ukończyli badanie sprawozdań finansowych i obecnie przygotowuj? raport z badania sprawozdań spółki i  Grupy Renault.

Sprawozdanie roczne wraz z pełn? analiz? wyników finansowych za rok 2017 jest dostępne na stronie www.renault.com w rubryce „Finance”.  

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault, produkuj?cy samochody od 1898 roku, sprzedał w 2017 roku blisko 3,7 mln pojazdów w 127 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i  ponad 12 tys. punktów sprzedaży na całym świecie. Chc?c stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniaj?cych się pięciu markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i Łada), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem oraz Mitsubishi Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszaj?cym wprowadzanie innowacji, a także buduj?cym wizerunek i popularność marki.  

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z:

Frederic Texier
frederic.texier(@)renault.com
Dyrektor ds. komunikacji corporate
+33 1 76 84 33 67 / +33 6 10 78 49 20  

Astrid de-Latude
astrid.de-latude(@)renault.com
Attaché prasowy
+33 1 76 83 18 84 / +33 6 25 63 22 08  

Rie Yamane
rie.yamane(@)renault.com
Attaché prasowy
+33 1 76 84 00 99 / +33 6 03 16 35 20

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!