Analizy i badania

Młodzi ludzie w starciu z rynkiem pracy już od liceum. Spada wartość dyplomów uczelni wyższych

<p style="text-align: justify;">Aż 62% uczniów szkół średnich deklaruje, że ma już sprecyzowane plany zawodowe. Przy wyborze studiów ważniejsza od renomy uczelni jest dla nich perspektywa znalezienia pracy, stawiają też na swoje pasje. Wraz z wiekiem rośnie niezadowolenie z poziomu edukacji - ponad połowa absolwentów ma poczucie, że szkoła/uczelnia nie przygotowała ich odpowiednio do pracy - wynika z raportu PwC "(Nie)świadome wybory zawodowe" podsumowującego pierwsze na rynku badanie młodych ludzi - od licealistów do absolwentów szkół wyższych.</p>

>

Jak pokazuje raport PwC młodzi ludzie obecnie coraz wcześniej zderzaj? się z rynkiem pracy.

Aż 62% uczniów szkół średnich (licea i technika) uważa, że ma już sprecyzowane plany zawodowe. Blisko 1/3 z nich decyzję o dalszej karierze podjęła w trakcie nauki w szkole średniej, a 27% wskazuje na wcześniejszy etap swojej edukacji. Z kolei, w przypadku studentów tylko 17% twierdzi, że nie ma jeszcze planów zawodowych. Po ukończeniu studiów pewność ta zanika. Odsetek niezdecydowanych wśród absolwentów jest wyższy i wynosi 25%.

Najważniejszym czynnikami decyduj?cymi o wyborze studiów dla wszystkich grup respondentów okazały się ambicje i pasje (uczniowie szkół średnich 58%, studenci 61%, absolwenci 56%). Na drugim miejscu jako uplasowała się perspektywa znalezienia pracy po studiach, jednak ten czynnik największe znaczenie ma dla najmłodszych badanych, wskazało na niego 55% uczniów szkół średnich. Dla studentów (42%) i absolwentów (32%) jest on co prawda także drugim co do ważności aspektem, ale jego waga zdecydowania spada wraz z wiekiem. Dopiero na trzeciej pozycji znalazła się renoma uczelni, któr? nisko ocenili uczniowie szkół średnich (17% wskazań). To kryterium jest najważniejsze dla samych studentów (34%), ale już po zakończeniu studiów jego wartość maleje (absolwenci 31%).   

52% absolwentów wskazało, że uczelnia, w której studiowali nie przygotowała ich do pracy. Studenci s? mniej srodzy w ocenie (ponad 30%), ale także potwierdzaj?, że szkoły wyższe nie przygotowuj? dostatecznie dobrze do starcia z rynkiem pracy. Choć opinie uczniów liceów i techników były bardziej optymistyczne około 30% zadeklarowało, że szkoła/uczelnia może odpowiednio przygotować ich do zawodu, to także tutaj odsetek pesymistów był znaczny (28%). Ponad 40% wskazało na brak przygotowania zawodowego w ramach nauki.

Wykres 1. Czy moja szkoła/uczelnia faktycznie przygotowuje mnie do pracy?

  


Źródło: Raport PwC „(Nie) świadome wybory zawodowe”

„Po raz pierwszy przeprowadziliśmy tak szeroko zakrojone badanie analizuj?ce podejście do ścieżki zawodowej młodych ludzi na przestrzeni kilku kluczowych lat z ich życia. Wyniki raportu potwierdzaj?, że moment zetknięcia się z rynkiem pracy np. w formie stażu, jest kluczowy dla dalszych perspektyw zawodowych. Dobry start gwarantuje, że młodzi ludzie pozostan? w kraju, będ? mogli się rozwijać i działać na korzyść społeczno-gospodarczego rozwoju Polski” – komentuje Tomasz Miłosz, Dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego PwC.

Niemal dwa razy więcej absolwentów niż uczniów szkół średnich uważa, że rozwój osobisty jest ważniejszy od wynagrodzenia w pracy. Prawdopodobnie rozbieżności te wynikaj? z rosn?cej, wraz z wiekiem, dojrzałości młodych ludzi. S? też zgodne z wynikami prezentowanymi w raporcie „Młodzi 2011”, według którego wynagrodzenie ważniejsze jest dla osób z niższym wykształceniem, a rozwój dla osób lepiej wykształconych.

Rekomendacje

Dla pracodawców:

  • Organizujmy staże zawodowe wysokiej jakości. Pamiętajmy, że potrzeb? młodych ludzi jest, aby praca była zgodna z ich aspiracjami i przyczyniała się do rozwoju zawodowego.  

Dla przedstawicieli szkół /uczelni wyższych:

  • Uczmy logicznego myślenia, przygotujmy młodych do konieczności ci?głego uczenia się i otwartości na zmiany (także zawodu). Kształtujmy postawy, a nie konkretne umiejętności zawodowe. Jeżeli uczelnie będ? wymagały jakościowych staży, to pracodawcy będ? musieli je oferować.

  Dla młodych ludzi:

  • Weźcie ster kariery w swoje ręce, wykażcie inicjatywę, nie bójcie się wybierać zawodu zgodnego
    z Waszymi zainteresowaniami.

Informacje o raporcie

RaportPwC "(Nie) świadome wybory zawodowe" powstał w oparciu o ogólnopolskie badanie internetowe przeprowadzone w okresie luty – maj 2014 r. W badaniu wzięło udział ł?cznie 2474 respondentów, a wśród nich: uczniowie szkół średnich (liceum/technikum ) – 581 ankietowanych, studenci - 1188   ankietowanych i absolwenci – 378 ankietowanych.  

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!