Analizy i badania

Michał Sikora: Czy możemy mówić o rewolucji w przepisach o Specjalnych Strefach Ekonomicznych?

<p style="text-align: justify;">Czy możemy mówić o rewolucji w przepisach o Specjalnych Strefach Ekonomicznych? Proponowane zmiany są ciekawe, nawet bardzo, tylko czy umiemy je wdrożyć tak, by nie wpłynęły one negatywnie na dynamiczny rynek inwestycji bezpośrednich?</p>

>

Już od dłuższego czasu Ministerstwo Rozwoju zapowiada zmiany w przepisach dotycz?cych funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju podczas Forum Gospodarczego w Krynicy z września tego roku wynika, że nowe zapisy ustaw pojawi? się w pierwszej połowie 2018 r. Wprowadzaj? one tak istotne zmiany dla przedsiębiorców planuj?cych prowadzić działalność w SSE i uzyskać w niej pomoc publiczn?, że można je nazwać rewolucyjnymi.

Główne zmiany dotycz? określenia obszarów, na których można będzie otrzymać zwolnienia z podatku dochodowego, oraz zakresu kryteriów uzyskania zezwolenia na działalność gospodarcz? na takim obszarze.   

Zgodnie z zapowiedziami, zwolnienie podatkowe w SSE inwestor będzie mógł otrzymać na terenie całej Polski, w każdej lokalizacji, a nie jak jest to obecnie tylko na terenach posiadaj?cych status SSE, oczywiście pod warunkiem, że będzie on przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycję przemysłow?. W nowej koncepcji strefa ekonomiczna to obszar ustanowiony decyzj? odpowiedniego organu oferuj?cy zwolnienia podatkowe dla danego inwestora wnioskuj?cego o zezwolenie na działalność gospodarcz?, a nie areały ściśle określone rozporz?dzeniem ministerstwa.

Ponadto, planowane jest również wprowadzenie dodatkowych kryteriów ilościowych i jakościowych, zróżnicowanych w zależności od regionu, spełnienie których umożliwi uzyskanie zezwolenia na takim obszarze. Do kryteriów ilościowych maj? zaliczyć się proponowane nakłady inwestycyjne, natomiast do kryteriów jakościowych – zakładana liczba miejsc pracy, proponowane technologie czy dodatkowe świadczenia dla pracowników. By spełnić warunki na danym terytorium, czyli najprawdopodobniej w województwie, trzeba będzie uzyskać minimaln? liczbę punktów procentowych, ustalanych w zależności od intensywności pomocy.

Zasadnicz? zmian? jest także wyznaczenie okresu, na który będ? wydawane zezwolenia. To okres   od 10 do 15 lat, który może zostać ustawowo zostać przedłużony o kolejne 5 lat, jeżeli inwestycja będzie przeprowadzana na terenach aktualnie wł?czonych w granice specjalnych stref ekonomicznych. Rozwi?zania te przyjęte dla pewnych obszarów Polski pozwol? na planowanie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej na obszarze objętym zwolnieniem nawet na 20 lat.

Nowe zasady maj? wejść w życie dość szybko, jednak wcześniej powinny przejść pełn? ścieżkę legislacji. Zmiany mog? być one na tyle rewolucyjne w świetle obowi?zuj?cych przepisów unijnych, że procedura ich akceptacji w procesie notyfikacji europejskiej może się okazać dość długotrwała. Tym samym termin zastosowania nowych przepisów w praktyce może się przesun?ć w czasie. Miejmy nadzieję, że dzięki równoległemu wprowadzaniu nowego systemu przy funkcjonuj?cym ci?gle dotychczasowym, nie nast?pi? spowolnienia lub wstrzymania decyzji o nowych inwestycjach. To dobre rozwi?zanie.

Do czasu wprowadzenie nowych przepisów Ministerstwo wstrzymało wł?czenia nowych obszarów do stref, co w praktyce ograniczyło dostępność terenów inwestycyjnych ze względu na ich bież?c? sprzedaż.   Jeśli okres ten się wydłuży istnieje ryzyko spadku poziomu inwestycji w Polsce.

Mocno dyskusyjn? kwesti? jest również system oceny danej inwestycji, bo kiedy urzędnicy będ? decydować o zaakceptowaniu projektu jedynie po wyliczeniu spełnienia kryteriów wg punktacji dla danej oferty i wnioskowanego regionu, to niespełnienie założonych warunków granicznych przez projekt i w efekcie propozycja przeniesienia do innej lokalizacji i województwa może się wi?zać z   ryzykiem utraty inwestora. Musimy pamiętać, że wniosek inwestora o uzyskanie zezwolenia na działalność w danej lokalizacji jest wcześniej przeanalizowany i zbieżny z jego celami biznesowymi. Proponowane alternatywne rozwi?zania nios? za sob? negatywne dla inwestora skutki i ryzyko, których może nie zaakceptować.  

Podsumowuj?c, nowe narzędzia i reguły, oferowane inwestorom mog? być naprawdę ciekawym i atrakcyjnym rozwi?zaniem. Całokształt propozycji rz?dowych można ocenić pozytywnie, a planowane funkcjonowanie dwóch równoległych systemów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych może przynieść wymierne korzyści dla Polskiej gospodarki. Maj?c na uwadze aktualne i przygotowywane rozwi?zania jestem przekonany, że każdy przedsiębiorca znajdzie dla siebie odpowiedni? propozycję i znajdzie możliwości uzyskania wsparcia inwestycyjnego. Mam natomiast nadzieję, że legislacja tych przepisów będzie spójna, jasna i zgodna z przepisami okołostrefowymi oraz pozwoli na podejmowanie ryzyka inwestycyjnego przez przedsiębiorcę bez konieczności interpretowania zamierzeń w świetle przepisów już na pocz?tkowym etapie funkcjonowania systemu.

Autor:

Michał Sikora, konsultant ds. gruntów, spraw technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych firmy Cushman & Wakefield

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!