Analizy i badania

Minutes FOMC i posiedzenie RPP w centrum uwagi rynków

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich obniżyły się do poziomu 1,665 (spadek o 12pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,216 (spadek o 27pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,89 (spadek o 27pb).</p>

>

Przez cały tydzień mieliśmy do czynienia z obniżeniem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej do czego przyczynił się spadek globalnej awersji do ryzyka, która była podwyższona po wyniku referendum w Wielkiej Brytanii wskazuj?cym na wyst?pienie tego kraju z Unii Europejskiej. Ponadto, ze względu na Brexit w tym tygodniu rynki w coraz mniejszym stopniu wyceniały prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA w br. Jednocześnie nasiliły się oczekiwania inwestorów na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC w odpowiedzi na prawdopodobne spowolnienie wzrostu gospodarczego wywołane Brexitem. Nasilenie oczekiwań rynkowych na łagodzenie polityki pieniężnej nast?piło również w odniesieniu do NBP – kontrakty FRA zaczęły wyceniać obniżki stóp procentowych o 15 pb w horyzoncie roku. Taka zmiana oczekiwań rynkowych miała pozytywny wpływ na ceny polskiego długu. Publikacje wstępnego odczytu krajowej inflacji, indeksu PMI w Polsce oraz zagranicznych odczytów nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? inwestorów. Decyzja agencji  ratingowej Standard & Poor’s została opublikowana po zamknięciu rynku, a tym samym nie miała wpływu na notowania cen polskich obligacji.

Na pocz?tku tygodnia oczekujemy dalszego lekkiego spadku rentowności polskich obligacji zwi?zanego ze stopniowym zmniejszaniem się globalnej awersji do ryzyka po Brexit. Utrzymanie niezmienionego ratingu Polski przez agencję S&P w ubiegłym tygodniu będzie najprawdopodobniej neutralne dla cen polskiego długu. Uważamy, że publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA będzie neutralna dla cen polskiego długu. Znacz?cego wpływu na rentowności obligacji nie powinny mieć również posiedzenie RPP oraz publikacja Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!