Aktualności firm stowarzyszonych

Mediacja: jak uniknąć kosztownych sporów sądowych we Francji?

Kancelaria Copernic Avocats reprezentowała interesy czołowej polskiej firmy z sektora żywnościowego w mediacji z organami administracji publicznej po nałożeniu kar umownych we francuskim przetargu publicznym.

Zamówienia publiczne są niezwykle istotnym narzędziem dla wzmacniania przemysłu w Europie, odpowiadając za około 14 % całkowitego PKB Unii Europejskiej. Udział w przetargach publicznych wspiera inwestycje w gospodarkę europejską oraz stymuluje popyt poprzez zwiększenie konkurencyjności opartej o innowacje i technologie cyfrowe. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej polskich firm decyduje się na aktywny udział w przetargach publicznych organizowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym we Francji.

Ostatnie doświadczenia wskazują jednak, że polskie przedsiębiorstwa zmagają się z wieloma trudnościami zarówno na etapie przystępowania do francuskich przetargów publicznych, jak i na etapie ich realizacji (I). Praktyka pokazuje natomiast, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów z zamawiającym, będącym często administracyjną jednostką publiczną, jest mediacja (II).

I. Udział polskich przedsiębiorstw we francuskich przetargach publicznych

Udział firm zagranicznych we francuskich przetargach publicznych jest zagwarantowany europejskimi zasadami niedyskryminacji, swobodnego przepływu osób, kapitału i usług, jak również francuskimi zasadami zabraniającymi uwzględniania kryterium geograficznego przy udzielaniu zamówień publicznych.

A. Trudności napotykane przez polskich przedsiębiorców

Jak wskazują jednak dane Obserwatorium Gospodarczego Zamówień Publicznych, liczba zamówień publicznych udzielanych przedsiębiorcom spoza kraju zamawiającego stanowi jedynie od 1 % do 3 %. Wiele czynników wpływa na marginalny udział przedsiębiorstw zagranicznych, wśród nich możemy wyróżnić między innymi:

  • barierę językową: firmy ubiegające się o zamówienie publiczne we Francji muszą być w stanie skutecznie komunikować się w języku francuskim,
  • konkurencję lokalną: dla udziału w przetargu przedsiębiorstwo musi posiadać dogłębną znajomość lokalnego rynku oraz zrozumieć potrzeby zamawiającego aby zaproponować właściwe rozwiązania,
  • specyficzne regulacje prawa francuskiego: zagraniczne firmy muszą być zaznajomione z francuskimi normami aby spełnić wszelkie wymogi prawne na etapie przystępowania do przetargu, chronić swoje interesy na etapie zawierania umowy z zamawiającym, czy w końcu aby zapobiec ewentualnym sankcjom na etapie realizacji zamówienia.

B. Wsparcie prawne w przetargach publicznych

Wsparcie prawne w procesie udziału w przetargach publicznych we Francji jest zatem kluczową kwestią dla polskich firm chcących rozwijać się na rynku francuskim. W istocie, jeśli rynek francuskich zamówień publicznych reprezentuje poważną szansę dla rozwoju polskich firm, może on rodzić szereg trudności wynikających z różnic w regulacjach prawnych oraz odrębności kulturowych między tymi dwoma krajami.

Na etapie przystąpienia do udziału w przetargu publicznym, adwokat może w sposób odpowiedni poinformować polskie firmy o wymogach prawnych i formalnościach administracyjnych związanych ze składaniem ofert. Na etapie realizacji zamówienia, adwokat stoi na straży interesów klienta, udzielając bieżącego wsparcia w razie pojawiających się problemów oraz oceniając możliwe ryzyka. W przypadku powstania sporu co do jakości czy terminowości wykonania zamówienia, interwencja adwokata może uchronić polskie przedsiębiorstwo od wysokich kar umownych, które figurują systematycznie w umowach z podmiotami publicznymi.

II. Mediacja, jako najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktów z administracją w sporach z przetargów publicznych

A. Rozwój mediacji w sporach z administracją publiczną

Przetargi publiczne są objęte we Francji regulacjami prawa administracyjnego. Konsekwentnie wszelkie spory dotyczące ich przyznania czy wykonania podlegają właściwości francuskich sądów administracyjnych. Każdego roku, przed francuskimi sądami administracyjnymi rozpatrywanych jest ponad 200.000 postępowań dotyczących konfliktów pomiędzy podmiotami prywatnymi, a administracją publiczną (232.332 w 2022 roku), w tym ponad 4.000 dotyczących przetargów publicznych. Dane wskazują, że średni czas wydania orzeczenia wynosi ok 9 – 10 miesięcy, a praktyka pokazuje, że w zdecydowanie przeważającej części postępowań sądy wydają decyzje korzystne dla administracji.

Mediacja jest rozwijana od 2016 r. przez francuski wymiar sprawiedliwości jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów. Na mocy ustawy o modernizacji wymiaru sprawiedliwości w XXI wieku oraz dekretu n° 2022-433 z 25 marca 2022 r., w niektórych sporach (dot. np. urzędników państwowych, sporów społecznych, spraw mieszkaniowych) mediacja poprzedzająca skierowanie sprawy do sądu administracyjnego stała się obowiązkowa. Podmiotami wyznaczonymi do jej przeprowadzenia są tzw. Mediator przedsiębiorstw tudzież Komitety doradcze do spraw polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zamówień publicznych. Statystyki „eksperymentalnej” fazy mediacji w latach 2018-2021, koordynowanej przez Radę Stanu (Conseil d’Etat), wykazały pozytywny efekt reformy, bowiem spośród 4.364 przeprowadzonych mediacji aż 76 % zakończyło zawarciem porozumienia przez strony.

B. Sukces mediacji Copernic Avocats w sporze czołowej polskiej firmy żywnościowej z francuską administracją publiczną

W ostatnim czasie Kancelaria Copernic Avocats miała okazję asystować czołowej polskiej spółce działającej w branży żywnościowej, wobec której francuskie organy administracyjne nałożyły kary umowne w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia publicznego. Choć polska spółka zwróciła się o pomoc na ostatnim etapie sporu z administracją, tj. już po otrzymaniu przez tę ostatnią tytułów wykonawczych i wdrożeniu środków przymusowej egzekucji administracyjnej, interwencja Kancelarii Copernic Avocats pozwoliła na zorganizowanie mediacji i wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron.

W trakcie postępowania, adwokaci ściśle współpracowali z przedstawicielami polskiej firmy, aby zrozumieć szczegółowe aspekty sprawy, opracować skuteczną strategię negocjacyjną oraz zapewnić ochronę interesów swoich klientów w trakcie całego procesu. Wiedza i doświadczenie Kancelarii Copernic Avocats odegrały kluczową rolę w sukcesie mediacji i pozwoliły na obniżenie kar umownych nałożonych na polską spółkę o 98 % w czasie nieprzekraczającym 2 miesięcy od momentu podjęcia kontaktu z odpowiednimi organami do wydania ostatecznej decyzji.

Pomyślny wynik przeprowadzonej mediacji jest wyraźnym przykładem wartości dodanej, jaką w złożonych sytuacjach może zapewnić doświadczenie kancelarii prawnej. Interwencja Copernic Avocats pozwoliła na szybkie i sprawne rozwiązanie sytuacji, która przy zaangażowaniu drogi sądowej, mogła okazać się nie tylko czasochłonna, ale i kosztowna.

Polskie firmy mogą skorzystać z wysokiej jakości wsparcia prawnego Copernic Avocats, aby móc sprostać wyzwaniom pojawiającym się w związku z uczestnictwem w przetargach publicznych we Francji. Copernic Avocats oferuje polskim firmom pomoc w antycypowaniu potencjalnych trudności, w negocjowaniu umów oraz w zapobieganiu sporom przy zachowaniu interesów swoich klientów.

DODATKOWE INFORMACJE: https://copernic-avocats.pl/mediacja-przetarg-publiczny-francja/ 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!